Dấu ấn công tác Đoàn khu vực trường học ở quận, huyện qua những con số

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32671/2 Info Giáo dục.jpg" style="height:1273px; width:900px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32671/3 Info Phong trào.jpg" style="height:1273px; width:900px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32671/4 Info Phong trào 2.jpg" style="height:1273px; width:900px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32671/5 Info Xây dựng.jpg" style="height:1273px; width:900px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN