Quận 9: Kết nối đam mê – Khơi niềm khởi nghiệp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng&nbsp;23/9, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 9 đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh </strong><strong>&ldquo;Kết nối đam m&ecirc; &ndash; Khơi niềm khởi nghiệp&rdquo; lần </strong><strong>2</strong><strong>, năm 2019 tại trang trại nu&ocirc;i c&aacute; dĩa tại phường Phước Long A v&agrave; hồ sen Tam Đa phường Trường Thạnh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32803/20.jpg" style="height:440px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>(C&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham quan&nbsp;</em><em>hồ sen Tam Đa, phường Trường Thạnh)</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại hai điểm tham quan, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; những &yacute; tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp đ&atilde; được hai chủ dự &aacute;n giới thiệu về quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i c&aacute; dĩa v&agrave; trồng sen sinh th&aacute;i. Đồng thời, c&aacute;c bạn c&ograve;n được c&aacute;c chủ dự &aacute;n chia sẻ về c&aacute;c giai đoạn v&agrave; những kh&oacute; khăn trong việc khởi nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong chương tr&igrave;nh, Đại diện Trung t&acirc;m hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n Khởi nghiệp Th&agrave;nh phố (BSSC) - anh Th&aacute;i C&ocirc;ng Quyết đ&atilde; trao đổi về c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch vốn vay v&agrave; hướng dẫn c&aacute;ch viết hồ sơ vay quỹ hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32803/17.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>(Anh Th&aacute;i C&ocirc;ng Quyết &ndash; Đại diện Trung t&acirc;m hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n Khởi nghiệp Th&agrave;nh phố</em><em>)</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cũng trong chương tr&igrave;nh, b&agrave; Nguyễn Thị Thi&ecirc;m &ndash; Chủ tịch Hội doanh nghiệp Quận 9 đ&atilde; trao đổi với c&aacute;c hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về những kỹ năng để quản trị doanh nghiệp v&agrave; trao đổi những kinh nghiệm để khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32803/14.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>(B&agrave; Nguyễn Thị Thi&ecirc;m &ndash; Chủ tịch Hội doanh nghiệp Quận 9)</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32803/15.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>(Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia đặt c&acirc;u hỏi về c&aacute;c vấn đề khởi nghiệp)</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh l&agrave; cơ hội để c&aacute;c dự &aacute;n kết nối lại từ đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh cộng đồng doanh nghiệp trẻ trong Quận 9, tạo điều kiện thuận lợi để hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người lao động được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập v&agrave; n&acirc;ng cao kiến thức về c&aacute;c lĩnh vực đang được quan t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TRƯỜNG DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;