Khai mạc Liên hoan thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>278 đại biểu thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; 80 phụ tr&aacute;ch Đội tr&ecirc;n to&agrave;n quốc đ&atilde; tham gia Li&ecirc;n hoan thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc lần thứ 3 năm 2019 tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32426/1632be3f457fa121f86e.jpg" style="height:351px; text-align:justify; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 14/6, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Hội đồng Đội Trung ương tổ chức khai mạc Li&ecirc;n hoan thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc lần thứ 3 năm 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương cho biết Li&ecirc;n hoan thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc l&agrave; ng&agrave;y hội lớn của thiếu nhi đến từ mọi miền Tổ quốc, l&agrave; dịp để biểu dương c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n học giỏi; tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh để c&aacute;c em được học hỏi, s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, r&egrave;n luyện kỹ năng giao tiếp v&agrave; h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o c&aacute;c hoạt động tập thể, hoạt động x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, c&aacute;c hoạt động được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra Li&ecirc;n hoan cũng sẽ thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m, hỗ trợ của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c địa phương đối với c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em, g&oacute;p phần chăm lo cho trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đảm bảo an sinh x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32426/69ccb26e5c2eb870e13f.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32426/91cbb1da4a9aaec4f78b%20(1).jpg" style="font-size:14px; height:380px; text-align:justify; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32426/64880dd0e29006ce5f81.jpg" style="height:445px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại diện cho 278 đại biểu thiếu nhi, Sầm Thị B&iacute;ch Yến -&nbsp; học sinh của Trường phổ th&ocirc;ng d&acirc;n tộc b&aacute;n tr&uacute;- Trung học cơ sở Ch&acirc;u Lộc, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An), chia sẻ<em>: &ldquo;Tuy c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn trong cuộc sống, nhưng từ những phong tr&agrave;o Đo&agrave;n - Đội, với sự gi&uacute;p đỡ của thầy c&ocirc;, gia đ&igrave;nh v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội ch&uacute;ng ch&aacute;u đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, c&ugrave;ng nhau thi đua, học tập chuy&ecirc;n cần, hăng say r&egrave;n luyện; t&iacute;ch cực lao động v&agrave; phụ gi&uacute;p gia đ&igrave;nh theo khả năng của m&igrave;nh, lễ ph&eacute;p v&acirc;ng lời &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ, thầy c&ocirc;. Kh&ocirc;ng những thế, ch&uacute;ng ch&aacute;u lu&ocirc;n đo&agrave;n kết với bạn b&egrave;, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, g&oacute;p phần l&agrave;m ngời s&aacute;ng th&ecirc;m những trang sử Đội, l&agrave;m rạng danh truyền thống &#39;Tuổi nhỏ ch&iacute; lớn&#39; của con Lạc ch&aacute;u Hồng&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Diễn ra từ ng&agrave;y 14-16/6, Li&ecirc;n hoan thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc lần thứ 3 năm 2019 c&oacute; sự tham gia của 278 đại biểu thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vươn l&ecirc;n học giỏi v&agrave; 80 phụ tr&aacute;ch Đội tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:#0000CD"><strong>Nhiều hoạt động &yacute; nghĩa tại Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px">C&aacute;c đại biểu sẽ tham gia c&aacute;c hoạt động c&oacute; &yacute; nghĩa như tham quan, t&igrave;m hiểu lịch sử tại Dinh Thống Nhất v&agrave; Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, trải nghiệm vui chơi tại Trung t&acirc;m Thể thao tổng hợp v&agrave; Gi&aacute;o dục hướng nghiệp cho học sinh - Vietopia, Bảo t&agrave;ng Tranh 3D Artinus.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn&nbsp;tham gia chương tr&igrave;nh giao lưu chủ đề &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi Việt Nam,&rdquo; gặp gỡ, giao lưu v&agrave; chia sẻ với những tấm gương vượt kh&oacute;, vươn l&ecirc;n v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong cuộc sống, tham gia &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với c&aacute;c địa chỉ đỏ&rdquo; tại Khu di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Củ Chi với c&aacute;c b&agrave;i học lịch sử s&acirc;u sắc v&agrave; nhiều trải nghiệm th&uacute; vị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đặc biệt, những gương thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi ti&ecirc;u biểu sẽ tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong r&egrave;n luyện, học tập v&agrave; được vinh danh tại Lễ tuy&ecirc;n dương thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc lần thứ 3 năm 2019 tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 16/6.</span></p> </div> </div> <div style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:16px"><strong>KIM S&Aacute;NG - NHẬT THỊNH</strong></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;