Tập huấn công tác Tuyên giáo quý III năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, ng&agrave;y 28.9, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị Tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c Tuy&ecirc;n gi&aacute;o v&agrave; giao ban dư luận x&atilde; hội qu&yacute; III năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; đến dự v&agrave; chủ tr&igrave; hội nghị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh tập huấn tuy&ecirc;n gi&aacute;o với h&agrave;nh tr&igrave;nh đến viếng thăm v&agrave; t&igrave;m hiểu lịch sử mở c&otilde;i phương Nam tại Đền thờ thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh, ch&agrave;o mừng 320 năm th&agrave;nh lập Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - TP. Hồ Ch&iacute; Minh (1698 &ndash; 2018); t&igrave;m hiểu, tham quan tại nh&agrave; m&aacute;y thủy điện Trị An - Hồ nh&acirc;n tạo lớn nhất Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Địa điểm cuối c&ugrave;ng l&agrave; Di t&iacute;ch lịch sử Địa điểm căn cứ Trung ương cục Miền Nam (1961 &ndash; 1962) với phần chia sẻ của nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến - &nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Li&ecirc;n hiệp C&aacute;c hội văn học nghệ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a - Văn nghệ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy&nbsp;về c&aacute;c b&agrave;i học lịch sử, &yacute; nghĩa của ca kh&uacute;c &ldquo;Nam bộ kh&aacute;ng chiến&rdquo;. Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, với truyền thống &quot;Uống nước nhớ nguồn&quot;, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ M&atilde; Đ&agrave;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/2.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đến tham quan Đền thờ Thượng đẳng thần - Lễ Th&agrave;nh Hầu - Nguyễn Hữu Cảnh</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/3.jpg" style="height:399px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/1.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/4.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/5.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tham quan Nh&agrave; m&aacute;y thủy điện Trị An (Ngay từ những ng&agrave;y đầu thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh, Thanh ni&ecirc;n Xung phong Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xung k&iacute;ch tham gia vệ sinh 1.200ha l&ograve;ng hồ thủy điện Trị An, g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của Nh&agrave; m&aacute;y Thủy điện Trị An)</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>D&acirc;ng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ M&atilde;&nbsp;Đ&agrave;</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến giao lưu với c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vương Thanh Liễu chủ tr&igrave; hội nghị giao ban dư luận x&atilde; hội</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/dai%20bieu%20gop%20y%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/dai%20bieu%20gop%20y.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu &yacute; kiến</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm&nbsp;</em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;