Mênh mông Đồng Tháp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32750/anh%20minh%20hoa.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Ảnh minh họa - Truyenhinhdulich.vn</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Đầu năm 1974, ch&uacute;ng t&ocirc;i l&atilde;nh nhiệm vụ đi x&acirc;y dựng căn cứ mới ở miền T&acirc;y Nam bộ, điểm đến l&agrave; Đồng Th&aacute;p Mười l&uacute;c đ&oacute; l&agrave; huyện Kiến Văn, tỉnh Kiến Phong (nay l&agrave; huyện Cao L&atilde;nh, tỉnh Đồng Th&aacute;p).</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c gồm 8 người thuộc B.9 (Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n) v&agrave; B.10 (Học sinh) gồm: Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n (S&aacute;u Triều), L&acirc;m Văn Tiếp (Hai An), Nguyễn Minh L&acirc;n (Hai L&ecirc;), Nguyễn Tuấn (Tư Trung), T&aacute;m Thanh, Tư Đời, &Uacute;t Đậm, Năm Thạnh. Đo&agrave;n khởi h&agrave;nh từ x&atilde; Thanh An, huyện Bến C&aacute;t. Lộ tr&igrave;nh l&agrave; đi ngược lại con đường m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đi &ldquo;xuống đường&rdquo; năm 1973 tức l&agrave; về lại huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n - T&acirc;y Ninh, đi s&acirc;u v&agrave;o đất Campuchia rồi xuống tỉnh Kiến Phong. Cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n định tối đa l&agrave; một th&aacute;ng n&agrave;o ngờ k&eacute;o d&agrave;i gần 3 th&aacute;ng v&igrave; địch h&agrave;nh qu&acirc;n chặn ngang bi&ecirc;n giới, giao li&ecirc;n đi kh&ocirc;ng được n&ecirc;n đo&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i phải &ldquo;ăn đợi, nằm chờ&rdquo;, b&aacute;o hại tại căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&ocirc;ng nhận được tin tức g&igrave;, lại nghe c&oacute; đo&agrave;n 8 người bị Khmer đỏ thủ ti&ecirc;u n&ecirc;n nhiều người lo l&agrave; đo&agrave;n n&agrave;y &ldquo;một đi kh&ocirc;ng trở lại&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ấn tượng nhất trong chuyến h&agrave;nh qu&acirc;n n&agrave;y l&agrave; đ&ecirc;m vượt Đồng Ch&oacute; Ng&aacute;p thuộc tỉnh Kiến Phong. Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhớ khởi h&agrave;nh từ l&uacute;c 1 giờ trưa, giao li&ecirc;n cho đi xuồng một đo&agrave;n, đến đoạn kh&ocirc;ng đi xuồng được nữa th&igrave; lội nước từ xẩm chiều tới rạng s&aacute;ng h&ocirc;m sau mới đến nơi. Cả một đồng nước m&ecirc;nh m&ocirc;ng, tối thăm thẳm như giữa đại dương, xa xa c&oacute; &aacute;nh đ&egrave;n của c&aacute;c đồn b&oacute;t giặc, kh&ocirc;ng c&oacute; con đường d&ugrave; l&agrave; đường m&ograve;n vẹt cỏ, kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;i g&igrave; l&agrave; cột mốc để định hướng, vậy m&agrave; giao li&ecirc;n cứ dẫn ch&uacute;ng t&ocirc;i lội s&igrave;nh, lội nước, chỗ cạn, chỗ s&acirc;u, giao li&ecirc;n n&agrave;y b&agrave;n giao với giao li&ecirc;n kh&aacute;c, suốt trọn một đ&ecirc;m. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&oacute; l&uacute;c giao li&ecirc;n cũng cho nghỉ ch&acirc;n nhưng chỉ đứng khum khum, v&igrave; ngồi xuống l&agrave; ướt ba l&ocirc; v&agrave; ruột tượng đựng gạo, v&igrave; chung quanh l&agrave; đồng nước m&ecirc;nh m&ocirc;ng. Đi mệt đến nỗi như mộng du, vừa đi như vừa ngủ. C&oacute; anh em mệt qu&aacute; đề nghị với giao li&ecirc;n nghỉ ch&acirc;n chỗ g&ograve; cao, s&aacute;ng đi tiếp, anh giao li&ecirc;n n&oacute;i:<em> &ldquo;Ở đ&acirc;y trống lốc h&agrave;! S&aacute;ng trực thăng n&oacute; quần n&oacute; thấy l&agrave; n&oacute; tới &ldquo;rỉa xương&rdquo; mấy cha đ&oacute;!&rdquo;</em> Thế l&agrave; phải đi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nhớ l&uacute;c đi đến kinh x&aacute;ng An Long, tất cả mọi người phải vượt s&ocirc;ng, cởi quần &aacute;o bỏ v&agrave;o ba l&ocirc;, chỉ mặt quần &ldquo;x&agrave; lỏn&rdquo;. D&ugrave;ng tấm nylon bao k&iacute;n ba l&ocirc;, cột chặt lại như c&aacute;i phao, để nổi tr&ecirc;n mặt nước, s&uacute;ng g&aacute;c l&ecirc;n tr&ecirc;n rồi bơi qua s&ocirc;ng. Do nước chảy xiết n&ecirc;n đến bờ b&ecirc;n kia người tr&ocirc;i xa người tr&ocirc;i gần phải t&igrave;m c&aacute;ch tập hợp lại nhưng kh&ocirc;ng được k&ecirc;u nhau v&igrave; gần đồn b&oacute;t. Ac nỗi l&agrave; l&uacute;c m&igrave;nh trần l&agrave; l&uacute;c h&agrave;ng ng&agrave;n con muỗi thừa cơ hội tấn c&ocirc;ng như h&agrave;ng ng&agrave;n mũi kim ch&iacute;ch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cuối c&ugrave;ng rồi ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đến được x&atilde; Mỹ Long, huyện Kiến Văn, tỉnh Kiến Phong. Ấn tượng đầu ti&ecirc;n của t&ocirc;i l&agrave; buổi gặp gỡ l&atilde;nh đạo x&atilde; để tr&igrave;nh giấy giới thiệu của Khu ủy. Anh Minh T&acirc;m, Ph&oacute; B&iacute; thư x&atilde; kh&ocirc;ng xem giấy chỉ n&oacute;i: <em>&ldquo;B&acirc;y giờ anh em uống thật t&igrave;nh rồi mới giải quyết giấy tờ&rdquo;</em>. B&aacute;o hại t&ocirc;i v&agrave; anh Hai L&ecirc; phải &ldquo;nhập gia t&ugrave;y tục&rdquo; đến nỗi bơi xuồng về đến nơi đ&oacute;ng qu&acirc;n th&igrave;&hellip; hết biết trời đất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Anh em ch&uacute;ng t&ocirc;i cố gắng để h&ograve;a nhập với Đồng Th&aacute;p n&agrave;y để l&agrave;m nhiệm vụ của m&igrave;nh. Trước hết l&agrave; phải biết bơi xuồng như d&acirc;n Đồng Th&aacute;p, ở đ&acirc;y xuồng l&agrave; phương tiện thiết yếu sống c&ograve;n, đi c&ocirc;ng t&aacute;c cũng bằng xuồng, đi c&acirc;u lưới phải c&oacute; xuồng, đi d&acirc;n c&ocirc;ng tải đạn, c&aacute;ng thương cũng bằng xuồng, đi v&acirc;y b&oacute;t giặc cũng bằng xuồng. M&ugrave;a nước nổi m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; xuồng, kh&ocirc;ng biết bơi xuồng th&igrave;&hellip; b&oacute; tay, gặp l&uacute;c giặc c&agrave;n qu&eacute;t th&igrave; chịu chết. T&ocirc;i cũng được luyện bơi xuồng ở bi&ecirc;n giới Campuchia, nhưng người d&acirc;n ở đ&acirc;y nh&igrave;n thấy kiểu bơi của t&ocirc;i hơi lạ v&igrave; &ldquo;vừa bơi vừa nạy&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Rồi phải biết bắt c&aacute;, bắt chuột, cấy l&uacute;a, cắt l&uacute;a&hellip; để cải thiện đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave; giao lưu với b&agrave; con v&agrave; du k&iacute;ch địa phương. Việc bắt c&aacute; l&agrave; một kho kinh nghiệm lưu truyền ở đ&acirc;y từ thuở khẩn hoang. C&aacute;i lợp bắt c&aacute; sặc, c&aacute;i lờ bắt c&aacute; l&oacute;c, ống tr&uacute;m để bắt lươn&hellip; n&oacute;i chung l&agrave; phải c&oacute; kỹ thuật v&agrave; nghệ thuật mới mong c&oacute; thứ để ăn, chứ d&acirc;n xứ kh&aacute;c tới th&igrave; chỉ mong lượm ốc bưu nổi lềnh bềnh ngo&agrave;i ruộng. D&acirc;n xứ n&agrave;y hiểu t&aacute;nh &yacute;, sở th&iacute;ch từng loại c&aacute;, biết v&ugrave;ng nước n&agrave;o c&oacute; loại g&igrave;, đồng hồ sinh học của từng lo&agrave;i&hellip; Như đặt tr&uacute;m l&agrave; phải mồi tr&ugrave;n hổ, bằm nhuyễn trộn với s&igrave;nh vo tr&ograve;n bỏ v&agrave;o ống tr&uacute;m, phải đặt chỗ nước cạn dọc theo mương c&oacute; rau cỏ, lục b&igrave;nh &ldquo;bịt h&ugrave;&rdquo;, đặt l&uacute;c chạng vạng l&agrave; l&uacute;c lươn bắt đầu đi kiếm ăn, khi để ống tr&uacute;m xuống nước phải lắc lắc cho m&ugrave;i tr&ugrave;n lan ra, c&oacute; người c&ograve;n trộn mồi với ớt v&igrave; &ldquo;con lươn n&agrave;y ăn bị cay ch&eacute;p miệng con kia thấy th&egrave;m chui tiếp v&agrave;o, lươn cũng như người ta vậy th&ocirc;i!&rdquo;. Khi kh&ocirc;ng c&oacute; dụng cụ th&igrave; họ bắt bằng tay rất t&agrave;i t&igrave;nh, m&ograve; dưới lục b&igrave;nh một l&uacute;c l&agrave; c&oacute; c&aacute;, t&ocirc;m&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i x&acirc;y dựng căn cứ kinh X&aacute;ng Ph&egrave;n, căn cứ thứ hai ở rạch &Ocirc;ng Củng. B&agrave;n đạp nối liền với S&agrave;i G&ograve;n qua chợ Mỹ Long nằm tr&ecirc;n lộ 30, v&agrave; x&atilde; An Thới Trung, huyện C&aacute;i B&egrave;, tỉnh Mỹ Tho (nay l&agrave; Tiền Giang) th&ocirc;ng ra Quốc lộ 4. C&oacute; một kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ l&agrave;: giữa năm 1974, lực lượng du k&iacute;ch &aacute;p s&aacute;t s&ocirc;ng Cửu Long đ&atilde; chận bắt một ghe lớn &ldquo;chở nhiều người t&igrave;nh nghi l&agrave; biệt k&iacute;ch&rdquo;. Du k&iacute;ch &aacute;p tải về nh&agrave; giam của x&atilde; an ninh huyện Kiến Văn gần căn cứ của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng t&ograve; m&ograve; hỏi thăm th&igrave; mới hiểu ra: đ&acirc;y l&agrave; 7 em học sinh trường Trung học Hồ Ngọc Cẩn (cạnh chợ B&agrave; Chiểu) rủ nhau về qu&ecirc; ở Long Xuy&ecirc;n chơi rồi gia đ&igrave;nh c&oacute; ghe m&aacute;y lớn chạy theo đường s&ocirc;ng về S&agrave;i G&ograve;n, c&aacute;c bạn trẻ đều mặc đồng phục &ldquo;qu&acirc;n sự học đường&rdquo; (&aacute;o ka ki v&agrave;ng), đến địa phận Cồn B&igrave;nh Thạnh, hứng ch&iacute; lấy c&acirc;y s&agrave;o m&oacute;c chiếc &aacute;o kaki v&agrave;ng cắm l&ecirc;n ghe phất phới như l&aacute; cờ v&agrave;ng. H&ocirc;m đ&oacute; du k&iacute;ch x&atilde; Mỹ Long &aacute;p s&aacute;t s&ocirc;ng Cửu Long thấy vậy chặn lại, bắt c&aacute;c bạn trẻ n&agrave;y giải về đ&acirc;y. Biết sự thể như vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i liền đến thăm c&aacute;c bạn học sinh, động vi&ecirc;n tinh thần rồi sẵn đ&oacute; tuy&ecirc;n truyền c&aacute;ch mạng, tập cho c&aacute;c bạn b&agrave;i h&aacute;t c&aacute;ch mạng. Một mặt t&igrave;m c&aacute;ch giải th&iacute;ch cho địa phương biết r&otilde; c&aacute;c em n&agrave;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; biệt k&iacute;ch hay l&iacute;nh tr&aacute;ng g&igrave; của qu&acirc;n đội S&agrave;i G&ograve;n. Sau nửa th&aacute;ng giam giữ, c&aacute;c bạn được trả tự do, nhiều bạn l&eacute;n giấu c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t c&aacute;ch mạng trong người đem về S&agrave;i G&ograve;n. T&ocirc;i nhớ t&ecirc;n v&agrave;i bạn như: Trần Chiếm H&ugrave;ng, Trần Văn Thuận, Kim, Hải&hellip; Một chuyến du lịch trở th&agrave;nh một chuyến phi&ecirc;u lưu gian hiểm trong v&ugrave;ng đất n&oacute;ng bỏng chiến sự n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; v&ugrave;ng h&agrave;nh qu&acirc;n của Sư đo&agrave;n 9 bộ binh S&agrave;i G&ograve;n, lực lượng chuy&ecirc;n đ&aacute;nh ph&aacute; v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, nằm trong tầm ph&aacute;o của c&acirc;y ph&aacute;o C&aacute;i L&acirc;n v&agrave; Kiến Văn, hai trận địa ph&aacute;o n&agrave;y kh&aacute; lợi hại, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng bị dập mấy trận sinh tử. V&ugrave;ng n&agrave;y khi c&oacute; hiệp định Paris, địch yếu hẳn, giảm bớt c&agrave;n qu&eacute;t, chỉ c&oacute; ph&aacute;o binh &ldquo;nện&rdquo; h&agrave;ng đ&ecirc;m, du k&iacute;ch ở đ&acirc;y cũng rất mạnh, bao v&acirc;y chặt c&aacute;c đồn b&oacute;t giặc. Cạnh căn cứ kinh X&aacute;ng Ph&egrave;n l&agrave; b&oacute;t Ng&atilde; C&aacute;i nhưng ch&uacute;ng kh&ocirc;ng d&aacute;m bung ra v&igrave; du k&iacute;ch g&agrave;i lựu đạn d&agrave;y đặc. C&oacute; nơi du k&iacute;ch c&oacute; &iacute;t lựu đạn. nhưng để h&ugrave; dọa l&iacute;nh b&oacute;t, chiều n&agrave;o du k&iacute;ch cũng đội một th&uacute;ng lựu đạn đi g&agrave;i, s&aacute;ng th&igrave; đi gở, thật ra chỉ c&oacute; mấy tr&aacute;i th&ocirc;i nhưng tụi l&iacute;nh b&oacute;t nghe vậy cũng hoảng, kh&ocirc;ng d&aacute;m m&ograve; ra. Ch&uacute;ng n&oacute;i với nhau: &ldquo;Lựu đạn g&agrave;i m&agrave; cả th&uacute;ng, chắc đợi bọn Việt cộng chết gi&agrave; chứ ai d&aacute;m v&agrave;o đ&aacute;nh n&oacute; nổi&rdquo;. Rồi l&acirc;u l&acirc;u du k&iacute;ch cho giật nổ một, hai tr&aacute;i lựu đạn v&agrave; tung tin đồn l&agrave; chuột chạy vướng lựu đạn nổ để nhắc nhở bọn l&iacute;nh trong b&oacute;t.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Biết bao nhi&ecirc;u c&acirc;u chuyện bi h&ugrave;ng về người d&acirc;n v&ugrave;ng đất n&agrave;y. C&oacute; b&agrave; m&aacute; mỗi ng&agrave;y v&agrave;o thăm v&agrave; tiếp tế cho con l&agrave; bộ đội địa phương, h&ocirc;m đ&oacute; bơi xuồng v&agrave;o th&igrave; thấy con bị địch bắn nằm chết ở bờ kinh, cạnh b&ecirc;n l&agrave; x&aacute;c một chiến sĩ miền Bắc, b&agrave; m&aacute; chở cả hai x&aacute;c đi ch&ocirc;n, bọn l&iacute;nh kh&ocirc;ng cho, l&agrave;m dữ nhưng b&agrave; m&aacute; n&oacute;i: &ldquo;Phải cho tui ch&ocirc;n hai đứa cạnh nhau cho tụi n&oacute; c&oacute; anh c&oacute; em&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tương quan lực lượng thay đổi, d&acirc;n thấy &ecirc;m lần lần về dựng ch&ograve;i rồi dựng nh&agrave; tr&ecirc;n nền đất cũ. L&uacute;c địch c&agrave;n qu&eacute;t th&igrave; l&aacute;nh ra chợ Mỹ Long, &ecirc;m rồi th&igrave; về v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng trồng trọt, kiếm t&ocirc;m c&aacute;. L&uacute;c kh&iacute; thế tấn c&ocirc;ng th&igrave; d&acirc;n tham gia d&acirc;n c&ocirc;ng tải đạn, c&aacute;ng thương. Ch&uacute;ng t&ocirc;i x&acirc;y dựng căn cứ cạnh nh&agrave; b&aacute;c Trần Văn Ngọc tức &Uacute;t Xệ, b&aacute;c l&agrave; &ldquo;thổ địa&rdquo; của xứ n&agrave;y, gi&uacute;p đỡ, chỉ vẽ mọi chuyện, trong bụng b&aacute;c cả một kho chuyện sống v&agrave; chiến đấu ở Đồng Th&aacute;p.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&aacute;c &Uacute;t l&agrave; người về cất nh&agrave; đầu ti&ecirc;n ở đ&acirc;y sau Hiệp định Paris, b&aacute;c n&oacute;i: <em>&ldquo;Tao cất c&aacute;i nh&agrave; thiệt bự ngo&agrave;i chỗ trống lốc cho d&acirc;n kh&ocirc;ng sợ v&agrave; k&eacute;o về v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng&rdquo;. Đầu tr&ecirc;n x&oacute;m dưới ai cũng n&oacute;i b&aacute;c l&agrave; &ldquo;&ocirc;ng gi&agrave; g&acirc;n</em>&rdquo;. V&igrave; b&aacute;c gan g&oacute;c lắm, c&aacute;i g&igrave; bộ đội, du k&iacute;ch nhờ b&aacute;c cũng l&agrave;m, b&aacute;c kể: &ldquo;Mấy năm kh&oacute; khăn c&oacute; ai d&aacute;m v&agrave;o s&acirc;u trong n&agrave;y, v&igrave; &ldquo;muỗi k&ecirc;u như s&aacute;o thổi, đỉa lội lềnh như b&aacute;nh canh&rdquo;, mấy du k&iacute;ch th&egrave;m thuốc r&ecirc; qu&aacute; tao thương qu&aacute; n&ecirc;n bơi xuồng ra chợ mua, bơi cả buổi trong rạch vắng lạnh thấy ớn, gặp l&iacute;nh l&agrave; n&oacute; nổ s&uacute;ng liền v&igrave; n&oacute; đ&acirc;u biết tao l&agrave; ai&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&oacute; c&acirc;u chuyện l&agrave;m cho b&aacute;c nổi tiếng được truyền tụng ở Đồng Th&aacute;p. Số l&agrave; năm 1972, Nguyễn Văn Thiệu bao v&acirc;y kinh tế v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng, l&iacute;nh S&agrave;i G&ograve;n được lệnh x&uacute;c l&uacute;a trong nh&agrave; d&acirc;n kh&ocirc;ng để ai dự trữ tiếp tế cho c&aacute;nh mạng. Ch&uacute;ng k&eacute;o đến nh&agrave; b&aacute;c &Uacute;t định x&uacute;c l&uacute;a. B&aacute;c r&uacute;t dao phay dằn mạnh tr&ecirc;n b&agrave;n v&agrave; h&eacute;t lớn<em>: &ldquo;Thằng n&agrave;o v&ocirc; x&uacute;c l&uacute;a của tao l&agrave; tao ch&eacute;m chết liền&rdquo;</em>, bọn l&iacute;nh thấy &ocirc;ng gi&agrave; kh&iacute; thế dữ qu&aacute; n&ecirc;n r&uacute;t lui. H&ocirc;m sau bọn Tề X&atilde; k&ecirc;u b&aacute;c l&ecirc;n hăm he, b&aacute;c n&oacute;i: &ldquo;Thử ai x&uacute;c l&uacute;a mồ h&ocirc;i nước mắt của mấy &ocirc;ng th&igrave; mấy &ocirc;ng c&oacute; giận kh&ocirc;ng?&rdquo; Đuối l&yacute; ch&uacute;ng chỉ bắt b&aacute;c đi nhổ cỏ ở đồn rồi cho về. Kh&iacute; thế chống cướp l&uacute;a của b&aacute;c vang động cả Đồng Th&aacute;p, b&aacute;o Cờ Giải Ph&oacute;ng đưa tin n&agrave;y trang nhất v&agrave; đặt t&ecirc;n b&aacute;c l&agrave; &ldquo;&ocirc;ng gi&agrave; Kiến Phong&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&aacute;c c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh gi&uacute;p đỡ, chỉ vẽ mọi việc cho ch&uacute;ng t&ocirc;i khi hoạt động ở đ&acirc;y nhưng kh&ocirc;ng bao giờ hỏi ch&uacute;ng t&ocirc;i thuộc đơn vị n&agrave;o. Tr&ecirc;n b&agrave;n thờ ở nh&agrave; b&aacute;c ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy c&oacute; ảnh một liệt sĩ t&ecirc;n Trần Văn Cầu, b&aacute;c n&oacute;i l&agrave; con trai của b&aacute;c đi bộ đội địa phương hy sinh. Sau n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i mới biết đ&oacute; l&agrave; chiến sĩ bảo vệ Th&agrave;nh Đo&agrave;n hy sinh tại căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ở Cồn B&igrave;nh Thạnh - Sa Đ&eacute;c năm 1970.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&aacute;c c&oacute; 4 người con g&aacute;i gọi l&agrave; Bảy, Ch&iacute;n, Mười v&agrave; &Uacute;t. Mười mới 19 tuổi l&agrave;m giao li&ecirc;n c&ocirc;ng khai cho ch&uacute;ng t&ocirc;i b&iacute; danh l&agrave; Bảy Anh. L&agrave; d&acirc;n địa phương, quen đường đi nước bước, t&iacute;nh t&igrave;nh bạo dạn, mạnh mẽ như con trai n&ecirc;n rất được việc, c&aacute;c chuyến đi giao li&ecirc;n về S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; nối li&ecirc;n lạc với căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đều tr&oacute;t lọt, Bảy Anh kể: &ldquo;C&oacute; l&uacute;c đi xe đ&ograve; vắng vẻ bọn đ&agrave;n &ocirc;ng chọc ghẹo, em đ&ograve;i &ldquo;vả miệng kh&ocirc;ng c&ograve;n c&aacute;i răng ăn ch&aacute;o&rdquo;, tụi n&oacute; tưởng em l&agrave; thứ dữ n&ecirc;n kh&ocirc;ng d&aacute;m l&agrave;m g&igrave;&hellip;&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cuối năm 1974, ch&uacute;ng t&ocirc;i từ gi&atilde; b&aacute;c chuyển căn cứ về Mỹ Tho, b&aacute;c cho Bảy Anh c&ugrave;ng đứa ch&aacute;u ngoại l&agrave; b&eacute; Dũng, 14 tuổi, theo đo&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i. Sau n&agrave;y Bảy Anh l&agrave; giao li&ecirc;n cho chị Nguyễn Thị Ch&acirc;u (Ba Ch&acirc;u) v&agrave; c&ugrave;ng đo&agrave;n qu&acirc;n của Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiến về giải ph&oacute;ng S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">S&Aacute;U TRIỀU - HẢI AN</span></strong></p> <p><em>Nguồn: S&aacute;ch căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước (1960 - 1975),&nbsp; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, NXB Trẻ, 2009.</em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;