'Cái gì đi từ trái tim sẽ chạm đến trái tim'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Trong bức tranh chung về những mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y nay, ch&uacute;ng ta dễ d&agrave;ng bắt gặp những điểm s&aacute;ng, nổi bật. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh của đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, những người sống trọn với đam m&ecirc;, từng ng&agrave;y truyền đi những th&ocirc;ng điệp đầy nh&acirc;n văn, chuyển tải những chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n đến với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32966/20191020_143406.jpg" style="height:338px; width:650px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Sinh vi&ecirc;n Đại học Kinh tế - Luật,&nbsp;ĐHQG-HCM nghe b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề của B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Nh&acirc;n dịp Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi năm 2019, Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n x&acirc;y dựng tuyến b&agrave;i <strong>&quot;Người truyền cảm hứng&quot; </strong>với c&aacute;c &yacute; kiến của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về chủ đề tr&ecirc;n.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Khởi động tuyến b&agrave;i, Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin giới thiệu chia sẻ v&agrave; kinh nghiệm thực tế trong qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy&nbsp;của <strong>Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh,</strong> giảng vi&ecirc;n Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia.</span></em></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32966/logo.png" style="height:81px; width:300px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#696969"><strong><em>Để trở th&agrave;nh một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi, l&agrave; người truyền cảm hứng cho giới trẻ v&agrave; tham gia tốt Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi năm 2019, th&igrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh cần đảm bảo c&aacute;c y&ecirc;u tố sau đ&acirc;y.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>1.&nbsp;</strong>Trước hết, l&agrave; phải c&oacute; được chuẩn bị về mặt t&acirc;m l&yacute;. Chuẩn bị b&agrave;i giảng, trong chuẩn bị b&agrave;i giảng c&oacute; sự chuẩn bị về t&acirc;m l&yacute; c&aacute; nh&acirc;n. C&oacute; nghĩa l&agrave; người b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n lu&ocirc;n ở t&acirc;m thế tự tin, bản lĩnh, c&oacute; khả năng n&oacute;i chuyện lưu lo&aacute;t, c&oacute; một kế hoạch b&agrave;i giảng chi tiết, c&oacute; t&iacute;nh to&aacute;n được c&aacute;c t&igrave;nh huống c&oacute; thể xảy ra ph&aacute;t sinh trong lớp học v&agrave; biết sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ phương tiện trong qu&aacute; tr&igrave;nh dạy học. Hơn nữa b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cần phải c&oacute; t&igrave;m hiểu t&acirc;m l&yacute; đặc biệt của những đối tượng m&agrave; m&igrave;nh nghe giảng, hiểu được người nghe muốn g&igrave;, người nghe cần g&igrave; v&agrave; người nghe sẽ phải như thế n&agrave;o th&igrave; n&oacute; sẽ gi&uacute;p cho b&agrave;i giảng của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng. Thứ nhất về g&oacute;c độ chuẩn bị, trong chuẩn bị về t&acirc;m l&yacute;. Thứ hai chuẩn bị nội dung b&agrave;i giảng. Th&igrave; nội dung b&agrave;i giảng kiến thức của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải s&acirc;u v&agrave; rộng, li&ecirc;n quan đến chủ đề m&igrave;nh giảng th&igrave; b&agrave;i giảng của m&igrave;nh th&igrave; phải chuẩn bị nội dung, t&igrave;m kiếm c&aacute;c nguồn th&ocirc;ng tin đ&aacute;ng tin cậy, đ&oacute; l&agrave; khi m&igrave;nh&nbsp;<em>&ldquo;N&oacute;i c&oacute; s&aacute;ch&nbsp;m&aacute;ch&nbsp;c&oacute; chứng&rdquo;</em>, m&agrave; chứng cứ đ&oacute; phải tin cậy.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32966/co%20minh%202.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; height:320px; width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh (b&ecirc;n phải) chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng Gi&aacute;o sư Ho&agrave;ng Ch&iacute; Bảo&nbsp;</em></span><span style="font-size:10px"><em>- người lu&ocirc;n dạt d&agrave;o t&igrave;nh cảm trong từng b&agrave;i giảng&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2. </strong>B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải biết giải th&iacute;ch c&aacute;ch thuật ngữ, c&aacute;c cụm từ, sử dụng ng&ocirc;n từ r&otilde; r&agrave;ng dễ hiểu gi&uacute;p cho người nghe nắm bắt được. Đối với nội dung, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải t&igrave;m c&aacute;ch khi thiết kế b&agrave;i giảng phải dự đo&aacute;n được, &ldquo;giật&rdquo; ra được những h&igrave;nh ảnh n&agrave;o, nội dung n&agrave;o cho người nghe cảm thấy phấn kh&iacute;ch, vui vẻ, đưa ra c&acirc;u đố m&igrave;nh c&oacute; cười được kh&ocirc;ng, đưa ra c&acirc;u n&oacute;i c&oacute; mang t&iacute;nh h&agrave;i hước hay kh&ocirc;ng th&igrave; bạn phải hiểu r&otilde; điều đ&oacute;. Hơn nữa đối với b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n về sự chuẩn bị đ&oacute;, khi chuẩn bị đi thi, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n n&ecirc;n tham khảo những người c&ugrave;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n để người ta c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p cho m&igrave;nh th&ecirc;m s&acirc;u hơn, rộng hơn c&aacute;i chủ đề m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; chuẩn bị trước. Tức l&agrave; m&igrave;nh c&oacute; sự tập luyện trước đ&oacute; th&igrave; n&oacute; sẽ nhuần nhuyễn hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải t&iacute;nh to&aacute;n trước c&aacute;c phương ph&aacute;p, tương ứng với nội dung n&agrave;o th&igrave; chọn phương ph&aacute;p&nbsp;đ&oacute;, c&oacute; sự tương t&aacute;c với người học với người b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n th&igrave; bao giờ b&agrave;i giảng sinh động hơn, c&oacute; sức truyền tải cảm hứng hơn. M&igrave;nh hiểu đặc điểm người học để lựa chọn phương ph&aacute;p giảng dạy ph&ugrave; hợp với từng đối tượng. C&ograve;n muốn th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn nữa, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải r&egrave;n luyện khi l&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y. Đến sớm buổi b&aacute;o c&aacute;o để l&agrave;m chủ hội trường, quen với m&ocirc;i trường, quen với một số th&agrave;nh vi&ecirc;n trong buổi b&aacute;o c&aacute;o để tạo t&acirc;m l&yacute;, niềm tin khi b&aacute;o c&aacute;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>3.&nbsp;</strong>B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n &nbsp;l&agrave; người hiểu s&acirc;u vấn đề, n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c c&aacute;i g&igrave; đi từ tr&aacute;i tim sẽ chạm đến tr&aacute;i tim, tức l&agrave; anh hiểu r&otilde; được mới gi&uacute;p người kh&aacute;c hiểu r&otilde; được. Khi người ta t&acirc;m huyết điều g&igrave; th&igrave; trọng lượng lời n&oacute;i sẽ cao hơn, sức lan tỏa về mặt t&acirc;m l&yacute; cao hơn. Để tạo hiệu ứng, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n n&ecirc;n đọc qua một số t&aacute;c động từ mặt t&acirc;m l&yacute;. Nếu như Ban Gi&aacute;m khảo, người nghe ph&iacute;a dưới hội trường đặt những c&acirc;u hỏi m&agrave; m&igrave;nh chưa trả lời được th&igrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n n&ecirc;n chuẩn bị tinh thần cho những điều đ&oacute; th&igrave; sẽ hỗ trợ cho b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều rất quan trọng, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải r&egrave;n luyện &ldquo;ch&aacute;y hết m&igrave;nh&rdquo; cho buổi b&aacute;o c&aacute;o, c&ograve;n qu&aacute; đặt nặng về việc hơn thua th&igrave; sẽ l&agrave;m cho m&igrave;nh mệt mỏi. Đương nhi&ecirc;n m&igrave;nh đi thi phải cố gắng nhưng m&agrave; g&acirc;y &aacute;p lực cho bản th&acirc;n m&igrave;nh sẽ l&agrave;m cho kết quả giảm đi. Người x&aacute;c định mục ti&ecirc;u r&otilde; r&agrave;ng sẽ tạo động lực cho bản th&acirc;n m&igrave;nh. C&ograve;n c&aacute;c phương ph&aacute;p, c&aacute;c hiệu ứng, như hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng về nguy&ecirc;n tắc c&aacute;i g&igrave; m&agrave; g&acirc;y ra, khi m&agrave; lấy c&aacute;c v&iacute; dụ v&agrave; nội dung c&agrave;ng gắn với đối tượng c&agrave;ng dễ g&acirc;y cảm x&uacute;c. Với thanh ni&ecirc;n, d&ugrave;ng ng&ocirc;n ngữ của giới trẻ đang sẽ gần với đối tượng, g&acirc;y cười. Đối với người lớn tuổi đ&ograve;i hỏi n&oacute;i chỉn chu nhưng vẫn h&agrave;i hước th&igrave; lại kh&aacute;c. Chẳng hạn giới trẻ d&ugrave;ng &ldquo;so&aacute;i ca&rdquo; nhưng người lớn tuổi kh&ocirc;ng ai d&ugrave;ng từ ngữ đ&oacute; cả. Những từ ngữ ph&ugrave; hợp với đặc điểm người n&oacute;i. Những nội dung c&agrave;ng thiết kế ng&ocirc;n từ, c&aacute;c v&iacute; dụ c&agrave;ng gắn với đối tượng người th&igrave; sẽ nhận được sự t&aacute;n thưởng của người nghe. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n r&egrave;n luyện tốt phải lưu &yacute; trang phục thoải m&aacute;i, tự tin, l&agrave;m n&ecirc;n vẻ đẹp của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, ph&ugrave; hợp với m&ocirc;i trường b&aacute;o c&aacute;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phải lu&ocirc;n nhớ tập luyện. C&acirc;u lu&ocirc;n lu&ocirc;n đ&uacute;ng: Kh&ocirc;ng phải tập luyện bao nhi&ecirc;u lần, m&agrave; tập luyện, tập luyện, đến khi th&agrave;nh thục th&igrave; th&ocirc;i. Người n&agrave;o chuẩn bị tốt th&igrave; đ&atilde; chiến thắng 50% rồi.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Tiến sĩ T&acirc;m l&yacute; học NGUYỄN THỊ MINH</strong></span></p> <p style="text-align:right"><em><span style="font-size:14px">Giảng vi&ecirc;n Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia</span></em></p> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">HỒNG TIẾN <em>(ghi)</em></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:16px"><em>---</em></span></strong></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32964">&gt;&gt; 20 th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi &quot;Người truyền cảm hứng&quot;.</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32818">&gt;&gt;&nbsp;Khởi động hội thi &quot;Người truyền cảm hứng&quot; năm 2019.&nbsp;</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32558">&gt;&gt;&nbsp;H&atilde;y l&agrave; người truyền cảm hứng cho những nơi m&agrave; c&aacute;c bạn đến!</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/31849">&gt;&gt; Lớp tin học th&acirc;n thương của những người khiếm thị</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;