Phú Nhuận - Phường 17: Tổ chức Tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho thanh thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp; &nbsp;</span><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hưởng ứng chủ đề h&egrave; 2019 &ldquo;Th&agrave;nh phố của em &ndash; Th&agrave;nh phố m&agrave;u xanh&rdquo; v&agrave; trang bị cho c&aacute;c em thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường n&acirc;ng cao hiểu biết ph&aacute;p luật, kiến thức về ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tập huấn, r&egrave;n luyện kỹ năng cho thiếu nhi trong việc xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khi c&oacute; sự cố ch&aacute;y, nổ xảy ra để gi&uacute;p bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh v&agrave; mọi người xung quanh</span></strong><span style="font-family:times new roman,times,serif">.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; S&aacute;ng ng&agrave;y 23/6 tại s&acirc;n UBND Phường, Ban chỉ huy H&agrave;nh qu&acirc;n xanh phường 17 phối hợp C&ocirc;ng an PCCC Quận Ph&uacute; tổ chức tập huấn kỹ năng tho&aacute;t hiểm v&agrave; ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y cho hơn 60 em thanh thiếu nhi. Đến tham dự c&oacute; b&agrave; Nguyễn Thị Thanh Tr&acirc;m &ndash; Ph&oacute; chủ tịch UBND phường &ndash; Trưởng BCĐ h&egrave; phường, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ đạo H&egrave; phường; Ban điều h&agrave;nh 4 khu phố, lực lượng phụ tr&aacute;ch h&egrave; v&agrave; hơn 60 em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường về tham dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tại buổi tập huấn, đồng ch&iacute; Trần Thanh Phước &ndash; c&ocirc;ng an PCCC Quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; giới thiệu c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n phổ biến g&acirc;y ra ch&aacute;y, c&aacute;ch xử l&yacute; t&igrave;nh huống ch&aacute;y do sử dụng điện, gas tại gia đ&igrave;nh, hướng dẫn c&aacute;ch sử dụng b&igrave;nh chữa ch&aacute;y x&aacute;ch tay v&agrave; c&aacute;c thao t&aacute;c cứu người... Sau phần l&yacute; thuyết, c&aacute;c em được hướng dẫn thực h&agrave;nh thao t&aacute;c sử dụng b&igrave;nh chữa ch&aacute;y x&aacute;ch tay để dập tắt đ&aacute;m ch&aacute;y phi xăng; dập tắt đ&aacute;m ch&aacute;y b&igrave;nh ga v&agrave; c&aacute;ch thức xử l&yacute; nhanh c&aacute;c t&igrave;nh huống ch&aacute;y c&oacute; thể xảy ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Qua buổi tập huấn gi&uacute;p c&aacute;c em n&acirc;ng cao nhận thức, kiến thức về ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, để từ đ&oacute; &aacute;p dụng những kiến thức v&agrave;o c&aacute;c hoạt động trong cuộc sống thường ng&agrave;y cũng như tự trang bị cho bản th&acirc;n c&aacute;c kỹ năng PCCC để kịp thời ứng ph&oacute; với c&aacute;c t&igrave;nh huống ch&aacute;y, nổ xảy ra tại nơi sinh sống</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">&nbsp;<strong>Kiều Diễm</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;