Phạm Thành Tuân là tân Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Giao thông vận tải TP.HCM nhiệm kỳ 2018 - 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31432/IMG_4146.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh s&aacute;ng tạo, mới lạ </strong><strong>phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Hội</strong> <strong>đ&atilde; </strong><strong>được c&aacute;c đại biểu tr&igrave;nh b&agrave;y tại Đại hội đại biểu Hội sinh vi&ecirc;n trường Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải (ĐH GTVT) TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 - 2020</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội diễn ra trong buổi s&aacute;ng v&agrave; chiều ng&agrave;y 30/9. Đến dự c&oacute; PGS.TS Nguyễn Văn Thư - B&iacute; thư Đảng Ủy, Hiệu trường nh&agrave; trường, đồng ch&iacute; Nguyễn Hải Dương - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Hữu Hồng Hải - Ủy vi&ecirc;n Ban thư k&yacute;, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Hội sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; gần 180 đại biểu đại diện cho hơn 13000 Hội vi&ecirc;n của trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trong nhiệm kỳ VI, v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y kế hoạch cũng như phương hướng hoạt động của Hội Sinh vi&ecirc;n trường trong nhiệm kỳ tiếp theo. Qua đ&oacute;, Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH GTVT TP.HCM cũng khẳng định sẽ khắc phục ngay những hạn chế để r&uacute;t kinh nghiệm, đồng thời ph&aacute;t huy những th&agrave;nh quả đ&atilde; đạt được v&agrave; ph&aacute;t triển l&ecirc;n th&agrave;nh những m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p thiết thực cho phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hai phi&ecirc;n l&agrave;m việc, những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p ti&ecirc;u biểu, hiệu quả được sinh vi&ecirc;n trường cũng được phổ biến như: m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Chương tr&igrave;nh tuyển c&aacute;n bộ đo&agrave;n Hội &ldquo;Golden Generation&rdquo; nhằm n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức v&agrave; c&aacute;n bộ Hội của Li&ecirc;n chi hội Khoa Kinh tế vận tải; hay giải ph&aacute;p &ldquo;N&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n sinh vi&ecirc;n trường Đại học Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. HCM&rdquo; của đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội,... Trong đ&oacute;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Golden Generation&rdquo; kh&ocirc;ng chỉ tạo cơ hội cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện kĩ năng, tư chất trở th&agrave;nh c&aacute;n bộ Hội xuất sắc m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi c&aacute;c bạn thỏa sức thể hiện t&agrave;i năng l&atilde;nh đạo,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31432/IMG_4127.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31432/IMG_4121.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội cũng tuy&ecirc;n dương, khen thưởng cho 30 sinh vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ Hội c&aacute;c khoa c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ nhiệm kỳ VI 2015 &ndash; 2018, c&ugrave;ng 27 đồng ch&iacute; được tr&uacute;ng cử v&agrave;o Ban chấp h&agrave;nh Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH GTVT. Trong đ&oacute;, 5 đồng ch&iacute; đ&atilde; được hiệp thương trong Ban chấp h&agrave;nh tại phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ nhất v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 30/9. Đồng ch&iacute; Phạm Th&agrave;nh Tu&acirc;n được t&iacute;n nhiệm trở th&agrave;nh t&acirc;n chủ tịch Hội SV trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31432/IMG_4146.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> T&acirc;n chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH GTVT TP.HCM Phạm Th&agrave;nh Tu&acirc;n (giữa).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS Nguyễn Văn Thư - Hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&atilde; chỉ đạo: &ldquo;B&ecirc;n cạnh nỗ lực học tập thu thập kiến thức, t&iacute;ch lũy năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&aacute;c bạn sih vi&ecirc;n cũng cần phải t&iacute;ch lũy kinh nghiệm từ c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; hoạt động Đo&agrave;n hội - nơi r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển kĩ năng mềm cho sinh vi&ecirc;n. Đặc biệt, sau khi bầu được Ban chấp h&agrave;nh, c&aacute;c bạn c&oacute; thể c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t huy những kết quả đạt được ở nhiệm kỳ trước v&agrave; sẽ tạo n&ecirc;n nhiều hoạt động, chương tr&igrave;nh s&ocirc;i động, bổ &iacute;ch cho sinh vi&ecirc;n trường.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31432/IMG_4137.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; biểu quyết, thống nhất 6 Đại biểu ch&iacute;nh thực tham dự Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm k&igrave; V Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh gồm c&oacute;: đồng ch&iacute; Phạm Th&agrave;nh Tu&acirc;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu Hương, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Mộng Trầm, đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Tấn Phong, đồng ch&iacute; Thị Na v&agrave; đồng ch&iacute; Qu&aacute;ch Văn Tăng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;