Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 10 lần thứ VI

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 10.8, 150 đại biểu ch&iacute;nh thức thay mặt cho hơn 22.015 hội vi&ecirc;n từ c&aacute;c cơ sở hội về tham dự Đại hội Đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (LHTN VN) Quận 10 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32704/1%20(7).JPG" style="height:308px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ra mắt Ủy ban Hội Quận 10&nbsp;kh&oacute;a VI</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN VN Th&agrave;nh phố Ng&ocirc; Minh Hải v&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực UBND Quận 10 Vũ Anh Khoa đ&atilde; đến dự v&agrave; ph&aacute;t biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Lan tỏa những nghĩa cử sống đẹp</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tổng kết 5 năm thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c Hội 2014 &ndash; 2019, Hội LHTN VN Quận 10 đ&atilde; c&oacute; nhiều kết quả thiết thực trong phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo;, c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Hội v&agrave; mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm cũng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt như đề &aacute;n &ldquo;Nh&acirc;n sự thứ 3 l&agrave;m chuy&ecirc;n tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c Hội tại cơ sở&rdquo; được th&iacute; điểm tại c&aacute;c cơ sở Hội; th&agrave;nh lập &ldquo;Trung t&acirc;m Hỗ trợ tư vấn, hướng nghiệp v&agrave; giải quyết việc l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n&rdquo; bước đầu c&oacute; hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Hội đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 1.698 lượt Thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch &ndash; Thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c; x&acirc;y dựng 150 chi hội tại c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i nh&agrave; nước v&agrave; đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập; giới thiệu gần 18.000 lượt việc l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng 100 thanh ni&ecirc;n tho&aacute;t ngh&egrave;o bền vững, &hellip;</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32704/y%20tuong%20sang%20tao.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hội vi&ecirc;n Q.10 tr&igrave;nh b&agrave;y &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32704/tay%20nghe.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hội vi&ecirc;n tham gia li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế - Tay nghề giỏi&quot;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Đại hội cũng đ&atilde; đưa ra những mặc hạn chế c&ograve;n tồn tại của tổ chức hội, hoạt động phong tr&agrave;o. Một trong những hạn chế đ&oacute; l&agrave; tỉ lệ tập hợp thanh ni&ecirc;n tuy năm sau c&oacute; cao hơn năm trước nhưng chưa ch&uacute; &yacute; nhiều đến lực lượng thanh ni&ecirc;n lao động tự do, thanh ni&ecirc;n c&oacute; đạo c&ograve;n hạn chế hay c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; hội vi&ecirc;n, kết nạp hội vi&ecirc;n ở một số nơi c&ograve;n chưa chặt chẽ,&hellip;Từ những mặt hạn chế n&agrave;y, Ủy ban Quận 10 đ&uacute;c kết những b&agrave;i học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới, tiếp tục ki&ecirc;n tr&igrave; thực hiện tăng cường tuy&ecirc;n truyền h&igrave;nh ảnh, hoạt động của Hội đến với thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội, &hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong phi&ecirc;n thứ nhất, Đại hội đ&atilde; tập trung tr&iacute; tuệ, chia 4 tổ thảo luận về vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu, thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng m&ocirc;i trường xanh, nếp sống xanh&rdquo;; giải ph&aacute;p trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, hội nhập quốc tế cho thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay; giải ph&aacute;p ph&aacute;t huy c&aacute;c &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo phục vụ cộng đồng, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n trong giới thiệu nghề nghiệp, việc l&agrave;m, khai th&aacute;c c&aacute;c nguồn vốn vay, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Hội, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n trong thời kỳ mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đầu giờ phi&ecirc;n thứ hai, Đại hội th&ocirc;ng b&aacute;o đến c&aacute;c l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, cấp quận v&agrave; to&agrave;n thể đại hội kết quả hiệp thương 29 anh, chị đủ ti&ecirc;u chuẩn v&agrave;o Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 10 v&agrave; hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị Nguyễn Ngọc Bảo Quy&ecirc;n - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n được Đại hội hiệp thương l&agrave;m Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 10; Ph&oacute; Chủ tịch Hội được hiệp thương lần lượt l&agrave; anh B&ugrave;i Trần Th&aacute;i Sơn, chị Trần Thị Thanh T&acirc;m v&agrave; anh Trần Đặng Thanh B&igrave;nh.&nbsp;Trong phi&ecirc;n thứ hai, Đại hội cũng đ&atilde; hiệp thương 10 anh, chị l&agrave; đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại đại hội, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực UBND d&acirc;n Quận 10 Vũ Anh Khoa nhấn mạnh: &ldquo;Hội LHTN Việt Nam Quận 10 đ&atilde; ph&aacute;t hiện nhiều gương s&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, nhiều c&aacute;n bộ, hội vi&ecirc;n c&oacute; năng lực, đủ t&acirc;m huyết, l&agrave; nguồn c&aacute;n bộ bổ sung xứng đ&aacute;ng cho tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, cấp ủy, ch&iacute;nh quyền, hệ thống ch&iacute;nh trị địa phương, Ban Thường vụ Quận ủy, UBND Quận 10 ghi nhận, biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch, tinh thần phấn đấu của Hội LHTN VN Quận 10 trong nhiệm kỳ V vừa qua&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHTN VN Th&agrave;nh phố Ng&ocirc; Minh Hải n&ecirc;u những vấn đề m&agrave; Ủy ban Quận 10 nhiệm kỳ VI cần lưu &yacute;: &ldquo;X&aacute;c định phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; l&agrave; phong tr&agrave;o ch&iacute;nh, cần quan t&acirc;m, t&iacute;ch cực, chủ động, s&aacute;ng tạo hơn nữa trong thực hiện phong tr&agrave;o, vận dụng ph&aacute;t huy tối đa chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh trong hoạt động t&igrave;nh nguyện, hoạt động tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; đặc biệt l&agrave; cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;C&ugrave;ng với Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 10, Hội LHTN VN Quận 10 cũng giữ vững ngọn cờ, l&agrave; nơi tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n, kế thừa truyền thống, phải coi c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp, đo&agrave;n kết gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n l&agrave; c&ocirc;ng việc thường xuy&ecirc;n, l&agrave; nhiệm vụ h&agrave;ng đầu, đầu tư x&acirc;y dựng Hội vững mạnh từ chi hội&rdquo;. Anh Ng&ocirc; Minh Hải chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32704/IMG_6105.JPG" style="height:431px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Chủ tịch Hội LHTN VN TP Ng&ocirc; Minh Hải trao Bằng khen cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc</span></em></p> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p><span style="font-size:12px"><em>Đại hội đ&atilde; th&ocirc;ng qua đề &aacute;n &ldquo;X&acirc;y dựng kh&ocirc;ng gian đổi mới s&aacute;ng tạo v&agrave; khởi nghiệp&rdquo;; chương tr&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Quận 10 chung sức v&igrave; m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng Quận 10 văn minh &ndash; hiện đại &ndash; nghĩa t&igrave;nh&rdquo;; c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Sửa chữa 5 căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; cho thanh ni&ecirc;n trong diện hộ ngh&egrave;o, cận ngh&egrave;o v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng 15 tuyến hẻm v&agrave; 2 chung cư văn minh, sạch đẹp, an to&agrave;n&rdquo;.</em></span></p> <p><span style="font-size:12px"><em>Đại hội đ&atilde; đề ra 12 chỉ ti&ecirc;u phấn đấu, trong đ&oacute; c&oacute; một số chỉ ti&ecirc;u đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; như: giới thiệu vay vốn cho thanh ni&ecirc;n trung b&igrave;nh 3 tỷ/ năm từ c&aacute;c nguồn quỹ, c&aacute;c chương tr&igrave;nh vay vốn (từ nguồn Quỹ hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp TP, nguồn BIDV, nguồn vốn hỗ trợ thanh ni&ecirc;n Quận 10 khởi nghiệp); hằng năm hỗ trợ 30 thanh ni&ecirc;n tho&aacute;t ngh&egrave;o bền vững theo ti&ecirc;u ch&iacute; mới v&agrave; trao tặng 30 phương tiện kinh tế cho thanh ni&ecirc;n hộ ngh&egrave;o, hộ cận ngh&egrave;o; tuy&ecirc;n dương 500 gương &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo;; mỗi năm, ph&aacute;t động hiến kế &iacute;t nhất 500 &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trong Thanh ni&ecirc;n,&hellip;</em></span></p> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:14px"><strong>MINH TUẤN</strong></span></p> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;