Hình ảnh đẹp của các chiến sĩ trẻ thành phố hết mình giúp dân vượt bão

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/TOP.jpg" style="height:402px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Sự hỗ trợ rất nhanh ch&oacute;ng v&agrave; kịp thời của lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ trẻ đ&atilde; gi&uacute;p nhiều người d&acirc;n được an to&agrave;n trong cơn mưa lớn g&acirc;y ngập to&agrave;n th&agrave;nh phố h&ocirc;m 25/11.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(2).JPG" style="height:398px; width:600px" /><br /> Ngay trước khi b&atilde;o đổ bộ v&agrave;o, c&aacute;c chiến sĩ đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Cần Thạnh đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng gi&uacute;p người d&acirc;n huyện Cần Giờ gia cố nh&agrave; cửa v&agrave; hệ thống đ&ecirc; k&egrave; để người d&acirc;n y&ecirc;n t&acirc;m đi sơ&nbsp;t&aacute;n đến những nơi tr&aacute;nh tr&uacute; b&atilde;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(4).JPG" style="height:444px; width:600px" /><br /> Ngay khi vừa đổ bộ, cơn b&atilde;o đ&atilde; l&agrave;m ng&atilde; đổ h&agrave;ng chục c&acirc;y cổ thụ, tốc m&aacute;i nhiều ng&ocirc;i nh&agrave; v&agrave; l&agrave;m hư hại nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, g&acirc;y một số thiệt hại cho khu vực 5 huyện ngoại th&agrave;nh, c&aacute;c chiến sĩ Bộ Tư lệnh th&agrave;nh phố đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng c&oacute; mặt tại c&aacute;c điểm &quot;n&oacute;ng&quot; để khắc phục hậu quả, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; t&iacute;nh mạng của người d&acirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy.JPG" style="height:378px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(9).JPG" style="height:449px; width:600px" /><br /> B&atilde;o đ&atilde; g&acirc;y mưa lớn v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i khiến cả th&agrave;nh phố đều bị ngập nước. Trong đ&oacute; ngập nặng nhất l&agrave; ở c&aacute;c huyện ngoại th&agrave;nh như B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Củ Chi, H&oacute;c M&ocirc;n, nước d&acirc;ng cao đến gần 1 m&eacute;t. Mặc d&ugrave; vậy, c&aacute;c chiến sĩ d&acirc;n qu&acirc;n trẻ vẫn kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, lội nước k&eacute;o phao cứu hộ đến nhiều nh&agrave; d&acirc;n gi&uacute;p những người cao tuổi v&agrave; trẻ em đi&nbsp;sơ t&aacute;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(16).JPG" style="height:360px; width:600px" /><br /> Hết m&igrave;nh hỗ trợ những người đau bệnh, gi&agrave; yếu vượt lũ đến nơi an to&agrave;n</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(3).JPG" style="height:387px; width:600px" /><br /> Nhiều người d&acirc;n bị kiệt sức khi cố gắng vượt d&ograve;ng nước lớn, được c&aacute;c chiến sĩ d&acirc;n qu&acirc;n kh&ocirc;ng ngại mệt mỏi c&otilde;ng qua đoạn nước ngập đến nơi kh&ocirc; r&aacute;o để nghỉ ngơi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(9)%20-%20Copy.JPG" style="height:440px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(10)%20-%20Copy%20-%20Copy.JPG" style="height:800px; width:600px" /><br /> Kh&ocirc;ng chỉ hỗ trợ người d&acirc;n vượt qua những đoạn đường ngập, c&aacute;c chiến sĩ trẻ c&ograve;n t&igrave;nh nguyện sửa xe miễn ph&iacute; từ s&aacute;ng đến tối mịt, với&nbsp;mong muốn ai cũng sẽ&nbsp;được về đến nh&agrave;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(5).JPG" style="height:408px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(7).JPG" style="height:440px; width:600px" /><br /> Tại c&aacute;c quận 7 v&agrave; 12&nbsp;c&aacute;c đội D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ ph&acirc;n c&ocirc;ng nhau t&uacute;c trực suốt cả ng&agrave;y tr&ecirc;n những con đường thường xuy&ecirc;n bị ngập như đường Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, sẵn s&agrave;ng ứng cứu cho người d&acirc;n ngay khi họ gặp sự cố, đẩy những chiếc xe chết m&aacute;y tho&aacute;t ra khỏi&nbsp;những đọan ngập s&acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(8)%20-%20Copy.JPG" style="height:402px; width:600px" /><br /> C&aacute;c chiến sĩ Cảnh s&aacute;t Giao th&ocirc;ng d&ugrave;ng xe tải đặc chủng để chở h&agrave;ng chục xe m&aacute;y v&agrave; nhiều người d&acirc;n vượt qua những con đường ngập s&acirc;u</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(8).JPG" style="height:333px; width:600px" /><br /> Một chiến sĩ Cảnh s&aacute;t Giao th&ocirc;ng d&ugrave;ng xe m&ocirc; t&ocirc; đặc chủng để chặn trước một cống tho&aacute;t nước với d&ograve;ng nước chảy rất xiết&nbsp;nhằm cảnh b&aacute;o nguy hiểm cho người d&acirc;n. C&agrave;ng về chiều tối, mưa c&agrave;ng l&uacute;c c&agrave;ng to nhưng c&aacute;c chiến sĩ vẫn b&aacute;m trụ, dầm mưa để kiểm so&aacute;t những khu vực nguy hiểm v&agrave; tiếp tục căng sức gi&uacute;p đỡ h&agrave;ng trăm người d&acirc;n về nh&agrave; an to&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(10)%20-%20Copy.JPG" style="height:374px; width:600px" /><br /> Nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cũng ra tham gia g&oacute;p sức c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ v&agrave; lực lượng D&acirc;n qu&acirc;n, gi&uacute;p người d&acirc;n vượt mưa b&atilde;o</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những h&igrave;nh ảnh dầm mưa, lội lũ, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn của c&aacute;c chiến sĩ trẻ để gi&uacute;p đỡ hết người n&agrave;y đến người kh&aacute;c trong cơn b&atilde;o lớn&nbsp;đ&atilde; được người d&acirc;n th&agrave;nh phố ghi lại v&agrave; chia sẻ tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội. Kh&ocirc;ng chỉ nhận được h&agrave;ng triệu lời khen ngợi v&agrave; được gọi l&agrave; &quot;Những anh h&ugrave;ng gi&uacute;p d&acirc;n chống b&atilde;o&quot;, h&igrave;nh ảnh đẹp của c&aacute;c chiến sĩ trẻ c&ograve;n gi&uacute;p lan tỏa l&yacute; tưởng sống cao đẹp v&agrave; tinh thần t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; của cả thế hệ trẻ Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: Tổng hợp từ c&aacute;c quận, huyện đo&agrave;n&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;