Sinh viên Sư phạm Kỹ thuật chế tạo Robot phục vụ Đại hội Hội Sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31431/6.JPG" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiều sản phẩm khoa học kĩ thuật do sinh vi&ecirc;n chế tạo đ&atilde; được ứng dụng v&agrave;o phục vụ Đại hội Đại biểu Hội sinh vi&ecirc;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ IX (2018 &ndash; 20120) </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; diễn ra trong hai ng&agrave;y 29 &ndash; 30/9. Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; Chủ tịch TW Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, TS. Trương Thị Hiền &ndash; Thường vụ Đảng Ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường, đồng ch&iacute; Phạm Hữu Th&aacute;i &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Hội sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học v&agrave; 163 đại biểu c&ugrave;ng tham dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay từ trước khi bắt đầu phi&ecirc;n l&agrave;m việc đầu ti&ecirc;n, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được điểm danh bằng c&ocirc;ng nghệ qu&eacute;t m&atilde; ID code tr&ecirc;n thẻ đại biểu. To&agrave;n bộ hệ thống do sinh vi&ecirc;n trường thiết kế, đảm bảo ch&iacute;nh x&aacute;c th&ocirc;ng tin đại biểu v&agrave; an ninh cho đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31431/a1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Đại hội, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng nh&igrave;n lại chặng đường Hội sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; trải qua trong nhiệm kỳ VIII, những th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được, cũng như những hạn chế cần khắc phục. Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật được Hội SVVN Th&agrave;nh phố đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; đơn vị t&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o của cấp th&agrave;nh đưa ra như: cuộc thi t&igrave;m hiểu tư tưởng Chủ nghĩa M&aacute;c L&ecirc;- nin, Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n giỏi,&hellip; Ngo&agrave;i ra, nhiều hoạt động cấp trường trong c&aacute;c lĩnh vực kỹ thuật, cuộc thi s&aacute;ng tạo, học thuật, nghi&ecirc;n cứu khoa học cũng được đẩy mạnh. Từ đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; một m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện học tập tốt, kh&ocirc;ng chỉ về kiến thức m&agrave; c&ograve;n cả kỹ năng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội cũng th&ocirc;ng qua hai b&aacute;o c&aacute;o tham luận của đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thanh Hiếu về m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Th&agrave;nh lập CLB Nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; ph&aacute;t triển s&acirc;n chơi học thuật cho học sinh THPT&rdquo; v&agrave; b&agrave;i tham luận về chủ đề &ldquo;Chuy&ecirc;n m&ocirc;n h&oacute;a hoạt động c&aacute;c Ban CLB Đội nh&oacute;m, n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động của sinh vi&ecirc;n&rdquo; đến từ khoa Đ&agrave;o tạo Chất lượng cao. Đ&acirc;y l&agrave; hai nh&oacute;m m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p rất hiệu quả, nhất l&agrave; trong c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện của sinh vi&ecirc;n trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31431/a3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31431/a2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh hiệp thương&nbsp;5 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 1 đại biểu dự khuyết sẽ tham dự v&agrave;o Hội nghị giữa nhiệm kỳ Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a V (2015 &ndash; 2020). Đồng thời, ra mắt Ban chấp h&agrave;nh Hội sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ IX. Trong đ&oacute; c&oacute; 7 đồng ch&iacute; được bầu v&agrave;o Ban thứ k&yacute;, 3 đồng ch&iacute; giữ chức Ph&oacute; Chủ tịch. Đồng ch&iacute; Phan C&ocirc;ng Đức tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đại hội, tất cả kh&aacute;ch mời v&agrave; đại biểu rất bất ngờ khi xuất hiện một Robot l&agrave;m nhiệm vụ bưng hoa tặng c&aacute;c vị kh&aacute;ch mời v&agrave; tặng hoa cho ban chấp h&agrave;nh mới. Được biết đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng Robot thế hệ mới nhất, điều khiển bằng wifi v&agrave; t&iacute;ch hợp hệ thống cảm ứng do c&aacute;c sinh vi&ecirc;n v&agrave; giảng vi&ecirc;n của trường thiết kế chế tạo. Trước đ&acirc;y, ĐH SP-KT cũng rất nổi tiếng khi cho ra mắt nhiều m&ocirc; h&igrave;nh Robot thử nghiệm cho mục đ&iacute;ch phục vụ đời sống rất độc đ&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31431/6.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố chỉ đạo: &ldquo;ĐH Sư phạm Kỹ thuật đang đổi mới chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo ng&agrave;y c&agrave;ng n&acirc;ng cao, v&igrave; vậy, cần xem x&eacute;t lại c&aacute;c hoạt động của Hội đ&atilde; thực sự ph&ugrave; hợp với ti&ecirc;u ch&iacute; của nh&agrave; trường chưa, l&agrave;m thế n&agrave;o để hoạt động Hội kh&ocirc;ng trở th&agrave;nh g&aacute;nh nặng, tạo &aacute;p lực v&agrave; chiếm thời gian học h&agrave;nh của sinh vi&ecirc;n. Đồng thời, kế hoạch hoạt động của Hội sinh vi&ecirc;n trường cần c&oacute; tầm nh&igrave;n xa hơn, nội dung cụ thể v&agrave; thiết thực hơn để c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n dễ d&agrave;ng nắm bắt&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; cũng nhắn gửi Ban chấp h&agrave;nh Hội cần quan t&acirc;m, chăm lo đến đời sống sinh vi&ecirc;n trong trường v&agrave; ch&uacute; &yacute; đến t&iacute;nh thủ lĩnh của c&aacute;n bộ Hội. Cần lựa chọn kỹ c&agrave;ng, l&agrave;m thế n&agrave;o để mỗi c&aacute;n bộ đều trở th&agrave;nh một tấm gương tốt, năng động, nhiệt t&igrave;nh trong từng hoạt động của sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31431/4.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;