Đại học Sài Gòn: Giao lưu đoàn đại biểu Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Ng&agrave;y 23/9&nbsp;vừa qua, Trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu giữa đo&agrave;n đại biểu Bộ Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Thể thao Ấn Độ với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc của đo&agrave;n đại biểu tại Việt Nam từ ng&agrave;y 17-24/9/2019 do &ocirc;ng Singh sukhdev &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m hỗ trợ thanh ni&ecirc;n quốc gia NYKS, Bộ Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Thể thao Ấn Độ dẫn đầu</strong>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tham gia chương tr&igrave;nh, đo&agrave;n đại biểu đ&atilde; được nghe giới thiệu về trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n, những th&agrave;nh tựu nổi bật của trường trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh lịch sử 47 năm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; giới thiệu về c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n &ndash; Hội trường, c&aacute;c hoạt động chăm lo v&agrave; ph&aacute;t triển sinh vi&ecirc;n. Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, TS. L&ecirc; Chi Lan &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng trường nhấn mạnh về &yacute; nghĩa của chương tr&igrave;nh, qua đ&oacute; đ&atilde; tạo cơ hội cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n hai nước được t&igrave;m hiểu, chia sẻ văn h&oacute;a với nhau, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy mối quan hệ hợp t&aacute;c v&agrave; hữu nghị giữa hai quốc gia, đặc biệt l&agrave; trong đội ngũ tri thức trẻ hai nước. Đồng thời TS. L&ecirc; Chi Lan thay mặt l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường gửi đến đo&agrave;n đại biểu những m&oacute;n qu&agrave; đặc trưng của trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; đất nước Việt Nam để b&agrave;y tỏ t&igrave;nh cảm đối với đo&agrave;n đại biểu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Thay mặt đo&agrave;n đại biểu, &ocirc;ng Singh sukhdev b&agrave;y tỏ sự cảm ơn đối với l&ograve;ng hiếu kh&aacute;ch, sự nhiệt t&igrave;nh m&agrave; trường đ&atilde; d&agrave;nh cho đo&agrave;n cũng như b&agrave;y tỏ mong muốn được tiếp tục đến thăm v&agrave; c&oacute; th&ecirc;m nhiều hoạt động giao lưu hơn nữa giữa hai quốc gia, đặc biệt l&agrave; với trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n trong thời gian sắp tới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Cũng trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, đo&agrave;n đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trường tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, những n&eacute;t văn h&oacute;a đặc trưng của đất nước Việt Nam đầy năng động, mến kh&aacute;ch.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Một số h&igrave;nh ảnh trong chương tr&igrave;nh:</span><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32809/image002[1].jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32809/image004[1].jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><em>Tặng huy hiệu trường cho đo&agrave;n đại biểu</em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32809/image006[1].jpg" style="height:401px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><em>Giao lưu văn nghệ giữa đo&agrave;n đại biểu v&agrave; sinh vi&ecirc;n trường</em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32809/image008[1].jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><em>Giao lưu tr&ograve; chơi d&acirc;n gian tại trường</em></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>Tin v&agrave; ảnh: CLB Truyền th&ocirc;ng</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;