Kỹ năng truyền thông trong thời đại công nghệ 4.0

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), s&aacute;ng ng&agrave;y 26/3/2019, tại Hội trường Bảo t&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh tập huấn <em>&ldquo;K</em><em>ỹ năng truyền th&ocirc;ng </em><em>trong </em><em>thời đại</em><em> c&ocirc;ng nghệ </em><em>4.0</em><em>&rdquo;</em> cho c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong Khối.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32113/IMG_6043.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh tập huấn c&oacute; hơn 100 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n đang thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng, tuy&ecirc;n truyền của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Khối. Tham dự Chương tr&igrave;nh NSƯT, Đạo diễn Vũ Th&agrave;nh Vinh - Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Truyền th&ocirc;ng KHANG Media chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng nhằm thực hiện tốt&nbsp; kỹ năng truyền th&ocirc;ng trong thời đại c&ocirc;ng nghiệp 4.0. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh, phần trao đổi, thảo luận giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; NSƯT, Đạo diễn Vũ Th&agrave;nh Vinh diễn ra s&ocirc;i nổi với nhiều c&acirc;u hỏi hay được đặt ra, nhấn mạnh vai tr&ograve;, tầm quan trọng của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng, tuy&ecirc;n truyền trong c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n nhằm g&oacute;p phần th&ocirc;ng tin, lan tỏa hoạt động xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện thực hiện nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, hoạt động an sinh x&atilde; hội của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh tập huấn <em>&ldquo;K</em><em>ỹ năng truyền th&ocirc;ng </em><em>trong </em><em>thời đại</em><em> c&ocirc;ng nghệ </em><em>4.0</em><em>&rdquo;</em> được tổ chức đ&uacute;ng dịp kỷ niệm 88 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, c&agrave;ng mang lại nhiều &yacute; nghĩa v&agrave; t&iacute;nh thiết thực cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n của Khối trong tổ chức v&agrave; thực hiện hiệu quả chương tr&igrave;nh năm 2019, với nhận thức: &ldquo;Kỹ năng Truyền th&ocirc;ng thời đại 4.0&rdquo; - Truyền th&ocirc;ng truyền đi những th&ocirc;ng điệp tốt đẹp, h&atilde;y h&agrave;nh động, ngắn gọn, x&uacute;c t&iacute;ch để nh&acirc;n l&ecirc;n, lan tỏa những gi&aacute; trị tốt để tận dụng tối đa ưu thế c&ocirc;ng nghệ 4.0</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Hải Quỳnh</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;