Kỷ niệm 30 năm Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&quot;X&acirc;y dựng nước Việt Nam độc lập, tự do, d&acirc;n chủ, gi&agrave;u mạnh, x&atilde; hội c&ocirc;ng bằng, văn minh, kh&ocirc;ng c&ograve;n người b&oacute;c lột người, thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; chủ nghĩa cộng sản&quot;</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nhằm tiếp tục n&acirc;ng cao nhận thức trong thanh ni&ecirc;n, tạo điều kiện cho thanh ni&ecirc;n được trao đổi, b&agrave;y tỏ quan điểm, suy nghĩ về l&yacute; tưởng x&atilde; hội chủ nghĩa, về l&yacute; tưởng của thanh ni&ecirc;n hiện nay; qua đ&oacute; định hướng, đề xuất những giải ph&aacute;p hiệu quả hơn để tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng cho thanh ni&ecirc;n</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 29/3/2019 Ban Thường vụ </span>Đo&agrave;n trường ĐH Quốc Tế ĐHQG &ndash; Tp. Hồ Ch&iacute; Minh<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;tổ chức diễn đ&agrave;n &quot;Thanh ni&ecirc;n với l&yacute; tưởng x&atilde; hội chủ nghĩa- </span>ĐH Quốc Tế ĐHQG &ndash; Tp. Hồ Ch&iacute; Minh<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&quot; th&aacute;ng 9/2019, đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện c&aacute;c ban x&acirc;y dựng Đảng, l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban - ng&agrave;nh đo&agrave;n thể quận c&ugrave;ng hơn 250 bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font color="#1d2129" face="helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size:14px">NGỌC THẢO</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;