NXB Trẻ và Nguyễn Nhật Ánh ra mắt phần 2 của truyện "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31595/DSC_0028.jpg" style="height:403px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Truyện ngắn mới &quot;Cảm ơn người lớn&quot; đ&atilde; được nh&agrave; văn Nguyễn Nhật &Aacute;nh v&agrave; Nh&agrave; xuất bản Trẻ ra mắt v&agrave;o s&aacute;ng 7/11, đưa độc giả gặp lại những nh&acirc;n vật vừa quen vừa lạ trong &quot;Cho t&ocirc;i xin một v&eacute; đi tuổi thơ&quot;.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">L&agrave; nh&agrave; văn c&oacute; nhiều truyện ngắn được c&aacute;c bạn trẻ h&acirc;m mộ nhất nh&igrave; Việt Nam, buổi ra mắt t&aacute;c phẩm mới &quot;Cảm ơn người lớn&quot; của t&aacute;c giả Nguyễn Nhật &Aacute;nh đ&atilde; thu h&uacute;t rất đ&ocirc;ng độc giả trẻ đến giao lưu.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31595/DSC_0086.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><em>Truyện ngắn mới &quot;Cảm ơn người lớn&quot; l&agrave; phần tiếp nối của t&aacute;c phẩm xuất sắc &quot;Cho t&ocirc;i xin một v&eacute; đi tuổi thơ&quot; xuất bản 10 năm trước</em></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Tại buổi ra mắt, nh&agrave; văn bật m&iacute; t&aacute;c phẩm mới l&agrave; một &aacute;ng văn l&atilde;ng m&atilde;n trong giọng h&agrave;i hước đặc biệt: &quot;Đ&acirc;y l&agrave; một truyện ngắn d&agrave;nh cho trẻ em v&agrave; cả những ai từng l&agrave; trẻ em&quot;. Những ai đ&atilde; tr&oacute;t m&ecirc; những nh&acirc;n vật như M&ugrave;i, Tủn, T&iacute; s&uacute;n, Hải c&ograve; với những c&acirc;u chuyện tuổi thơ hồn nhi&ecirc;n, trong veo nhưng cũng rất &quot;vẻ vang&quot; trong Cho t&ocirc;i xin một v&eacute; đi tuổi thơ, th&igrave; sẽ được đồng cảm c&ugrave;ng những nh&acirc;n vật n&agrave;y trong &quot;Cảm ơn người lớn&quot;, khi họ đ&atilde; l&agrave; c&aacute;c &ocirc;ng bố, b&agrave; mẹ U.50 với những cảm x&uacute;c tiếc nuối, nhớ nhung về một tuổi thơ huy ho&agrave;ng đ&atilde; xa.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">19 chương s&aacute;ch của &quot;Cảm ơn người lớn&quot; v&iacute; như phần 2 để tiếp nối cho những cảm x&uacute;c trong t&aacute;c phẩm &quot;Cho t&ocirc;i xin một v&eacute; đi tuổi thơ&quot; xuất bản 10 năm trước. Những nh&acirc;n vật &quot;trẻ con - người lớn&quot; ấy vẫn sẽ tiếp tục những buổi đi chơi nhảy nh&oacute;t hồn nhi&ecirc;n, vẫn giữ đ&uacute;ng c&aacute;i tinh thần trọng nghĩa kh&iacute; &quot;thấy chuyện bất b&igrave;nh chẳng tha&quot;, y&ecirc;u thương x&oacute;m giềng v&agrave; thấy ai ngh&egrave;o khổ th&igrave; t&igrave;m mọi c&aacute;ch gi&uacute;p đỡ. Thế giới của đ&aacute;m trẻ con trong k&yacute; ức của những nh&acirc;n vật vẫn lu&ocirc;n đẹp v&agrave; kết th&uacute;c c&oacute; hậu, để khi những đứa&nbsp;trẻ&nbsp;đ&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh người lớn, họ vẫn lu&ocirc;n&nbsp;bao dung với nhau, v&agrave; nh&igrave;n lại tuổi thơ để chia sẻ v&agrave;&nbsp;cư xử với con c&aacute;i m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31595/DSC_0020.jpg" style="height:406px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Mặc d&ugrave; đ&atilde; hơn 60 tuổi, nhưng nh&agrave; văn Nguyễn Nhật &Aacute;nh vẫn say m&ecirc; đọc thơ v&agrave;&nbsp;li&ecirc;n tục c&oacute; những c&acirc;u n&oacute;i đ&ugrave;a vui khi chia sẻ c&ugrave;ng c&aacute;c độc giả với tinh thần v&agrave; phong th&aacute;i tươi trẻ. T&aacute;c giả cho biết quyển &quot;Cảm ơn người lớn&quot; l&agrave; truyện được &ocirc;ng đưa những b&agrave;i thơ v&agrave;o nhiều hơn tất cả c&aacute;c truyện ngắn trước đ&acirc;y.&nbsp;</span></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Theo lời nh&agrave; xuất bản, đ&acirc;y sẽ l&agrave; một tấm v&eacute; trở lại tuổi thơ đ&uacute;ng nghĩa, kh&ocirc;ng chỉ của c&aacute;c nh&acirc;n vật trong truyện, m&agrave; c&ograve;n của h&agrave;ng triệu c&ocirc; cậu học tr&ograve; đ&atilde; từng đọc &quot;Cho t&ocirc;i xin một v&eacute; đi tuổi thơ&quot; 10 năm về trước nay đ&atilde; trở th&agrave;nh người lớn. T&aacute;c phẩm mới &quot;Cảm ơn người lớn&quot; sẽ được NXB trẻ ph&aacute;t h&agrave;nh với 2 phi&ecirc;n bản b&igrave;a v&agrave;ng v&agrave; b&igrave;a trắng, với 150.000 bản trong lần in đầu ti&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 20.000 bản b&igrave;a cứng. Đặc biệt, đ&acirc;y cũng l&agrave; quyển s&aacute;ch đầu ti&ecirc;n được NXB Trẻ ph&aacute;t h&agrave;nh c&ugrave;ng l&uacute;c tại Việt Nam v&agrave; c&aacute;c thị trường nước ngo&agrave;i như ch&acirc;u &Acirc;u, Đ&agrave;i Loan, Nhật Bản v&agrave; Mỹ.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31595/DSC_0079.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><em>Rất đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; đến dự buổi ra mắt s&aacute;ch &quot;Cảm ơn người lớn&quot; để được giao lưu c&ugrave;ng nh&agrave; văn Nguyễn Nhật &Aacute;nh</em></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Khi được c&aacute;c độc giả&nbsp;hỏi về dự định đưa truyện ngắn mới n&agrave;y chuyển thể th&agrave;nh phim điện ảnh như &quot;T&ocirc;i thấy hoa v&agrave;ng tr&ecirc;n cỏ xanh&quot; hay &quot;C&ocirc; g&aacute;i đến từ h&ocirc;m qua&quot;, nh&agrave; văn cho biết &ocirc;ng v&agrave; NXB Trẻ sẽ c&acirc;n nhắc để chắc chắn rằng khi th&agrave;nh phim sẽ l&agrave; một điểm cộng gi&uacute;p t&aacute;c phẩm nổi tiếng hơn.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Quyển &quot;Cảm ơn người lớn&quot; sẽ ch&iacute;nh thức ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 17/11/2018 tr&ecirc;n to&agrave;n quốc v&agrave; c&aacute;c thị trường nước ngo&agrave;i. Đặc biệt nh&agrave; văn Nguyễn Nhật &Aacute;nh sẽ tổ chức&nbsp;hai buổi k&yacute; tặng tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; H&agrave; Nội.&nbsp;Buổi k&yacute; tặng tại TP.HCM sẽ diễn ra từ 8:30 s&aacute;ng ng&agrave;y 17/11 tại Đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh, c&ograve;n tại H&agrave; Nội sẽ diễn ra từ 8:30 s&aacute;ng ng&agrave;y 9/12 tại Thư viện H&agrave; Nội số 47 B&agrave; Triệu.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><font color="#000000">ĐỨC DUY</font></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;