Hai gương mặt trẻ "truyền cảm hứng" cho thanh niên dân tộc thiểu số quận 5

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong Di ch&uacute;c, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; căn dặn: &ldquo;Đo&agrave;n kết l&agrave; một truyền thống cực kỳ qu&yacute; b&aacute;u của Đảng v&agrave; của d&acirc;n ta...&rdquo; . B&aacute;c đ&atilde; đi xa, nhưng mỗi dịp th&aacute;ng Năm về mọi người d&acirc;n đất Việt đều nhớ đến B&aacute;c. Thực hiện&nbsp;lời dặn của B&aacute;c, trong những năm qua, Quận Đo&agrave;n&nbsp;- Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Quận 5 đ&atilde; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p vận động&nbsp;c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động&nbsp;ph&aacute;t huy&nbsp;</span></span></em><em><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">truyền thống c&aacute;ch mạng của qu&ecirc; hương, đất nước, của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;tiếp tục khẳng định niềm tin son sắt v&agrave; m&atilde;i m&atilde;i đi theo con đường m&agrave; Đảng Cộng sản Việt Nam, B&aacute;c Hồ v&agrave; d&acirc;n tộc ta đ&atilde; lựa chọn.&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ti&ecirc;u biểu trong &quot;vườn hoa l&agrave;m theo B&aacute;c&quot; c&oacute; thể kể đến&nbsp;</span>hai bạn trẻ Qu&aacute;ch Thanh Nh&atilde; v&agrave; T&ocirc; Nhất Đ&igrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; hai trong số 29 gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương vớtại địa phương&nbsp;Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu&rdquo; quận 5 năm 2019 t</span><em>ối 05.5.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc; bạn Ph&oacute; chủ tịch Hội lu&ocirc;n năng nổ trong hoạt động phong tr&agrave;o</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; bạn Qu&aacute;ch Thanh Nh&atilde; - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam phường 2, quận 5 năm nay vừa tr&ograve;n 19 tuổi. Nh&atilde; hiện đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32242/A4%20(1).jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">C&ocirc; bạn Qu&aacute;ch Thanh Nh&atilde; trong c&aacute;c phong tr&agrave;o Đo&agrave;n -&nbsp;Hội</span></span></span></em></span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Với vai tr&ograve; một Ph&oacute; chủ tịch Hội, Thanh Nh&atilde; lu&ocirc;n đi đầu trong việc thực hiện vai tr&ograve; cầu nối giữa ch&iacute;nh quyền địa phương với cộng đồng người Hoa tại khu phố. Nh&atilde;&nbsp;t&iacute;ch cực phổ biến v&agrave; vận động người d&acirc;n </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">thực hiện theo c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; tu&acirc;n thủ theo c&aacute;c qui định của ph&aacute;p luật. Đặc biệt, trong việc thực hiện c&aacute;c nội dung của phong tr&agrave;o &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng đời sống văn ho&aacute; ở khu d&acirc;n cư&rdquo;, Thanh Nh&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p kh&ocirc;ng hề nhỏ.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&atilde; lu&ocirc;n l&agrave; người tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi, hứng khởi cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n trong c&aacute;c hoạt động sinh hoạt tập thể tại địa phương; hướng dẫn c&aacute;c kỹ năng sống, kỹ năng mềm&hellip; gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n trau dồi, học tập, r&uacute;t kinh nghiệm, tham gia v&agrave; đạt nhiều kết quả trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh tại địa phương.</span></span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, Thanh Nh&atilde; c&ograve;n giữ nhiệm vụ Tổ ph&oacute; Tổ d&acirc;n phố, đ&acirc;y l&agrave; lợi thế để Nh&atilde; c&oacute; thể vận động th&ecirc;m nhiều bạn thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại địa phương v&agrave; c&aacute;c hoạt động d&acirc;n vận.</span></span></span></div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32242/A1%20(2).JPG" style="width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="color:#000000"><em><span style="background-color:transparent">Bạn Qu&aacute;ch Thanh Nh&atilde; trong&nbsp;</span>Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu&rdquo; quận 5 năm 2019&nbsp;</em></span></span></p> <div><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Thanh Nh&atilde; chia sẻ:</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&rdquo; Để tập hợp được c&aacute;c bạn thanh thiếu nhi ở địa phương, em phải nắm bắt được t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm của c&aacute;c bạn. Em thường tự m&igrave;nh nhắn tin để k&ecirc;u gọi c&aacute;c bạn &nbsp;tham gia sinh hoạt phong tr&agrave;o tại địa phương. C&aacute;c hoạt động em đều cố gắng sắp xếp v&agrave;o ng&agrave;y nghỉ để c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c anh chị đi l&agrave;m đều c&oacute; thể sắp xếp thời gian tham dự&rdquo;.</em></span></span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năng nổ, nhiệt t&igrave;nh, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, Hội tại địa phương, nhưng Thanh Nh&atilde; vẫn kh&ocirc;ng qu&ecirc;n nhiệm vụ học tập của m&igrave;nh. Trong năm đầu ti&ecirc;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, Thanh Nh&atilde; đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></div> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32242/A7.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute;ng g&oacute;p của Thanh Nh&atilde; cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh thiếu nhi tại địa phương đ&atilde; được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen c&aacute;c cấp, xuy&ecirc;n suốt từ năm 2018 đến nay. Ti&ecirc;u biểu l&agrave; giấy khen cho những hoạt động t&iacute;ch cực trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n&nbsp;v&agrave; được Quận Đo&agrave;n 5&nbsp;khen thưởng với&nbsp;th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong hoạt động H&egrave;.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; chỉ mới 19 tuổi, Thanh Nh&atilde; đ&atilde; đạt&nbsp;nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể v&agrave; l&agrave; một tấm gương s&aacute;ng để c&aacute;c bạn trẻ học tập noi theo.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;C&acirc;y s&aacute;ng kiến&rdquo; của phường 13, quận 5</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc; Nhất Đ&igrave;nh hiện đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n Cao đẳng Sư phạm Trung ương tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh,Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Kỹ năng phường 13 v&agrave; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của nh&oacute;m Lửa Hồng - Nh&agrave; Thiếu nhi quận 5.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lu&ocirc;n năng nổ trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại địa phương, Đ&igrave;nh đ&atilde; tổ chức nhiều lớp dạy kỹ năng&nbsp;thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho thanh thiếu nhi tại địa phương. Ngo&agrave;i ra, bạn cũng tham gia nhiều hoạt động t&igrave;nh nguyện như: hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo, chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh hay c&aacute;c cuộc vận động quy&ecirc;n g&oacute;p, chăm lo cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n&hellip;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32242/A2.JPG" style="width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent">Bạn T&ocirc; Nhất Đ&igrave;nh&nbsp;trong&nbsp;</span></span>Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu&rdquo; quận 5 năm 2019&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cậu bạn c&ograve;n được xem l&agrave; một &ldquo;c&acirc;y s&aacute;ng kiến&rdquo; rất &ldquo;cừ&rdquo; với nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; hoạt động phong tr&agrave;o tại địa phương, trong đ&oacute; phải kể đến m&ocirc; h&igrave;nh tập hợp thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua tổ chức tr&ograve; chơi lớn &ldquo;H&agrave;nh qu&acirc;n theo dấu ch&acirc;n người anh h&ugrave;ng&rdquo;; Giải ph&aacute;p về c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền cho c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn trong năm hay M&ocirc; h&igrave;nh huấn luyện kỹ năng mật thư, semaphore th&ocirc;ng qua tr&ograve; chơi lớn &ldquo;H&agrave;nh qu&acirc;n với nh&acirc;n vật cổ t&iacute;ch&rdquo;&hellip;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32242/A6.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của m&igrave;nh, năm 2017, Nhất Đ&igrave;nh đ&atilde; đạt giải ba cuộc thi &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh về cội nguồn&rdquo; v&agrave; giải nhất cuộc thi &ldquo;Học từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n&rdquo; do Quận Đo&agrave;n 5 tổ chức&nbsp;v&agrave; bạn cũng l&agrave;&nbsp;&nbsp;Phụ tr&aacute;ch h&egrave; xuất sắc của Quận 5. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nối tiếp những th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n, năm 2018, Nhất Định đạt Thủ khoa r&egrave;n luyện bậc 1 của quận 5 v&agrave; được c&ocirc;ng nhận chuẩn r&egrave;n luyện bậc 2 ở Rrại r&egrave;n luyện&nbsp;Phạm Ngọc Thạch TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; giải v&ocirc; địch Li&ecirc;n hoan Kỹ năng khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư quận 5.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa tham gia hoạt động của nh&oacute;m Lửa Hồng, vừa duy tr&igrave; C&acirc;u lạc bộ&nbsp;Kỹ năng tại phường, Nhất Đ&igrave;nh lu&ocirc;n cố gắng c&acirc;n đối thời gian để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt cả hai c&ocirc;ng việc v&agrave; kh&ocirc;ng để ảnh hưởng đến việc học. &ldquo;C&acirc;u lạc bộ Kỹ năng của phường chủ yếu sinh hoạt v&agrave;o mỗi buổi tối thứ bảy, bạn chọn thời gian đ&oacute; v&igrave; l&agrave; buổi tối cuối tuần, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; cả bạn&nbsp;sẽ kh&ocirc;ng phải đi học. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n C&acirc;u lạc bộ&nbsp;Lửa Hồng th&igrave; bạn&nbsp;sinh hoạt v&agrave;o chiều chủ nhật, n&ecirc;n thời gian sẽ kh&ocirc;ng bị tr&ugrave;ng nhau. Bạn&nbsp;cũng cố gắng c&acirc;n đối, sắp xếp thời gian hợp l&yacute; để kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến việc học ở trường&rdquo;. - Nhất Đ&igrave;nh h&agrave;o hứng chia sẻ khi được hỏi về niềm đam m&ecirc; trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại địa phương của m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DIỄM MY - HẢI YẾN</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;