Sinh viên Khoa Dược khó khăn nhận học bổng toàn phần

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 20.9, 10 đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Khoa Dược, trường Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhận su&acirc;́t học bổng to&agrave;n phần của Quỹ học bổng Chong Kun Dang Kochon d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn nhưng đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong học tập, r&egrave;n luyện.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32802/1.%20trao%20hoc%20bong%20sinh%20vien.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi suất học bổng c&acirc;́p cho sinh vi&ecirc;n có thành tích học t&acirc;̣p xu&acirc;́t sắc sẽ t&agrave;i trợ to&agrave;n bộ học ph&iacute; cho một năm học, tương đương số tiền hơn 13.000.000 đồng/suất. Tổng kinh ph&iacute; học bổng đợt n&agrave;y hơn 130 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Quỹ học bổng Chong Kun Dang Kochon được th&agrave;nh lập từ năm 1973 tại H&agrave;n Quốc v&agrave; đang mở rộng chương tr&igrave;nh học bổng đến c&aacute;c nước đang ph&aacute;t triển nhằm gi&uacute;p đỡ c&aacute;c sinh vi&ecirc;n y khoa c&oacute; t&agrave;i năng trong học tập.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm nay, b&ecirc;n cạnh học bổng cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; TP. H&agrave; Nội, Quỹ học bổng Chong Kun Dang Kochon cũng phối hợp với Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh t&agrave;i trợ c&aacute;c phần học bổng du học to&agrave;n phần chương tr&igrave;nh sau Đại học ng&agrave;nh dược tại c&aacute;c trường Đại học c&oacute; c&ugrave;ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh tại H&agrave;n Quốc cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong học tập.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Mỹ L&acirc;m</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;