Phạm Thành Tuân là tân Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Giao thông vận tải TP.HCM nhiệm kỳ 2018 - 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31432/IMG_4146.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh s&aacute;ng tạo, mới lạ </strong><strong>phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Hội</strong> <strong>đ&atilde; </strong><strong>được c&aacute;c đại biểu tr&igrave;nh b&agrave;y tại Đại hội đại biểu Hội sinh vi&ecirc;n trường Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải (ĐH GTVT) TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 - 2020</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội diễn ra trong buổi s&aacute;ng v&agrave; chiều ng&agrave;y 30/9. Đến dự c&oacute; PGS.TS Nguyễn Văn Thư - B&iacute; thư Đảng Ủy, Hiệu trường nh&agrave; trường, đồng ch&iacute; Nguyễn Hải Dương - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Hữu Hồng Hải - Ủy vi&ecirc;n Ban thư k&yacute;, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Hội sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; gần 180 đại biểu đại diện cho hơn 13000 Hội vi&ecirc;n của trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trong nhiệm kỳ VI, v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y kế hoạch cũng như phương hướng hoạt động của Hội Sinh vi&ecirc;n trường trong nhiệm kỳ tiếp theo. Qua đ&oacute;, Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH GTVT TP.HCM cũng khẳng định sẽ khắc phục ngay những hạn chế để r&uacute;t kinh nghiệm, đồng thời ph&aacute;t huy những th&agrave;nh quả đ&atilde; đạt được v&agrave; ph&aacute;t triển l&ecirc;n th&agrave;nh những m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p thiết thực cho phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hai phi&ecirc;n l&agrave;m việc, những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p ti&ecirc;u biểu, hiệu quả được sinh vi&ecirc;n trường cũng được phổ biến như: m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Chương tr&igrave;nh tuyển c&aacute;n bộ đo&agrave;n Hội &ldquo;Golden Generation&rdquo; nhằm n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức v&agrave; c&aacute;n bộ Hội của Li&ecirc;n chi hội Khoa Kinh tế vận tải; hay giải ph&aacute;p &ldquo;N&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n sinh vi&ecirc;n trường Đại học Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. HCM&rdquo; của đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội,... Trong đ&oacute;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Golden Generation&rdquo; kh&ocirc;ng chỉ tạo cơ hội cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện kĩ năng, tư chất trở th&agrave;nh c&aacute;n bộ Hội xuất sắc m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi c&aacute;c bạn thỏa sức thể hiện t&agrave;i năng l&atilde;nh đạo,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31432/IMG_4127.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31432/IMG_4121.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội cũng tuy&ecirc;n dương, khen thưởng cho 30 sinh vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ Hội c&aacute;c khoa c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ nhiệm kỳ VI 2015 &ndash; 2018, c&ugrave;ng 27 đồng ch&iacute; được tr&uacute;ng cử v&agrave;o Ban chấp h&agrave;nh Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH GTVT. Trong đ&oacute;, 5 đồng ch&iacute; đ&atilde; được hiệp thương trong Ban chấp h&agrave;nh tại phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ nhất v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 30/9. Đồng ch&iacute; Phạm Th&agrave;nh Tu&acirc;n được t&iacute;n nhiệm trở th&agrave;nh t&acirc;n chủ tịch Hội SV trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31432/IMG_4146.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> T&acirc;n chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH GTVT TP.HCM Phạm Th&agrave;nh Tu&acirc;n (giữa).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS Nguyễn Văn Thư - Hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&atilde; chỉ đạo: &ldquo;B&ecirc;n cạnh nỗ lực học tập thu thập kiến thức, t&iacute;ch lũy năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&aacute;c bạn sih vi&ecirc;n cũng cần phải t&iacute;ch lũy kinh nghiệm từ c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; hoạt động Đo&agrave;n hội - nơi r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển kĩ năng mềm cho sinh vi&ecirc;n. Đặc biệt, sau khi bầu được Ban chấp h&agrave;nh, c&aacute;c bạn c&oacute; thể c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t huy những kết quả đạt được ở nhiệm kỳ trước v&agrave; sẽ tạo n&ecirc;n nhiều hoạt động, chương tr&igrave;nh s&ocirc;i động, bổ &iacute;ch cho sinh vi&ecirc;n trường.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31432/IMG_4137.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; biểu quyết, thống nhất 6 Đại biểu ch&iacute;nh thực tham dự Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm k&igrave; V Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh gồm c&oacute;: đồng ch&iacute; Phạm Th&agrave;nh Tu&acirc;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu Hương, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Mộng Trầm, đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Tấn Phong, đồng ch&iacute; Thị Na v&agrave; đồng ch&iacute; Qu&aacute;ch Văn Tăng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;