Ký túc xá Sinh viên Lào: mái nhà đong đầy tình cảm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 15 năm th&agrave;nh lập (29/9/2004 &ndash; 29/9/2019) trong kh&ocirc;ng gian&nbsp;đong đầy cảm x&uacute;c.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32847/A3.JPG" style="height:386px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o được th&agrave;nh lập theo quyết định số 4815/QĐ-UB ng&agrave;y 29/9/2004 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh với chức năng tiếp nhận, quản l&yacute; v&agrave; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lưu học sinh L&agrave;o, Campuchia theo chương tr&igrave;nh học bổng của TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Trong suốt 15 năm qua, K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đ&atilde; trở th&agrave;nh người bạn đồng h&agrave;nh, l&agrave; m&aacute;i nh&agrave; đong đầy t&igrave;nh cảm của nhiều thế hệ sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia giữa l&ograve;ng th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những ng&agrave;y đầu th&agrave;nh lập, K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o chỉ c&oacute; 31 du học sinh L&agrave;o học tập tại 3 trường: Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học B&aacute;ch khoa TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đến nay, K&yacute; t&uacute;c x&aacute; đ&atilde; tiếp đ&oacute;n hơn 1000 lượt sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia theo diện học bổng của TP. Hồ Ch&iacute; Minh theo học tại 25 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. T&iacute;nh đến năm 2019, đ&atilde; c&oacute; hơn 600 du học sinh tốt nghiệp, trong đ&oacute; c&oacute; hơn 400 cử nh&acirc;n, 171 thạc sĩ, 24 tiến sĩ, rất nhiều sinh vi&ecirc;n sau khi tốt nghiệp đ&atilde; quay trở về nước v&agrave; đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng của nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o v&agrave; Vương quốc Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32847/A2%20(1).JPG" style="height:409px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp nhận, quản l&yacute; sinh vi&ecirc;n, K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o cũng thường xuy&ecirc;n tổ chức nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi nhằm gắn kết c&aacute;c lưu học sinh; tổ chức những hoạt giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ, thể dục thể thao, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn lưu học sinh c&ograve;n được tham gia c&aacute;c hoạt động về nguồn, t&igrave;m hiểu, kh&aacute;m ph&aacute; về đất nước v&agrave; con người Việt Nam, về th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o b&agrave;y tỏ sự quyết t&acirc;m: &ldquo;Thắp l&ecirc;n ngọn lửa tuổi 15, tập thể Ban gi&aacute;m đốc, c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o nhận thức s&acirc;u sắc v&agrave; th&ecirc;m tr&acirc;n trọng sự quan t&acirc;m của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, sự quan t&acirc;m hỗ trợ của l&atilde;nh sự qu&aacute;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, sự chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n để K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;b&agrave;y tỏ mong muốn trong thời gian tới tập thể Ban gi&aacute;m đốc, c&aacute;n bộ K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o tiếp tục quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp nhận, bố tr&iacute; lưu tr&uacute; cho học sinh, sinh vi&ecirc;n; ng&agrave;y c&agrave;ng n&acirc;ng cao chất lượng phụ vụ; phối hợp chặt chẽ với c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan để theo d&otilde;i v&agrave; c&oacute; những hỗ trợ cần thiết cho du học sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn cũng mong muốn Ban gi&aacute;m đốc, c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n của K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o sẽ tiếp tục duy tr&igrave; sự đo&agrave;n kết, thống nhất, ph&aacute;t huy những th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&atilde; đạt được trong thời gian qua, kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực để tiếp tục đưa K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o trở th&agrave;nh m&aacute;i nh&agrave; chung của nhiều thế hệ du học sinh L&agrave;o v&agrave; Campuchia từng học tập, r&egrave;n luyện dưới th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;