Chạy bộ trực tuyến rèn luyện sức khỏe

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;UEH RUN TOGETHER 2020&rdquo;</strong>&nbsp;l&agrave; chương tr&igrave;nh chạy bộ trực tuyến ch&agrave;o mừng kỷ niệm 89 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) do Đo&agrave;n - Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức với mong muốn tạo m&ocirc;i trường để sinh vi&ecirc;n r&egrave;n luyện thể thao, n&acirc;ng cao sức khỏe, hướng đến x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n UEH với t&acirc;m thế năng động, s&aacute;ng tạo, ho&agrave;n thiện t&acirc;m tr&iacute; lực...&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hoạt động trở n&ecirc;n &yacute; nghĩa hơn nh&acirc;n trong bối cảnh cả nước đang chung tay đẩy l&ugrave;i dịch Covid-19.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33263/DSC06010%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Tao Đ&agrave;n, hoạt động Kick-off Running đ&atilde; được tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng, đ&acirc;y cũng l&agrave; hoạt động đ&aacute;nh dấu sự khởi đầu cho đường chạy &ldquo;UEH RUN TOGETHER 2020&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Chương tr&igrave;nh nhận được phản hồi t&iacute;ch t&iacute;ch cực từ cộng đồng sinh vi&ecirc;n Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Chỉ trong 3 ng&agrave;y đ&atilde; c&oacute; hơn 900 t&agrave;i khoản đăng k&yacute; tham gia v&agrave; rất nhiều đường chạy đ&atilde; được khởi động.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33263/DSC06094%20(1).jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;UEH RUN TOGETHER 2020&rdquo; l&agrave; hoạt động mới mẻ, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ UEH, khơi gợi tinh thần thể thao, chia sẻ cảm hứng về r&egrave;n luyện sức khỏe, tạo n&ecirc;n th&oacute;i quen tốt v&agrave; lan tỏa gi&aacute; trị sống t&iacute;ch cực đến to&agrave;n thể c&aacute;c bạn trẻ v&agrave; cộng đồng trong những ng&agrave;y th&aacute;ng ba s&ocirc;i nổi, đầy nhiệt huyết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33263/DSC06142%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với c&aacute;ch thức đăng k&yacute; đơn giản th&ocirc;ng qua nền tảng trực tuyến iRace v&agrave; ứng dụng Strava, d&ugrave; trong bất cứ thời điểm n&agrave;o, hay bất kỳ nơi đ&acirc;u tr&ecirc;n thế giới, bạn cũng c&oacute; thể tham gia chạy bộ, với 5 bước đơn giản, cụ thể sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước 1: Truy cập v&agrave;o <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Firace.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR1gl8KvKVbzsX9D7etNjFt3yqHvsqeog7vlKqEkR_OSSbAMXFClsQbPnE8&amp;h=AT1ebfCZ13x9M6mj8peSQZNFS1JGV6sqmgjGhk94O0d7iQJmJTHlmjQdlq-5h-rtGwruGAa9inqEtnF3dsdGBsNJGpbD4ACXO1H2dUz5MC4uaBNKPOs2pizV-D4-z09eN9H6nTU3IfW0YND16tNbkxBpzWslw46cbkG575VX6ivoq8nINNWvJEsI01ui6X9gcm-N4aXX2gU-7UYvUhoWdBRHMPSamxPi2JXI1B4gYlIB29qIeiNmznAUyfpFmjv9UlrAyKNtaTzW7KMtu1B3G1yBBNfb3Xi7_T6JgU4EN1TowcWpUNJHRkw1ory5PXQwafoPZ5CDHLGXi2MpAMUuhOkdlIz5-WrNNiCSCG9Z6a2RL1ujxSx4b9HlkJgpp-nk2qiYvTEFPJbUjqdYKzTHvuHBkpOERqsWCzdSGiP8lTAEweKpU_Q354jHVJwhyBTlqkklzJgyH262L9Aee1GChogDuacAEXAD--h9UF3dcXnIKcP5FTSNj-qeQc0j9LibfPajufs_z7c_4qdA71q1w0gooB7DM-FKghWE89V7_aKWdWWQnyFNhb3VB_kSty74unDLDsVxxu3u42xUndpXjPzWqw_Xjhhpy0salML1wRqVVclbWet9QYbPvWVquoOiOQhVKnm65ALVrHIlZKJORLfXm4IzWz6S">https://irace.vn/</a> v&agrave; tạo ngay một t&agrave;i khoản<br /> Bước 2: Tải ứng dụng Strava v&agrave; tạo t&agrave;i khoản<br /> Bước 3: V&agrave;o t&agrave;i khoản tr&ecirc;n iRace v&agrave; kết nối với Strava để đồng bộ dữ liệu<br /> Bước 4: Đăng k&yacute; đường chạy tại <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Firace.vn%2Fraces%2Fueh-run-together-2020%3Ffbclid%3DIwAR3vhD9eBsrawMSh9ASXpOG4qWfW31YyIUAEa7x45WiDbjXQp4bYUE80pd4&amp;h=AT3B4F9EXosbbIRmiB-zevCyExLZIWmAyhHns8ntbpbVeXM4EB05ZDyaRrKs6gKSMNnjr5IbcCbDiAOD0os_JB0L2yG2vPiZj7oHNyI2MfSlax5KyN6G6ZgtU1iHADjVzYFco43Z6hztJ4MYX-FFTE3SeEwqaGPlGtHI0lAKIksZyd7MDcwgG9OO5MXgPBeukQT3nW_zzgsl0H-8kPrWx9LgWlfAiwoj-rh8wr1GirAJDX_i-l2LWNmH_myO9tRdAb7y-3F3qWK1bLLDkOBhmgJsy54poc6Pg5elAiFbf-MhWRuVe1QpQ9uVFXbaPsa2QkZuhPUE1wcNrymB0_hNL2CcqnJMD_jkkjr1UanrqlNh9J-GVfi6feVfe3dbwsjiCgf0rjOz9XHlYZZ1PbSM80s4l80_gm_oONZojFXIxnz8PlunonNfElCOidii06hOqZoecpzddozrqDFvdNY7bYEZTZAnG8H0IlBwDFarnPAttT-iog1YlxUousVQTk-Wbi6kmMKwvZhkl0xC9-77aWbZ7_bVkGViEWRKOfOMAlkwjRZwnPbW9TgCjq1CE25FJpegYr8Nj4H8gklGEzva7xVZIodjqkhCX2piH_2e9rFsasbooxQXMqmbkU9XnSOER48TUoR8PJyjDJsnDYWXpH2XPDhepLJP">https://irace.vn/races/ueh-run-together-2020</a><br /> Bước 5: Mở Strava, chạy v&agrave; trải nghiệm th&ocirc;i n&agrave;o!<br /> Tham khảo c&aacute;ch hướng dẫn đăng k&yacute; <a href="https://www.facebook.com/BPTUEH/videos/889180961525706/"><strong>TẠI Đ&Acirc;Y</strong></a></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;