Phường 15 (Phú Nhuận): Tổ chức tuyên truyền Pháp luật cho thanh thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px">Tối 23/6/2019, tại Hội trường UBND Phường 15, BCĐ Sinh phường đ&atilde; tổ chức buổi tuy&ecirc;n truyền về Luật Ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y, Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y cho thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường với sự tham dự của 55 em thiếu nhi, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng tham gia.</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Mở đầu, Trung t&aacute; Trần Hồng Quang &ndash; Đội ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y C&ocirc;ng an quận tr&igrave;nh b&agrave;y những nội dung cơ bản của Luật Ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y. Do đối tượng của đợt tập huấn l&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi địa b&agrave;n d&acirc;n cư n&ecirc;n Trung t&aacute; d&agrave;nh phần lớn thời gian hướng dẫn c&aacute;c em t&igrave;m hiểu c&aacute;c mẫu vật về c&aacute;c loại ma t&uacute;y gồm c&oacute; ma t&uacute;y tổng hợp, thuốc lắc (Ecstacy), heroin</span><span style="font-size:16px">&nbsp;(h&agrave;ng trắng), h&agrave;ng đ&aacute;,.... để c&aacute;c&nbsp;</span><span style="font-size:16px">em nhận biết v&agrave; tr&aacute;nh xa, thực hiện tốt th&ocirc;ng điệp &ldquo;kh&ocirc;ng n&ecirc;n thử d&ugrave; chỉ một lần&rdquo;; hướng dẫn c&aacute;c em c&aacute;ch đề ph&ograve;ng những người c&oacute; thể dụ dỗ c&aacute;c em thử sử dụng, vận chuyển ma t&uacute;y. Trung t&aacute; căn dặn khi ph&aacute;t hiện hay nghi ngờ về đối tượng thực hiện h&agrave;nh vi mua b&aacute;n, sử dụng ma t&uacute;y c&aacute;c em phải kịp thời b&aacute;o cho gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường, cơ quan ch&iacute;nh quyền biết để c&oacute; c&aacute;ch xử l&yacute; th&iacute;ch hợp, tr&aacute;nh những việc đ&aacute;ng tiếc c&oacute; thể xảy ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tiếp đ&oacute;, &ocirc;ng Đinh Văn Vương - Trung t&aacute; Đội Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng trật tự phản ứng nhanh quận th&ocirc;ng tin về t&igrave;nh h&igrave;nh giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n, nhắc nhở c&aacute;c bậc phụ huynh nhớ đội n&oacute;n bảo hiểm v&agrave; đặc biệt nhớ c&agrave;i d&acirc;y n&oacute;n bảo hiểm cho c&aacute;c em thiếu nhi; tu&acirc;n thủ luật an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, điều khiển phương tiện giao th&ocirc;ng một c&aacute;ch an to&agrave;n; kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p thiếu nhi vứt vỏ hộp sữa, giấy g&oacute;i chai nước giải kh&aacute;t hoặc giấy g&oacute;i b&aacute;nh kẹo... ra đường v&igrave; c&oacute; thể l&agrave; một nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&oacute;p phần l&agrave;m tăng tai nạn giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Cuối buổi tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c em thiếu nhi được Đại &uacute;y L&ecirc; Văn Cường &ndash; Ph&ograve;ng cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y quận phổ biến những nội dung của Luật Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y cũng như c&aacute;c Th&ocirc;ng tư, Nghị định c&oacute; li&ecirc;n quan tới c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh ch&aacute;y nổ tr&ecirc;n địa b&agrave;n thời gian gần đ&acirc;y v&agrave; những b&agrave;i học kinh nghiệm, ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ch&aacute;y, c&aacute;c biện ph&aacute;p chữa ch&aacute;y cơ bản, đặc biệt l&agrave; những kỹ năng tho&aacute;t hiểm, c&aacute;ch xử l&yacute; t&igrave;nh huống khi xảy ra sự cố ch&aacute;y nổ, hướng dẫn thao t&aacute;c sử dụng v&agrave; bảo quản b&igrave;nh chữa ch&aacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; buổi tuy&ecirc;n truyền bổ &iacute;ch cho c&aacute;c em thiếu nhi nhằm cung cấp kiến thức cơ bản nhất về ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ v&agrave; hướng dẫn cho c&aacute;c em c&aacute;c thao t&aacute;c cơ bản để sử dụng v&agrave; bảo quản b&igrave;nh chữa ch&aacute;y. G&oacute;p phần &nbsp;hạn chế tối đa t&igrave;nh trạng bu&ocirc;n b&aacute;n, sử dụng ma t&uacute;y, vi phạm luật giao th&ocirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng tăng đối với lứa tuổi thanh thiếu ni&ecirc;n v&agrave; t&igrave;nh trạng ch&aacute;y nổ trong giai đoạn hiện nay.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>TRUNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;