Bình Chánh: Kết nạp hai đảng viên mới là giáo viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 03/02/2020 nh&acirc;n dịp Kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) Chi bộ trường THPT Năng Khiếu TDTT Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh tổ chức lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; Trần Thị Phương Thảo, hiện l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; Nguyễn Th&ugrave;y Dương hiện l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n - Trường THPT Năng Khiếu TDTT Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh vinh dự được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự buổi lễ c&oacute; đồng ch&iacute; T&ocirc; Minh Hiếu - C&aacute;n bộ ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Huỳnh Tiến Nam - Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện đo&agrave;n, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thiện Đạo - B&iacute; thư Chi bộ - Hiệu trưởng nh&agrave; trường, đồng ch&iacute; Trần Thị Huyền Trang - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ - Ph&oacute; Hiệu trưởng c&ugrave;ng đảng vi&ecirc;n Chi bộ v&agrave; đại diện BCH Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, Đo&agrave;n trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt Chi bộ, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thiện Đạo - B&iacute; thư Chi bộ - Hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&atilde; trao Quyết định kết nạp Đảng v&agrave; ch&uacute;c mừng B&iacute; thư Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n Trần Thị Phương Thảo v&agrave; quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; Nguyễn Th&ugrave;y Dương sau một thời gian phấn đấu, r&egrave;n luyện đ&atilde; được vinh dự đứng trong h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi bộ, BGH nh&agrave; trường ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của đảng vi&ecirc;n mới, y&ecirc;u cầu c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới tiếp tục ph&aacute;t huy vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm trong việc tu dưỡng, r&egrave;n luyện, phấn đấu, học tập, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị v&agrave; năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh v&agrave; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng vi&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; thực hiện tốt quy định về những điều đảng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được l&agrave;m.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33162/13_4220208.jpg" style="height:334px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh đo&agrave;n, Huyện đo&agrave;n tặng hoa ch&uacute;c mừng đảng vi&ecirc;n trẻ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng v&agrave; ch&acirc;n dung Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Trần Thị Phương Thảo v&agrave; Nguyễn Th&ugrave;y Dương đ&atilde; tuy&ecirc;n thệ, gửi lời cảm ơn s&acirc;u sắc đến c&aacute;c đảng vi&ecirc;n đi trước đ&atilde; lu&ocirc;n quan t&acirc;m, d&igrave;u dắt những lớp đảng vi&ecirc;n kế cận v&agrave; xin hứa sẽ nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33162/19_4220208.jpg" style="height:334px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33162/18_4220208.jpg" style="height:334px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n trường, Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n ch&uacute;c mừng 02 đảng vi&ecirc;n trẻ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai đảng vi&ecirc;n mới tin tưởng với sức trẻ v&agrave; nhiệt huyết sẽ cống hiến x&acirc;y dựng sự nghiệp giảng dạy của nh&agrave; trường ph&aacute;t triển mạnh mẽ trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">LINH CK</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;