Tuổi trẻ Quận 2 Tiên phong – Gương mẫu – Đoàn kết – Sáng tạo, Vì Quận 2 phát triển

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tuổi trẻ Quận 2 Ti&ecirc;n phong &ndash; Gương mẫu &ndash; Đo&agrave;n kết &ndash; S&aacute;ng tạo</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ 2014 &ndash; 2019, Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 2 đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh 12 chỉ ti&ecirc;u đ&atilde; đề ra v&agrave; 04 c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm: B&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a 05/05 tuyến đường đất, đường hẻm tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận; x&acirc;y dựng, sửa chữa 07/05 căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn, t&igrave;nh thương; Bảo trợ t&agrave;i năng trẻ cho 100 thanh thiếu ni&ecirc;n c&oacute; năng khiếu nổi bật, th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực; Triển khai thực hiện Chương tr&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Quận 2 x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường xanh, nếp sống xanh&rdquo;, ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh &ldquo;Gia đ&igrave;nh trồng c&acirc;y&rdquo;, phong tr&agrave;o &ldquo;Mỗi thanh ni&ecirc;n trồng một c&acirc;y xanh, tạo một mảng xanh v&igrave; m&ocirc;i trường th&agrave;nh phố&rdquo; v&agrave; triển khai đăng k&yacute; x&acirc;y dựng mới &ldquo;02 tuyến đường thanh ni&ecirc;n kiểu mẫu về văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;; tiếp tục ra qu&acirc;n thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh cải thiện m&ocirc;i trường, cảnh quan c&aacute;c tuyến k&ecirc;nh, rạch tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32759/6657c11af20715594c16.jpg" style="height:306px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;Tuổi trẻ Quận 2 Ti&ecirc;n phong &ndash; Gương mẫu &ndash; Đo&agrave;n kết &ndash; S&aacute;ng tạo, V&igrave; Quận 2 ph&aacute;t triển &rdquo;, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 2 đ&atilde; đề ra 09 chỉ ti&ecirc;u cơ bản gồm: Ph&aacute;t triển 6.000 hội vi&ecirc;n; x&acirc;y dựng v&agrave; duy tr&igrave; c&oacute; hiệu quả 09 CLB cấp cơ sở v&agrave; 01 CLB cấp Quận; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 20.000 lượt thanh ni&ecirc;n v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m cho 2.000 lượt thanh ni&ecirc;n; vận động 5000 ca hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện; khai th&aacute;c 05 tỷ dồng từ c&aacute;c nguồn vốn để hỗ trợ thanh ni&ecirc;n; tổ chức cảm h&oacute;a, gi&aacute;o dục, gi&uacute;p đỡ cho &iacute;t nhất 40 thanh ni&ecirc;n; trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho &iacute;t nhất 10.000 lượt thanh ni&ecirc;n; cải tạo 05 nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t; th&agrave;nh lập 03 chi hội chung cư v&agrave; 08 chi hội, chi đo&agrave;n tại c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i nh&agrave; nước. V&agrave; đề ra 02 chương tr&igrave;nh &ndash; c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm trong nhiệm kỳ mới: bảo trợ cho &iacute;t nhất 20 t&agrave;i năng trẻ tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực; x&acirc;y dựng, cải tạo 02 s&acirc;n chơi kh&ocirc;ng gian xanh ngo&agrave;i trời cho thanh thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32759/af4865e255ffb2a1ebee.jpg" style="height:332px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đại hội, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 15 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">V&igrave; Quận 2 ph&aacute;t triển</span></strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong> </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong trong khổ c&aacute;c hoạt động hướng tới Đại hội Đại biểu Hội</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Việt Nam Quận 2, Hội&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Việt Nam Quận đ&atilde; tổ chức &ldquo;Chương tr&igrave;nh giao lưu gặp gỡ giữa hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; l&atilde;nh đạo Quận 2 nh&acirc;n dịp Đại hội Đại biểu Hội </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Việt Nam Quận 2 lần V, nhiệm kỳ 2019-2024&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh giao lưu, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; thảo luận s&ocirc;i nổi về c&aacute;c lĩnh vực vệ sinh m&ocirc;i trường gắn với Chỉ thị 19-CT/TU về thực hiện cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;; c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n, tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi, kết nối, giao lưu với thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c giới thiệu việc l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n; sức khỏe cộng đồng,... v&agrave; đ&atilde; tiếp nhận 60 &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p, hiến kế.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận c&oacute; điều kiện&nbsp;vui chơi giải tr&iacute;, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Quận 2 c&ugrave;ng c&aacute;c anh, chị hội vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n,&nbsp;thanh ni&ecirc;n đ&atilde; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh cải tạo s&acirc;n chơi cho thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32759/fbf08894bb895cd70598.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32759/351f06493554d20a8b45.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn 10 ng&agrave;y c&ocirc;ng thực hiện, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cải tạo s&acirc;n chơi thanh thiếu nhi Quận 2 tại phường Thạnh Mỹ Lợi đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh với c&aacute;c hạng mục: cải tạo, l&aacute;t đ&aacute; 100% s&acirc;n c&ocirc;ng vi&ecirc;n, trang bị bộ tr&ograve; chơi thiếu nhi ngo&agrave;i trời tổng trị gi&aacute; 150 triệu đồng v&agrave; được kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 03/8/2019. C&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; một trong hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Quận 2 lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đo&agrave;n đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Quận 2 của c&aacute;c cơ sở Hội đ&atilde; tổ chức thăm v&agrave; tặng qu&agrave;, động vi&ecirc;n cho hơn 20 bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường với tổng kinh ph&iacute; 15.000.000 đồng với th&ocirc;ng điệp lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh, hỗ trợ, lu&ocirc;n đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng Quận 2 trở th&agrave;nh nơi c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&nbsp;c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Quận 2 trở th&agrave;nh nơi c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32759/7526839fb58252dc0b93.jpg" style="height:445px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Hội </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Việt Nam Quận 2 cũng đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hội thi, c&aacute;c hoạt động thiết thực nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Hội </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việt Nam Quận. Với khẩu hiệu h&agrave;nh động, 09 chỉ ti&ecirc;u cơ bản, 02 c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm, trong nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024, Hội </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việt Nam Quận 2 quyết t&acirc;m&nbsp;sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c phần việc đ&atilde; đề ra v&agrave; đưa cơ sở Hội ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, vững mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>YẾN THANH</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;