Củ Chi: 300 đội viên biểu diễn làn điệu dân ca

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31701/IMG_9699.jpg" style="height:384px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Li&ecirc;n đội tiểu học H&ograve;a Ph&uacute; tổ chức li&ecirc;n hoan &ldquo;Em y&ecirc;u l&agrave;n điệu d&acirc;n ca&rdquo; cho 300 em đội vi&ecirc;n thuộc c&aacute;c chi đội khối lớp 4,5</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện theo sự chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện Củ Chi về việc đưa c&aacute;c loại h&igrave;nh &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc v&agrave;o c&aacute;c buổi sinh hoạt li&ecirc;n đội, Li&ecirc;n đội tiểu học H&ograve;a Ph&uacute; đ&atilde; tổ chức li&ecirc;n hoan &ldquo;Em y&ecirc;u l&agrave;n điệu d&acirc;n ca&rdquo; cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n thuộc chi đội khối 4,5 tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến với li&ecirc;n hoan c&oacute; đồng ch&iacute; H&agrave; Thị Hằng - Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội huyện Củ Chi, thầy Nguyễn Văn Son - ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o phụ tr&aacute;ch c&aacute;c Chi Đội v&agrave; hơn 300 em đội vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31701/IMG_9703.jpg" style="height:379px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những c&acirc;u ca, điệu m&uacute;a được c&aacute;c em mang đến qua từng tiết mục đ&atilde; dẫn kh&aacute;n giả quay về k&yacute; ức thời ấu thơ. Những l&agrave;n điệu d&acirc;n ca tha thiết, mượt m&agrave;, gần gũi th&acirc;n thương của l&agrave;ng qu&ecirc;, qua từng điệu l&yacute;, c&acirc;u h&ograve; mang &acirc;m hưởng của từng v&ugrave;ng, miền, h&ograve;a v&agrave;o c&acirc;u thơ, giọng h&aacute;t của c&aacute;c em. Những b&agrave;i h&aacute;t d&acirc;n ca đem đến những cảm nhận quen thuộc, như đ&atilde; ăn s&acirc;u v&agrave;o tiềm thức mỗi người.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">D&acirc;n ca l&agrave; kết tinh thuần tu&yacute; của tinh thần d&acirc;n tộc, l&agrave; n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a d&acirc;n gian Việt Nam, l&agrave;m nổi bật tinh thần lạc quan, y&ecirc;u đời, y&ecirc;u người thiết tha. Biết bao thế hệ trẻ thơ đ&atilde; được b&agrave;, mẹ ru ngủ bằng những l&agrave;n điệu d&acirc;n ca mượt m&agrave;, s&acirc;u lắng, đ&oacute;, ch&iacute;nh l&agrave; ph&ugrave; sa bồi đắp cho t&acirc;m hồn trẻ thơ, để sau n&agrave;y lớn l&ecirc;n, những b&agrave;i d&acirc;n ca l&agrave; niềm tự h&agrave;o về qu&ecirc; hương đất nước, l&agrave; nỗi nhớ của mỗi người con khi xa qu&ecirc; hương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan đ&atilde; diễn ra 16 tiết mục gia đến từ c&aacute;c chi đội. Ban tổ chức đ&atilde; trao giải Nhất, Nh&igrave; v&agrave; 2 giải Ba lần lượt cho c&aacute;c chi đội: 5/3, 5/5, 5/4 v&agrave; 5/6. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31701/IMG_9707.jpeg" style="height:377px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Qua li&ecirc;n hoan c&aacute;c em c&agrave;ng hiểu v&agrave; y&ecirc;u hơn về những l&agrave;n điệu d&acirc;n ca mượt m&agrave;, s&acirc;u lắng gi&uacute;p c&aacute;c em c&agrave;ng y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước m&igrave;nh hơn v&agrave; lu&ocirc;n phấn đấu l&agrave; con ngoan tr&ograve; giỏi, ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H&Agrave; HẰNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 17.03.2019, Quận Đoàn 1 phối hợp với Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã tổ chức lắp đặt và bàn giao sân chơi thiếu nhi cho trẻ em tại phường Cầu Kho, Quận 1.

Agile Việt Nam
;