Anh Nguyễn Việt Quế Sơn tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TTO - Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ X đ&atilde; ra mắt BCH Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X với 98 th&agrave;nh vi&ecirc;n. T&acirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X l&agrave; anh B&ugrave;i Quang Huy, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n.</strong></span></span></h2> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2018/12/11/logo-ra-mat-dai-hoi-1544523364310765398423.jpg" style="width:900px" /></strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận hoa cảm ơn của Đại hội, anh L&ecirc; Quốc Phong, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a IX, chia sẻ:&nbsp;&quot;Suốt 15 năm gắn b&oacute; với Hội, ch&uacute;ng t&ocirc;i được rất nhiều. Hội l&agrave; nơi ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi gắm. Tham gia, gần gũi với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n cho ch&uacute;ng t&ocirc;i trẻ hơn, được tiếp lửa. Ch&uacute;ng ta hứa với nhau một điều: Đ&atilde; một ng&agrave;y l&agrave;m c&aacute;n bộ Hội th&igrave; phải gắn b&oacute; với Hội&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban thư k&yacute; Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X c&oacute; 30 th&agrave;nh vi&ecirc;n; Ban kiểm tra Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X c&oacute; 15 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh B&ugrave;i Quang Huy, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, được Đại hội bầu giữ chức&nbsp;<a href="http://tuoitre.vn/chu-tich-hoi-sinh-vien-viet-nam.html" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam">Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam</a>&nbsp;kh&oacute;a X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1544496492757" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px rgb(255, 255, 255); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(243, 243, 243);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>Anh B&ugrave;i Quang Huy, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X, 41 tuổi, Nghệ An.</strong></em></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="dai hoi sinh vien- lanh dao_2" id="img_77ae" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2018/12/11/logo-dai-hoi-sinh-vien-lanh-dao2-1544500582446698084113.jpg" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="dai hoi sinh vien- lanh dao_2" /></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh B&ugrave;i Quang Huy, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X - Ảnh: NAM TRẦN</span></span></p> </div> </div> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave; thạc sĩ Luật, l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cao cấp, từ th&aacute;ng 4-2013 đến th&aacute;ng 3-2015, anh giữ chức Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n, ph&oacute; chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ th&aacute;ng 4-2015 đến nay, anh l&agrave; ủy vi&ecirc;n ban thường vụ, trưởng ban tổ chức Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; tr&uacute;ng cử chức danh B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n v&agrave;o th&aacute;ng 8-2015.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>T&oacute;m tắt qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c:</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Th&aacute;ng 9-2007: C&aacute;n bộ ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 10-2007 - 5-2010: B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n Đại học Quốc gia TP.HCM.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Th&aacute;ng 8-2010: Ph&oacute; trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c sinh vi&ecirc;n ĐHQG TP.HCM</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 6-2010 - 4-2012: Ph&oacute; trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 4-2012 - 3-2013: Ph&oacute; ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n; từ th&aacute;ng 12-2012, Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X, Ph&oacute; ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 4-2013 - 3-2015: Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n; Ph&oacute; chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ v&agrave; ph&aacute;t triển sinh vi&ecirc;n Việt Nam (6-2014 - 6-2015).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 4-2015 : trưởng ban Tổ chức Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ng&agrave;y 9-9-2016 đến nay, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tại Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ X diễn ra từ ng&agrave;y 9 đến ng&agrave;y 12-2018, anh B&ugrave;i Quang Huy, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n được bầu l&agrave;m Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1544496819295" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px rgb(255, 255, 255); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Anh Nguyễn Minh Triết (30 tuổi, Ki&ecirc;n Giang), trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n được bầu giữ chức Ph&oacute; chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: Tiến sĩ, cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="dai hoi sinh vien- lanh dao_5" id="img_a47c" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2018/12/11/logo-dai-hoi-sinh-vien-lanh-dao5-1544500583231348181670.jpg" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="dai hoi sinh vien- lanh dao_5" /></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Minh Triết - Ảnh: NAM TRẦN</span></span></p> </div> </div> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1544496878984" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px rgb(255, 255, 255); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249); position: relative; z-index: 100; left: 0px; top: 0px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Anh B&ugrave;i Minh Tuấn (35 tuổi, Vĩnh Ph&uacute;c), ph&oacute; trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương đo&agrave;n, được bầu giữ chức Ph&oacute; chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&igrave;nh độ thạc sĩ, cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="dai hoi sinh vien- lanh dao_6" id="img_fe4e" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2018/12/11/logo-dai-hoi-sinh-vien-lanh-dao6-15445005839831433654484.jpg" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="dai hoi sinh vien- lanh dao_6" /></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh B&ugrave;i Minh Tuấn - Ảnh: NAM TRẦN</span></span></p> </div> </div> </div> </div> <div class="ArfGroup" id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="placement-jpdy3shz" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="banner-jnvk0c1v-jpdy3t5f" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; min-height: 10px; min-width: 10px;"> <div id="slot-1-jpdy3t5f" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1544496849510" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px rgb(255, 255, 255); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Anh Nguyễn Duy Minh (36 tuổi, Quảng Nam), B&iacute; thư th&agrave;nh đo&agrave;n Đ&agrave; Nẵng, được bầu giữ chức Ph&oacute; Chủ tịch hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: Thạc sĩ, cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="dai hoi sinh vien- lanh dao_1" id="img_ad77" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2018/12/11/logo-dai-hoi-sinh-vien-lanh-dao1-15445005847791810698910.jpg" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="dai hoi sinh vien- lanh dao_1" /></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Duy Minh - Ảnh: NAM TRẦN</span></span></p> </div> </div> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1544496906031" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px rgb(255, 255, 255); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chị Chu Hồng Minh (34 tuổi, Hải Dương), ph&oacute; b&iacute; thư th&agrave;nh đo&agrave;n H&agrave; Nội, được bầu giữ chức Ph&oacute; chủ tịch hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n thạc sĩ, cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="dai hoi sinh vien- lanh dao_4" id="img_ff1e" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2018/12/11/logo-dai-hoi-sinh-vien-lanh-dao4-154450058556966021071.jpg" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="dai hoi sinh vien- lanh dao_4" /></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Chu Hồng Minh - Ảnh: NAM TRẦN</span></span></p> </div> </div> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1544496936858" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px rgb(255, 255, 255); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Anh Nguyễn Việt Quế Sơn (34 tuổi, TP.HCM), ph&oacute; b&iacute; thư thường trực th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM được bầu giữ chức Ph&oacute; chủ tịch hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n thạc sĩ, cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="dai hoi sinh vien- lanh dao_3" id="img_fc59" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2018/12/11/logo-dai-hoi-sinh-vien-lanh-dao3-154450058632762483634.jpg" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="dai hoi sinh vien- lanh dao_3" /></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Việt Quế Sơn - Ảnh: NAM TRẦN</span></span></p> </div> </div> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 10px 0px; padding: 10px 0px; border-width: 1px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgba(34, 34, 34, 0.1); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgba(34, 34, 34, 0.1); border-left-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; display: inline-block; width: 634px; overflow: hidden;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://tuoitre.vn/ky-vong-can-bo-hoi-sinh-vien-khoa-x-luon-la-ban-cua-sinh-vien-20181211091506269.htm" style="margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px; float: left;"><img alt="Kỳ vọng cán bộ Hội Sinh viên khóa X luôn là bạn của sinh viên" src="https://cdn.tuoitre.vn/zoom/150_120/2018/12/11/1dt3353-1544495358676180952190-crop-15444959029662030643632.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; float:left; font:inherit; height:120px; margin:0px 10px 0px 0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:150px" /></a><a class="OneNewsTitle" href="http://tuoitre.vn/ky-vong-can-bo-hoi-sinh-vien-khoa-x-luon-la-ban-cua-sinh-vien-20181211091506269.htm" style="margin: 7px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 1.2; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px;">Kỳ vọng c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a X lu&ocirc;n l&agrave; bạn của sinh vi&ecirc;n</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Chiều nay Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam sẽ ra mắt BCH Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X nhiệm kỳ 2018-2023, l&agrave; lớp c&aacute;n bộ Hội thời kỳ mới hội tụ những phẩm chất, y&ecirc;u cầu v&agrave; đ&ograve;i hỏi của sinh vi&ecirc;n thời đại mới.</span></span></p> </div> </div> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; outline: 0px; width: 634px; text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&Agrave; THANH</span></strong></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;