Hai gương mặt trẻ "truyền cảm hứng" cho thanh niên dân tộc thiểu số quận 5

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong Di ch&uacute;c, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; căn dặn: &ldquo;Đo&agrave;n kết l&agrave; một truyền thống cực kỳ qu&yacute; b&aacute;u của Đảng v&agrave; của d&acirc;n ta...&rdquo; . B&aacute;c đ&atilde; đi xa, nhưng mỗi dịp th&aacute;ng Năm về mọi người d&acirc;n đất Việt đều nhớ đến B&aacute;c. Thực hiện&nbsp;lời dặn của B&aacute;c, trong những năm qua, Quận Đo&agrave;n&nbsp;- Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Quận 5 đ&atilde; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p vận động&nbsp;c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động&nbsp;ph&aacute;t huy&nbsp;</span></span></em><em><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">truyền thống c&aacute;ch mạng của qu&ecirc; hương, đất nước, của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;tiếp tục khẳng định niềm tin son sắt v&agrave; m&atilde;i m&atilde;i đi theo con đường m&agrave; Đảng Cộng sản Việt Nam, B&aacute;c Hồ v&agrave; d&acirc;n tộc ta đ&atilde; lựa chọn.&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ti&ecirc;u biểu trong &quot;vườn hoa l&agrave;m theo B&aacute;c&quot; c&oacute; thể kể đến&nbsp;</span>hai bạn trẻ Qu&aacute;ch Thanh Nh&atilde; v&agrave; T&ocirc; Nhất Đ&igrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; hai trong số 29 gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương vớtại địa phương&nbsp;Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu&rdquo; quận 5 năm 2019 t</span><em>ối 05.5.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc; bạn Ph&oacute; chủ tịch Hội lu&ocirc;n năng nổ trong hoạt động phong tr&agrave;o</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; bạn Qu&aacute;ch Thanh Nh&atilde; - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam phường 2, quận 5 năm nay vừa tr&ograve;n 19 tuổi. Nh&atilde; hiện đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32242/A4%20(1).jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">C&ocirc; bạn Qu&aacute;ch Thanh Nh&atilde; trong c&aacute;c phong tr&agrave;o Đo&agrave;n -&nbsp;Hội</span></span></span></em></span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Với vai tr&ograve; một Ph&oacute; chủ tịch Hội, Thanh Nh&atilde; lu&ocirc;n đi đầu trong việc thực hiện vai tr&ograve; cầu nối giữa ch&iacute;nh quyền địa phương với cộng đồng người Hoa tại khu phố. Nh&atilde;&nbsp;t&iacute;ch cực phổ biến v&agrave; vận động người d&acirc;n </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">thực hiện theo c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; tu&acirc;n thủ theo c&aacute;c qui định của ph&aacute;p luật. Đặc biệt, trong việc thực hiện c&aacute;c nội dung của phong tr&agrave;o &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng đời sống văn ho&aacute; ở khu d&acirc;n cư&rdquo;, Thanh Nh&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p kh&ocirc;ng hề nhỏ.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&atilde; lu&ocirc;n l&agrave; người tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi, hứng khởi cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n trong c&aacute;c hoạt động sinh hoạt tập thể tại địa phương; hướng dẫn c&aacute;c kỹ năng sống, kỹ năng mềm&hellip; gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n trau dồi, học tập, r&uacute;t kinh nghiệm, tham gia v&agrave; đạt nhiều kết quả trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh tại địa phương.</span></span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, Thanh Nh&atilde; c&ograve;n giữ nhiệm vụ Tổ ph&oacute; Tổ d&acirc;n phố, đ&acirc;y l&agrave; lợi thế để Nh&atilde; c&oacute; thể vận động th&ecirc;m nhiều bạn thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại địa phương v&agrave; c&aacute;c hoạt động d&acirc;n vận.</span></span></span></div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32242/A1%20(2).JPG" style="width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="color:#000000"><em><span style="background-color:transparent">Bạn Qu&aacute;ch Thanh Nh&atilde; trong&nbsp;</span>Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu&rdquo; quận 5 năm 2019&nbsp;</em></span></span></p> <div><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Thanh Nh&atilde; chia sẻ:</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&rdquo; Để tập hợp được c&aacute;c bạn thanh thiếu nhi ở địa phương, em phải nắm bắt được t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm của c&aacute;c bạn. Em thường tự m&igrave;nh nhắn tin để k&ecirc;u gọi c&aacute;c bạn &nbsp;tham gia sinh hoạt phong tr&agrave;o tại địa phương. C&aacute;c hoạt động em đều cố gắng sắp xếp v&agrave;o ng&agrave;y nghỉ để c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c anh chị đi l&agrave;m đều c&oacute; thể sắp xếp thời gian tham dự&rdquo;.</em></span></span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năng nổ, nhiệt t&igrave;nh, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, Hội tại địa phương, nhưng Thanh Nh&atilde; vẫn kh&ocirc;ng qu&ecirc;n nhiệm vụ học tập của m&igrave;nh. Trong năm đầu ti&ecirc;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, Thanh Nh&atilde; đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></div> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32242/A7.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute;ng g&oacute;p của Thanh Nh&atilde; cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh thiếu nhi tại địa phương đ&atilde; được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen c&aacute;c cấp, xuy&ecirc;n suốt từ năm 2018 đến nay. Ti&ecirc;u biểu l&agrave; giấy khen cho những hoạt động t&iacute;ch cực trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n&nbsp;v&agrave; được Quận Đo&agrave;n 5&nbsp;khen thưởng với&nbsp;th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong hoạt động H&egrave;.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; chỉ mới 19 tuổi, Thanh Nh&atilde; đ&atilde; đạt&nbsp;nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể v&agrave; l&agrave; một tấm gương s&aacute;ng để c&aacute;c bạn trẻ học tập noi theo.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;C&acirc;y s&aacute;ng kiến&rdquo; của phường 13, quận 5</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc; Nhất Đ&igrave;nh hiện đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n Cao đẳng Sư phạm Trung ương tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh,Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Kỹ năng phường 13 v&agrave; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của nh&oacute;m Lửa Hồng - Nh&agrave; Thiếu nhi quận 5.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lu&ocirc;n năng nổ trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại địa phương, Đ&igrave;nh đ&atilde; tổ chức nhiều lớp dạy kỹ năng&nbsp;thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho thanh thiếu nhi tại địa phương. Ngo&agrave;i ra, bạn cũng tham gia nhiều hoạt động t&igrave;nh nguyện như: hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo, chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh hay c&aacute;c cuộc vận động quy&ecirc;n g&oacute;p, chăm lo cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n&hellip;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32242/A2.JPG" style="width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent">Bạn T&ocirc; Nhất Đ&igrave;nh&nbsp;trong&nbsp;</span></span>Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu&rdquo; quận 5 năm 2019&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cậu bạn c&ograve;n được xem l&agrave; một &ldquo;c&acirc;y s&aacute;ng kiến&rdquo; rất &ldquo;cừ&rdquo; với nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; hoạt động phong tr&agrave;o tại địa phương, trong đ&oacute; phải kể đến m&ocirc; h&igrave;nh tập hợp thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua tổ chức tr&ograve; chơi lớn &ldquo;H&agrave;nh qu&acirc;n theo dấu ch&acirc;n người anh h&ugrave;ng&rdquo;; Giải ph&aacute;p về c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền cho c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn trong năm hay M&ocirc; h&igrave;nh huấn luyện kỹ năng mật thư, semaphore th&ocirc;ng qua tr&ograve; chơi lớn &ldquo;H&agrave;nh qu&acirc;n với nh&acirc;n vật cổ t&iacute;ch&rdquo;&hellip;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32242/A6.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của m&igrave;nh, năm 2017, Nhất Đ&igrave;nh đ&atilde; đạt giải ba cuộc thi &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh về cội nguồn&rdquo; v&agrave; giải nhất cuộc thi &ldquo;Học từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n&rdquo; do Quận Đo&agrave;n 5 tổ chức&nbsp;v&agrave; bạn cũng l&agrave;&nbsp;&nbsp;Phụ tr&aacute;ch h&egrave; xuất sắc của Quận 5. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nối tiếp những th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n, năm 2018, Nhất Định đạt Thủ khoa r&egrave;n luyện bậc 1 của quận 5 v&agrave; được c&ocirc;ng nhận chuẩn r&egrave;n luyện bậc 2 ở Rrại r&egrave;n luyện&nbsp;Phạm Ngọc Thạch TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; giải v&ocirc; địch Li&ecirc;n hoan Kỹ năng khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư quận 5.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa tham gia hoạt động của nh&oacute;m Lửa Hồng, vừa duy tr&igrave; C&acirc;u lạc bộ&nbsp;Kỹ năng tại phường, Nhất Đ&igrave;nh lu&ocirc;n cố gắng c&acirc;n đối thời gian để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt cả hai c&ocirc;ng việc v&agrave; kh&ocirc;ng để ảnh hưởng đến việc học. &ldquo;C&acirc;u lạc bộ Kỹ năng của phường chủ yếu sinh hoạt v&agrave;o mỗi buổi tối thứ bảy, bạn chọn thời gian đ&oacute; v&igrave; l&agrave; buổi tối cuối tuần, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; cả bạn&nbsp;sẽ kh&ocirc;ng phải đi học. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n C&acirc;u lạc bộ&nbsp;Lửa Hồng th&igrave; bạn&nbsp;sinh hoạt v&agrave;o chiều chủ nhật, n&ecirc;n thời gian sẽ kh&ocirc;ng bị tr&ugrave;ng nhau. Bạn&nbsp;cũng cố gắng c&acirc;n đối, sắp xếp thời gian hợp l&yacute; để kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến việc học ở trường&rdquo;. - Nhất Đ&igrave;nh h&agrave;o hứng chia sẻ khi được hỏi về niềm đam m&ecirc; trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại địa phương của m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DIỄM MY - HẢI YẾN</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;