Thanh niên Q.3 học tập tốt, lao động giỏi, sống lành mạnh, xung kích vì cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32732/%E1%BA%A2nh%203%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>&quot;Sống xanh&quot; - N&eacute;t đẹp của thanh ni&ecirc;n Q.3</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 25</strong><strong>.</strong><strong>8, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (LHTN) Quận 3 đ&atilde; tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2019-2024 tại hội trường Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận 3</strong><strong>, với 147 đại biểu.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự c&oacute; anh Ng&ocirc; Minh Hải, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố,&nbsp;chị Nguyễn Ngọc Thanh Tr&uacute;c, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực HĐND Quận 3, chị Trần Thị Hường, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Quận 3,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Sống đẹp với &ldquo;Chuyến xe xanh&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nhiệm kỳ qua, hơn 26.000 hội vi&ecirc;n Hội LHTN Việt Nam Quận 3 với khẩu hiệu<em> &ldquo;Chung sức trẻ v&igrave; Quận 3 văn minh &ndash; hiện đại &ndash; nghĩa t&igrave;nh&rdquo; </em>đ&atilde; đồng thuận triển khai nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả từ cấp Quận đến cấp cơ sở như: Ng&agrave;y hội m&ocirc;i trường, Ng&agrave;y hội Thanh ni&ecirc;n với C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin, H&agrave;nh tr&igrave;nh Chuyến xe xanh, Giao lưu Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia, H&agrave;nh tr&igrave;nh Tuổi trẻ Quận 3 v&igrave; bi&ecirc;n cương Tổ quốc, Lớp v&otilde; tự vệ miễn ph&iacute;, Bữa cơm nghĩa t&igrave;nh,&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32732/tang%20qua%201.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thanh ni&ecirc;n Quận 3 tặng qu&agrave; cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Chuyến xe xanh&rdquo; được triển khai rộng r&atilde;i tr&ecirc;n địa b&agrave;n 14 phường của Quận 3 v&agrave; mở rộng c&aacute;c đối tượng tại c&aacute;c trường học. Hoạt động diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng chủ nhật h&agrave;ng tuần tại c&aacute;c khu vực đ&ocirc;ng d&acirc;n cư với c&aacute;c hoạt động: thiết kế c&aacute;c chai lọ, hộp sữa th&agrave;nh c&aacute;c chậu c&acirc;y tặng người d&acirc;n, những phần dư bỏ đi hoặc c&aacute;c loại phế liệu kh&ocirc;ng tận dụng được nữa thu gom lại b&aacute;n ve chai lấy kinh ph&iacute; mua c&acirc;y để tiếp tục h&agrave;nh tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Chuyến xe xanh&rdquo; cũng vận động người d&acirc;n mang tặng những vật sử dụng h&agrave;ng ng&agrave;y đổi lấy c&acirc;y xanh, g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; cảnh quan đ&ocirc; thị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua 10 th&aacute;ng triển khai, m&ocirc; h&igrave;nh&nbsp;h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Chuyến xe xanh&rdquo; đ&atilde; đi qua tr&ecirc;n địa b&agrave;n 14 phường, 5 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ th&ocirc;ng, trao tặng hơn 980 c&acirc;y xanh được trồng trong những vật dụng t&aacute;i chế sử dụng h&agrave;ng ng&agrave;y trong gia đ&igrave;nh, thu gom hơn 2.000 chai lọ c&aacute;c loại d&ugrave;ng t&aacute;i chế th&agrave;nh phẩm c&aacute;c chậu c&acirc;y. Đồng thời, hoạt động đ&atilde; tuy&ecirc;n truyền cho hơn 3.000 hộ d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, thu h&uacute;t hơn 300 lượt hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hưởng ứng tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 1.236 gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n sống đẹp sống c&oacute; &iacute;ch&rdquo; cấp cơ sở; giới thiệu việc l&agrave;m cho 2.363 thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp, l&agrave;ng nghề, trường nghề&rdquo; c&ugrave;ng c&aacute;c giải ph&aacute;p l&agrave;m kinh tế hiệu quả (g&oacute;p vốn, kinh nghiệm, tư vấn l&agrave;m kinh tế hoặc hỗ trợ hướng nghiệp,..); tư vấn hướng nghiệp cho hơn 31.505 lượt thanh ni&ecirc;n, học sinh tham gia; vận động 1785 thanh ni&ecirc;n tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện đồng thời cảm h&oacute;a 45 thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>X</strong><strong>ung k&iacute;ch v&igrave; cộng đồng</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32732/ra%20mat%20ub%20hoi.png" style="height:313px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ra mắt Ủy ban Hội Quận 3</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nối tiếp những th&agrave;nh c&ocirc;ng của nhiệm kỳ VI (2014 &ndash; 2019), Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 3 lần VII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 đ&atilde; thảo luận những giải ph&aacute;p nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c chương tr&igrave;nh trọng điểm: Đăng k&yacute; tuyến đường T&uacute; Xương l&agrave; tuyến đường Thanh ni&ecirc;n, đăng k&yacute; X&acirc;y dựng Đ&agrave;i Liệt sĩ&nbsp;Quận 3 th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a lịch sử. Đồng thời, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 3 cũng đề ra khẩu hiệu h&agrave;nh động của nhiệm kỳ mới l&agrave;&nbsp;<em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n Quận 3 học tập tốt, lao động giỏi, sống l&agrave;nh mạnh, xung k&iacute;ch v&igrave; cộng đồng&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHTN VN Th&agrave;nh phố Ng&ocirc; Minh Hải đề nghị&nbsp;hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 3 tiếp tục ph&aacute;t huy th&agrave;nh c&ocirc;ng của h&agrave;nh tr&igrave;nh chuyến xe xanh v&agrave; c&aacute;c hoạt động hạn chế sử dụng đồ nhựa, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn. Đặc biệt đầu tư thực hiện hai c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm m&agrave; đại hội đ&atilde; đề ra.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Ủy ban Hội Quận 3 cần d&agrave;nh sự quan t&acirc;m th&iacute;ch đ&aacute;ng cho c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, kh&ocirc;ng chỉ tổ chức c&aacute;c đợt tập huấn định kỳ m&agrave; c&aacute;n bộ Hội c&ograve;n được học tập kinh nghiệm qua h&igrave;nh thức trải nghiệm những c&aacute;ch l&agrave;m hay, phương thức mới. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ủy ban Quận cần c&oacute; sự quan t&acirc;m ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ để ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của c&aacute;c anh chị l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hội trong tham gia, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến v&agrave; tham mưu cơ chế phối hợp để thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c Hội phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ mới&rdquo;, Anh Ng&ocirc; Minh Hải nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; hiệp thương chọn cử 29 anh, chị tham gia&nbsp;Ủy ban Hội Quận 3 kh&oacute;a VII. Tại cuộc họp Ủy ban Hội kh&oacute;a VII lần thứ nhất đ&atilde; hiệp thương anh Trần Nguy&ecirc;n Phong giữ chức vụ Chủ tịch Hội, anh Nguyễn Đ&igrave;nh Phước v&agrave; chị Phan Hồng Ngọc giữ chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch Hội Quận 3 kh&oacute;a VII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, đại hội cũng hiệp thương Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 gồm 11 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 3 đại biểu dự khuyết.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>NGỌC THẢO</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;