Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức: Hành trình 35 năm luôn đổi mới để phát triển

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Vừa qua,</strong> <strong>trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm th&agrave;nh lập (1984 - 2019) v&agrave;&nbsp;khai giảng năm học mới 2019 - 2020</strong>,&nbsp;<strong>đồng thời đ&oacute;n nhận Hu&acirc;n chương Lao động hạng ba.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32979/%E1%BA%A2nh%201%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Huỳnh C&ocirc;ng H&ugrave;ng, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc&nbsp;Sở Nội vụ TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng ba cho đại diện nh&agrave; trường. Ảnh: Ngọc Thảo</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự&nbsp;c&oacute; &ocirc;ng Huỳnh C&ocirc;ng Huỳnh -</span>&nbsp;Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ,<span style="font-family:arial">&nbsp;Trưởng ban Thi đua - khen thưởng&nbsp;</span>TP. Hồ Ch&iacute; Minh;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> &ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;i Nam, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute;&nbsp;Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng&nbsp;đại diện c&aacute;c Ban, ng&agrave;nh đo&agrave;n thể tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, b&agrave; Nguyễn Thị L&yacute;, B&iacute; thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng nh&agrave; trường cho biết, 35 năm qua, Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển&nbsp;v&agrave; trưởng th&agrave;nh về nội lực. Trường đ&atilde; khẳng định được vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c dạy nghề của khu vực miền Nam g&oacute;p phần đ&agrave;o tạo lực lượng lao động c&oacute; tay nghề cao cho x&atilde; hội v&agrave; n&acirc;ng tổng số sinh vi&ecirc;n của trường l&ecirc;n đến 10.000.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Ng&agrave;y h&ocirc;m nay chắc chắn sẽ l&agrave; một ng&agrave;y x&uacute;c động, đ&aacute;ng nhớ v&agrave; tự h&agrave;o nhất của tập thể c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n&nbsp;nh&agrave; trường. Tuy nhi&ecirc;n, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong trường kh&ocirc;ng được ph&eacute;p bằng l&ograve;ng m&agrave; c&ograve;n phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, thực hiện mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức th&agrave;nh Cao đẳng chất lượng cao c&oacute; nhiều ng&agrave;nh nghề đ&agrave;o tạo đạt chuẩn khu vực v&agrave; Quốc tế&quot;, b&agrave; Nguyễn Thị L&yacute; nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện l&atilde;nh đạo Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh, &ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;i Nam - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở, cho biết năm học 2019 Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức đ&atilde; l&agrave;m tốt vai tr&ograve; tuyển sinh với gần 4000 t&acirc;n sinh vi&ecirc;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;i Nam cũng động vi&ecirc;n tập thể c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n&nbsp;nh&agrave; trường: &ldquo;L&atilde;nh đạo v&agrave; c&aacute;c ph&ograve;ng ban của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo lu&ocirc;n khuyến kh&iacute;ch v&agrave; tạo điều kiện cho trường nắm bắt v&agrave; ph&aacute;t triển. Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong đợi những kết quả tốt đẹp từ c&aacute;c chương tr&igrave;nh v&agrave; dự &aacute;n của trường để g&oacute;p phần cung cấp nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao cho th&agrave;nh phố trong qu&aacute; tr&igrave;nh C&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a &ndash; Hiện đại h&oacute;a v&agrave; hội nhập quốc tế.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32979/%E1%BA%A2nh%202.jpg" style="height:329px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">06 sinh vi&ecirc;n xuất sắc đạt danh hiệu Thủ khoa đại diện cho tập thể HSSV l&ecirc;n nhận bằng tốt nghiệp hệ ch&iacute;nh quy năm 2019. Ảnh: Ngọc Thảo</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, năm 2019 l&agrave; năm c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng đối với Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức, đ&aacute;nh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm Nh&agrave; trường tuyển sinh v&agrave; đ&agrave;o tạo tr&igrave;nh độ Cao đẳng ch&iacute;nh quy kh&oacute;a đầu ti&ecirc;n - kh&oacute;a 2009, l&agrave; năm học đầu ti&ecirc;n Nh&agrave; trường ti&ecirc;n phong trong việc triển khai m&ocirc; h&igrave;nh &quot;Đ&agrave;o tạo k&eacute;p&quot; trong lĩnh vực gi&aacute;o dục nghề nghiệp. Trường cũng đ&atilde; tổ chức tuyển sinh đ&agrave;o tạo 23 ng&agrave;nh tr&igrave;nh độ cao đẳng v&agrave; 12 ng&agrave;nh tr&igrave;nh độ trung cấp với quy m&ocirc; đ&agrave;o tạo hơn 13.000 học sinh sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, năm 2019 cũng l&agrave; khoảng thời gian 10 năm tr&ograve;n Nh&agrave; trường khẳng định &quot;Lu&ocirc;n đổi mới để ph&aacute;t triển&quot;. Sự đổi mới được Nh&agrave; trường triển khai đồng bộ, to&agrave;n diện tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực, đ&atilde; v&agrave; đang mang đến nhiều cơ hội mới cho người học; từng bước n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo; khẳng định việc hội nhập quốc tế một c&aacute;ch mạnh mẽ nhất.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;