Đại hội VIII: Nơi hội tụ trí tuệ của thanh niên Thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng nay, 400 đại biểu đại diện cho hơn 2,9 triệu thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c đ&atilde; hội tụ tại Hội trường Th&agrave;nh phố, bắt đầu phi&ecirc;n thảo luận đầu ti&ecirc;n của&nbsp;Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="325" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthanhdoanthanhphohochiminh%2Fvideos%2F833007223782005%2F&amp;show_text=0&amp;width=700" style="border:none;overflow:hidden" width="700"></iframe></p> <p><span style="font-size:16px">Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, tiếp tục khẳng định m&igrave;nh l&agrave; người bạn tin cậy, th&acirc;n thiết của thanh ni&ecirc;n. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/1.jpg" style="height:470px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/930b33191df7fba9a2e6.jpg" style="height:427px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một&nbsp;số khoảnh khắc của c&aacute;c đại biểu tham gia Đại hội</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại hội diễn ra trong hai ng&agrave;y 02, 03.11.2019, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu đại diện cho hơn 2,9 triệu thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave; đại diện tr&iacute; thức trẻ, nh&agrave; khoa học trẻ, diễn vi&ecirc;n, ca sĩ trẻ, vận động vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số, thanh ni&ecirc;n l&agrave; t&iacute;n đồ t&ocirc;n gi&aacute;o, c&aacute;c anh, chị l&atilde;nh đạo c&aacute;c cơ quan c&oacute; chức năng li&ecirc;n quan đến thanh ni&ecirc;n,&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/h.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Đại biểu điểm danh khi tham gia Đại hội</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/c23346746b9a8dc4d48b.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại đại hội, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; hiệp thương Đo&agrave;n Chủ tịch, Đo&agrave;n Thư k&yacute; Đại hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/DSC_0097.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/IMG_2449.jpg" style="height:385px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/IMG_2472.jpg" style="height:361px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n Chủ tịch, Đo&agrave;n Thư k&yacute; Đại hội</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/IMG_2475.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 235, 255); overflow: auto;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/logo.png" style="height:172px; width:200px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc s&aacute;ng nay, c&aacute;c đại biểu sẽ thảo luận tại năm&nbsp;tổ thảo luận:&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/gps_glyph_convert-512.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); font-size:14px; height:30px; margin:1px 2px; text-align:justify; width:30px" /><span style="font-size:16px">Chuy&ecirc;n đề:&nbsp;<em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố khởi nghiệp - s&aacute;ng tạo&rdquo;</em>&nbsp;tại Trung t&acirc;m Hỗ trợ Khởi nghiệp v&agrave; Đổi mới S&aacute;ng tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh (SIHUB).</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/gps_glyph_convert-512.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); font-size:14px; height:30px; margin:1px 2px; text-align:justify; width:30px" /><span style="font-size:16px">Chuy&ecirc;n đề &ldquo;<em>Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i kh&ocirc;ng với tệ nạn x&atilde; hội</em>&rdquo; tại Khu vực Triển l&atilde;m tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y - Nh&agrave; Văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/gps_glyph_convert-512.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); font-size:14px; height:30px; margin:1px 2px; text-align:justify; width:30px" /><span style="font-size:16px">Chuy&ecirc;n đề&nbsp;<em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố với m&ocirc;i trường xanh, nếp sống xanh&rdquo;</em>&nbsp;tại X&iacute; nghiệp m&ocirc;i trường đ&ocirc; thị Gia Định.</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/gps_glyph_convert-512.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); font-size:14px; height:30px; margin:1px 2px; text-align:justify; width:30px" /><span style="font-size:16px">Chuy&ecirc;n đề&nbsp;<em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch</em>&rdquo; gắn với chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo;, hoạt động chăm lo cho em thiếu nhi l&agrave; bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu v&agrave; Nh&agrave; Thiếu nhi quận B&igrave;nh Thạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/gps_glyph_convert-512.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); font-size:14px; height:30px; margin:1px 2px; text-align:justify; width:30px" /><span style="font-size:16px">Chuy&ecirc;n đề<em>&nbsp;&ldquo;4.0 - Hội - l&agrave;m bạn với thanh ni&ecirc;n&rdquo;</em>&nbsp;tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n Đại sứ trẻ (Yeah1).</span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại hội l&agrave; ng&agrave;y hội lớn của thanh ni&ecirc;n, l&agrave; diễn đ&agrave;n quan trọng để thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố c&ugrave;ng thảo luận, đề ra c&aacute;c giải ph&aacute;p mới, hiệu quả nhằm tăng cường gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước; cổ vũ lối sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; phấn đấu thi đua học tập, lao động, s&aacute;ng tạo, l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/DSC_0035.jpg" style="height:424px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại hội&nbsp;c&ograve;n l&agrave; &quot;cầu nối&quot; đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t triển kinh tế, khởi nghiệp; chung tay x&acirc;y dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n; ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo tham gia x&acirc;y dựng TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;