Chiến sĩ Mùa hè xanh làm đường bê tông cho người dân quận 9

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, gần 40 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh của Trường Đại học Giao th&ocirc;ng Vận tải ph&acirc;n hiệu tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tiến h&agrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng ho&aacute; 300m đường số 10, Phường Long B&igrave;nh, Quận 9.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32654/%E1%BA%A2nh%206.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động hết sức &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực của c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; lần thứ 26 &ndash; năm 2019. C&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; sự kết nối của nhiều tấm l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i, biết y&ecirc;u thương v&agrave; biết chung tay v&igrave; an sinh x&atilde; hội của cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việc l&agrave;m &yacute; nghĩa n&agrave;y, kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p cho người d&acirc;n nơi đ&acirc;y c&oacute; được đoạn đường khang trang, an to&agrave;n v&agrave; thuận tiện cho lưu th&ocirc;ng m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần thay mới diện mạo của địa phương tr&ecirc;n con đường x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32654/%E1%BA%A2nh%203.jpg" style="height:334px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave;, c&aacute;c chiến sĩ phải l&agrave;m việc dưới c&aacute;i lạnh của đ&ecirc;m khuya khi đồng hồ điểm ở mức 22g00 cho đến 2g00 s&aacute;ng ng&agrave;y h&ocirc;m sau. Nhưng nụ cười vẫn lu&ocirc;n t&uacute;c trực tr&ecirc;n m&ocirc;i thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch của tuổi trẻ t&igrave;nh nguyện v&agrave; lan tỏa nhiệt huyết khắp nơi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32654/%E1%BA%A2nh%202.jpg" style="height:334px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự buổi thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh, về ph&iacute;a l&atilde;nh đạo phường c&oacute; đ/c Nguyễn Đăng Nh&acirc;n - Ph&oacute; chủ tịch Phường Long B&igrave;nh, Trưởng ban chỉ đạo h&egrave; Phường Long B&igrave;nh. Về ph&iacute;a trường Đại học Giao th&ocirc;ng Vận tải - Ph&acirc;n hiệu tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; ThS. Vũ Văn Định - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; sẽ một trải nghiệm tuyệt vời trong h&agrave;nh trang tuổi trẻ khi được chia sẻ, được l&agrave;m c&ugrave;ng nhau những phần việc &yacute; nghĩa cho đời.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;