Giữ cho được niềm tin của thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:22px">GIỮ CHO ĐƯỢC NIỀM TIN CỦA THANH NI&Ecirc;N</span></strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>Đồng ch&iacute;</strong>&nbsp;<strong>NGUYỄN TRỌNG XUẤT</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="display:none">&nbsp;</span><em>Ph&oacute; Chủ nhiệm thường trực CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33175/92a956e47e088656df19.jpg" style="height:389px; width:800px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c văn nghệ sĩ trẻ biểu diễn trong chương tr&igrave;nh &quot;Ng&agrave;n hoa d&acirc;ng Đảng&quot; tại Nh&agrave; h&aacute;t lớn Th&agrave;nh phố - Ảnh: L&acirc;m Dũng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="display:none">&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><strong>Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; được 90 tuổi. Trong thời gian gần một thế kỷ đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; hơn năm thế hệ thanh ni&ecirc;n nối tiếp nhau l&agrave;m n&ecirc;n sức mạnh của Đảng, của d&acirc;n tộc, từ vai tr&ograve; tr&ograve; người l&atilde;nh đạo đường lối c&aacute;ch mạng Việt Nam, đến vai tr&ograve; lực lượng xung k&iacute;ch đưa d&acirc;n tộc đến&nbsp; chiến thắng.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ph&aacute;t huy tiềm năng d&acirc;n tộc</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế hệ tuổi trẻ th&agrave;nh phố h&ocirc;m nay c&oacute; điều kiện&nbsp; nh&igrave;n lại qu&aacute; tr&igrave;nh nhiều thế hệ đ&atilde; đi qua chặng đường đầy gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang để c&ugrave;ng nhau r&uacute;t ra b&agrave;i học cho m&igrave;nh, cho đất nước trong những năm sắp tới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều quan trọng đầu ti&ecirc;n thấm đượm trong t&acirc;m hồn tuổi trẻ th&agrave;nh phố h&ocirc;m nay l&agrave; động lực y&ecirc;u nước đ&atilde; đưa hết thế hệ n&agrave;y đến thế hệ kh&aacute;c nối tiếp nhau đứng trong h&agrave;ng ngũ Đảng, đi theo tiếng gọi của Đảng, để vượt mọi thử th&aacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ lịch sử.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n tố thứ hai, nh&acirc;n tố rất quyết định đ&oacute; l&agrave; l&ograve;ng tin, tin v&agrave;o&nbsp; đường lối l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn của Đảng, l&ograve;ng tin v&agrave;o ch&acirc;n l&yacute; v&agrave; lẽ phải, tin v&agrave;o sức mạnh v&ocirc; địch của d&acirc;n tộc v&agrave; tiền đồ của đất nước, l&ograve;ng tin s&acirc;u sắc v&agrave;o sức tự lực, tự cường của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với hai nh&acirc;n tố quan trọng đ&oacute; b&agrave;i học cho thanh ni&ecirc;n ch&uacute;ng ta ch&iacute;nh l&agrave; sự ph&aacute;t huy tiềm năng d&acirc;n tộc; kh&ocirc;ng chỉ ph&aacute;t huy sức mạnh đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n -&nbsp; m&agrave; quan trọng hơn l&agrave; thể hiện &ldquo;bản lĩnh tr&iacute; tuệ&rdquo; của con người Việt Nam, con người th&agrave;nh phố &ldquo;năng động, s&aacute;ng tạo&rdquo;, biết c&aacute;ch đ&aacute;nh lịch v&agrave; th&aacute;ng định, biết c&aacute;ch vượt qua thử th&aacute;ch để đưa đất nước d&acirc;n tộc đến vinh quang</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&igrave;n lại 90 năm đ&atilde; qua, lớp thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố h&ocirc;m nay v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o&nbsp; về bao thế hệ cha anh đi trước v&agrave; cả thế hệ thanh ni&ecirc;n hiện nay, đ&atilde; v&agrave; đang c&ugrave;ng cả nước vượt qua biết bao thử th&aacute;ch trong hai giai đoạn đầy th&aacute;ch thức, v&ocirc; c&ugrave;ng khắc nghiệt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;<strong><em>Một l&agrave; giai đoạn từ 1930 - 1975</em></strong>: Thời kỳ Đảng tiến h&agrave;nh vận động c&aacute;ch mạng v&agrave; kh&aacute;ng chiến chống ngoại x&acirc;m: 15 năm vận động c&aacute;ch mạng (từ 1930 đến 1945), qua c&aacute;c cao tr&agrave;o &ldquo;cứu quốc&rdquo;, thanh ni&ecirc;n Việt Nam, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, đ&atilde; theo sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo của Đảng ho&agrave;n th&agrave;nh vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền v&agrave; lập n&ecirc;n nh&agrave; nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng h&ograve;a, một Nh&agrave; nước c&ocirc;ng - n&ocirc;ng đầu ti&ecirc;n ở ch&acirc;u &Aacute; sau C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga 1917.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế nhưng, chỉ 28 ng&agrave;y sau khi gi&agrave;nh được độc lập, tự do, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Đ&igrave;nh c&ugrave;ng Nh&acirc;n d&acirc;n Nam Bộ đ&atilde; phải dũng cảm đứng l&ecirc;n kh&aacute;ng chiến, mở đầu cho cuộc kh&aacute;ng chiến của Việt Nam chống x&acirc;m lược Ph&aacute;p, bắt đầu từ Nam Bộ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Hai l&agrave;, giai đoạn từ 1975 &ndash; 2019</em></strong>: Sau khi đ&aacute;nh đuổi được giặc ngoại x&acirc;m (Ph&aacute;p v&agrave; Mỹ) th&igrave; một thử th&aacute;ch khắc nghiệt kh&aacute;c đ&atilde; bao v&acirc;y nước Việt Nam vừa ra khỏi một cuộc chiến tranh k&eacute;o d&agrave;i 30 năm, đang kh&ocirc;i phục nền kinh tế&nbsp; bị t&agrave;n ph&aacute; nặng nề: Những thế lực chống c&aacute;ch mạng Việt Nam, ngay từ sau 1975, đ&atilde; tiến h&agrave;nh đ&aacute;nh chiếm đảo Thổ Chu, bắt v&agrave; thủ ti&ecirc;u hơn 300 người.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng tiếp tục g&acirc;y chiến tranh tr&ecirc;n to&agrave;n tuyến bi&ecirc;n giới Tổ quốc ph&iacute;a T&acirc;y Nam, từ 1975 đến 1979 v&agrave; kh&ocirc;ng ngần ngại xua 600.000 qu&acirc;n x&acirc;m phạm c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc. Đồng thời, với h&agrave;nh động x&acirc;m lược vũ trang của Khmer Đỏ n&oacute;i tr&ecirc;n, Mỹ v&agrave; &ldquo;đồng minh&rdquo; của Mỹ tiến h&agrave;nh một giai đoạn cấm vận kinh tế h&ograve;ng b&oacute;p nghẹt cuộc sống của mấy chục triệu con người Việt Nam vừa gi&agrave;nh lại được quyền độc lập, tự do, quyền được sống l&agrave;m người&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước những thủ đoạn t&agrave;n độc đ&oacute;, tưởng kh&ocirc;ng một d&acirc;n tộc n&agrave;o c&oacute; thể đứng vững(!)? Thế nhưng, thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam - lớp thanh ni&ecirc;n thứ tư, thứ năm sau kh&aacute;ng chiến đ&atilde; quả cảm nối tiếp c&aacute;c thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba&hellip; l&agrave;m n&ecirc;n những điều thật kỳ diệu: Tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ th&agrave;nh phố đ&atilde; c&ugrave;ng cả nước&nbsp; giữ vững vị thế độc lập tự chủ, đẩy l&ugrave;i mọi thủ đoạn đ&aacute;nh ph&aacute; của địch, hơn thế đ&atilde; vươn l&ecirc;n trong sự nghiệp bảo vệ v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước ph&aacute;t triển, đồng thời vừa gi&uacute;p được đất nước bạn Campuchia tho&aacute;t khỏi nạn diệt chủng Pol Pot.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>M</strong><strong>ột cơ đồ lớn lao trọn vẹn</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cho đến nay, ch&uacute;ng ta đ&atilde; c&oacute; một cơ đồ lớn lao trọn vẹn, một tiềm lực d&acirc;n tộc phong ph&uacute; v&agrave; nhất l&agrave; Việt Nam đ&atilde; đạt v&igrave; thế quan trọng tr&ecirc;n trường quốc tế. C&ocirc;ng lao đ&oacute; l&agrave; của bao thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam nối tiếp nhau suốt 90 năm qua, m&agrave; lớp trẻ th&agrave;nh phố rất tự h&agrave;o đ&atilde; được dự phần, đứng trong h&agrave;ng ngũ những người xung k&iacute;ch, thực hiện đường lối l&atilde;nh đạo, chỉ đạo đ&uacute;ng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">90 năm nh&igrave;n lại, nhiều b&agrave;i học lớn cho lớp trẻ, cho mỗi thanh ni&ecirc;n, d&ugrave; đ&atilde; l&agrave; đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n hay chưa đều c&oacute; thể để khắc ghi. Trong nhiều b&agrave;i học, c&oacute; năm b&agrave;i học cơ bản sau đ&acirc;y:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Một l&agrave;,</em></strong> <strong>T&Igrave;NH Y&Ecirc;U</strong>: y&ecirc;u Tổ quốc, y&ecirc;u đồng b&agrave;o, y&ecirc;u con người, y&ecirc;u ch&acirc;n l&yacute;,</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Hai l&agrave;,</em></strong> <strong>L&Ograve;NG TIN</strong>: tin v&agrave;o đường lối đ&uacute;ng đắn của Đảng l&atilde;nh đạo, tin v&agrave;o sức mạnh v&ocirc; địch của d&acirc;n tộc, tin v&agrave;o sức tự lực tự cường của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Ba l&agrave;,</em></strong> <strong>TR&Iacute; TUỆ, BẢN LĨNH</strong>: nh&acirc;n tố chủ yếu l&agrave;m n&ecirc;n chiến thắng thời gian đ&atilde; qua, h&ocirc;m nay v&agrave; cả trong tương lai, khi lớp trẻ hiện nay đang nỗ lực tiến c&ocirc;ng v&agrave;o trận địa C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Bốn l&agrave;,</em></strong> <strong>TINH THẦN TR&Aacute;CH NHIỆM</strong> của tuổi trẻ trước Tổ quốc, d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Năm l&agrave;,</em></strong> <strong>T&Iacute;NH CHIẾN ĐẤU,</strong> kh&ocirc;ng l&ugrave;i bước trước thử th&aacute;ch, n&eacute;t gi&aacute; trị tinh thần đặc sắc của hệ thống gi&aacute; trị tinh thần truyền thống d&acirc;n tộc, được nối tiếp trong lịch sử d&acirc;n tộc nhiều ng&agrave;n năm, nhất l&agrave; trong chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33175/cd04fdfcd4102c4e7501.jpg" style="height:393px; width:800px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh - Ảnh: L&acirc;m Dũng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;i vĩ đại của Đảng l&agrave; đ&atilde; biến một d&acirc;n tộc n&ocirc; lệ th&agrave;nh l&agrave;m chủ, đưa Việt Nam c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n bản đồ thế giới. N&ecirc;n c&aacute;i cần ch&iacute;nh l&agrave; giữ cho được niềm tin của thanh ni&ecirc;n, phải để c&aacute;c bạn thấy c&ograve;n rất nhiều người cộng sản ch&acirc;n ch&iacute;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với tinh thần như thế, Đảng sẽ trẻ m&atilde;i &ndash; c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sẽ l&agrave;m n&ecirc;n sức mạnh, sức trẻ của Đảng./.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* Tựa đề do Ban bi&ecirc;n tập Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n đặt.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Nh&agrave; b&aacute;o Nguyễn Trọng Xuất nguy&ecirc;n l&agrave;&nbsp;</em><em>nguy&ecirc;n Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n huấn Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định</em><em>.</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN