Chiến sĩ Mùa hè xanh thực hiện nhiều phần việc thiết thực

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; thực hiện nhiều phần việc thiết thực tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, g&oacute;p phần tuy&ecirc;n truyền &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho người d&acirc;n v&agrave; thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tổ chức Ng&agrave;y hội An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho c&aacute;c em nhỏ</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&oacute;ng qu&acirc;n tại mặt trận x&atilde; Đa Phước, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh đ&atilde; tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y hội An to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; cho c&aacute;c em nhỏ tại trường THCS Đa Phước.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32683/B%E1%BA%A3n%20sao%20c%E1%BB%A7a%20_MG_9751.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; tổ chức hoạt động tuyền truy&ecirc;n giao th&ocirc;ng cho c&aacute;c em th&ocirc;ng qua tr&ograve; chơi Rung Chu&ocirc;ng V&agrave;ng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn c&ograve;n tổ chức c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi, văn nghệ, kịch li&ecirc;n quan đến an to&agrave;n giao th&ocirc;ng nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n r&otilde; hơn về vấn đề an to&agrave;n giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32683/IMG_1651.JPG" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mong muốn gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; th&ecirc;m tinh thần vượt l&ecirc;n trong học tập, c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt, c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh cũng chuẩn bị những phần qu&agrave; d&agrave;nh tặng c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với hoạt động thiết thực n&agrave;y, c&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; phần n&agrave;o tạo được nền tảng &yacute; thức chấp h&agrave;nh luật giao th&ocirc;ng cho c&aacute;c em ngay từ khi c&ograve;n nhỏ, hơn nữa bảo vệ c&aacute;c em khỏi những t&igrave;nh huống đ&aacute;ng tiếc xảy ra v&agrave; x&acirc;y dựng cho c&aacute;c em c&oacute; nhận thức đ&uacute;ng đắn về vấn đề an to&agrave;n giao th&ocirc;ng trong m&ocirc;i trường hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chung tay g&oacute;p phần l&agrave;m sạch cảnh quan m&ocirc;i trường</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&oacute;ng qu&acirc;n tại mặt trận Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh cũng thực hiện thu gom r&aacute;c thải tại tuyến k&ecirc;nh Villa thuộc địa phận x&atilde; Phong Ph&uacute;, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32683/IMG_0934.JPG" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội h&igrave;nh b&aacute;n thường trực x&atilde; Phong Ph&uacute; chiến dịch t&igrave;nh nguyện sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế đ&atilde; ph&aacute;t động ra qu&acirc;n dọn dẹp v&agrave; khai th&ocirc;ng tuyến k&ecirc;nh Villa thuộc địa phận x&atilde; Phong Ph&uacute; với diện t&iacute;ch hơn 40m vu&ocirc;ng. Với sự hỗ trợ hết m&igrave;nh của thanh ni&ecirc;n đối ứng tại địa phương cũng như sự quan t&acirc;m của ban l&atilde;nh đạo x&atilde;, tuyến k&ecirc;nh Villa c&oacute; thể n&oacute;i đ&atilde; đc dọn dẹp ho&agrave;n to&agrave;n với tổng số r&aacute;c vớt được tr&ecirc;n 1 tấn. Tuy c&oacute; đ&ocirc;i ch&uacute;t mệt mỏi nhưng tinh thần của c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện rất phấn khởi. Tuyến k&ecirc;nh từ trước giờ ngập to&agrave;n r&aacute;c thải nhưng giờ đ&acirc;y đ&atilde; được khai th&ocirc;ng, sạch sẽ với c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một việc hết sức &yacute; nghĩa, hạnh ph&uacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32683/IMG_0970.JPG" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động kh&ocirc;ng chỉ nhằm tuy&ecirc;n truyền đến người d&acirc;n về &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần l&agrave;m sạch cảnh quan m&ocirc;i trường, hạn chế &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường. Đặc biệt những h&agrave;nh động như thế n&agrave;y sẽ l&agrave; tấm gương cho c&aacute;c thế hệ sau nối tiếp tinh thần t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">VĂN DĨ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;