Quận 3: Bàn giao CTTN “Nhà vệ sinh trường học thân thiện”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 09/9/2019, tại trường Tiểu học Nguyễn Thi, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 3 đ&atilde; tổ chức Lễ nghiệm thu v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Nh&agrave; vệ sinh trường học th&acirc;n thiện&rdquo;.</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32773/4.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute;:&nbsp;&Ocirc;ng Thị Ngọc Linh &ndash; UV,BTV, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Ng&ocirc; Thị Hiền &ndash; UV.BTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 3; đại diện&nbsp;Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận 3; Ban Gi&aacute;m hiệu&nbsp;trường Tiểu học Nguyễn Thi; đại diện Đo&agrave;n Phường 14 v&agrave; sự hiện diện của c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của Chi đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Tiểu học Nguyễn Thi, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 3&nbsp;Ng&ocirc; Thị Hiền gửi gắm mong muốn c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n sẽ g&oacute;p phần cải thiện cơ sở vật chất của trường, qua đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh c&oacute; điều kiện sinh hoạt tốt hơn, r&egrave;n luyện v&agrave; n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, giữ g&igrave;n vệ sinh c&aacute; nh&acirc;n, vệ sinh trong v&agrave; ngo&agrave;i trường; đồng thời đề nghị Ban Gi&aacute;m hiệu trường c&ugrave;ng Đo&agrave;n Phường 14 v&agrave; Li&ecirc;n đội trường Tiểu học Nguyễn Thi tiếp tục g&igrave;n giữ, vận động trang bị th&ecirc;m c&acirc;y xanh, trang thiết bị vệ sinh v&agrave; tổ chức nhiều hoạt động tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh của trường nhằm g&oacute;p phần x&acirc;y dựng trường học xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Nh&agrave; vệ sinh trường học th&acirc;n thiện&rdquo; hiện đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn sửa chữa v&agrave; được đưa v&agrave;o sử dụng. B&ecirc;n cạnh những bảng hướng dẫn rửa tay, chỉ dẫn bỏ r&aacute;c đ&uacute;ng nơi quy định&hellip; c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ograve;n được trang tr&iacute; với những chậu c&acirc;y xanh l&agrave;m từ vật dụng t&aacute;i chế; từ đ&oacute; nhằm n&acirc;ng cao t&iacute;nh gi&aacute;o dục đến c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh trong việc bảo vệ m&ocirc;i trường, g&oacute;p phần ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32773/5.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32773/7.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>DUY HƯNG</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;