Tập huấn công tác Tuyên giáo quý III năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, ng&agrave;y 28.9, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị Tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c Tuy&ecirc;n gi&aacute;o v&agrave; giao ban dư luận x&atilde; hội qu&yacute; III năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; đến dự v&agrave; chủ tr&igrave; hội nghị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh tập huấn tuy&ecirc;n gi&aacute;o với h&agrave;nh tr&igrave;nh đến viếng thăm v&agrave; t&igrave;m hiểu lịch sử mở c&otilde;i phương Nam tại Đền thờ thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh, ch&agrave;o mừng 320 năm th&agrave;nh lập Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - TP. Hồ Ch&iacute; Minh (1698 &ndash; 2018); t&igrave;m hiểu, tham quan tại nh&agrave; m&aacute;y thủy điện Trị An - Hồ nh&acirc;n tạo lớn nhất Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Địa điểm cuối c&ugrave;ng l&agrave; Di t&iacute;ch lịch sử Địa điểm căn cứ Trung ương cục Miền Nam (1961 &ndash; 1962) với phần chia sẻ của nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến - &nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Li&ecirc;n hiệp C&aacute;c hội văn học nghệ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a - Văn nghệ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy&nbsp;về c&aacute;c b&agrave;i học lịch sử, &yacute; nghĩa của ca kh&uacute;c &ldquo;Nam bộ kh&aacute;ng chiến&rdquo;. Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, với truyền thống &quot;Uống nước nhớ nguồn&quot;, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ M&atilde; Đ&agrave;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/2.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đến tham quan Đền thờ Thượng đẳng thần - Lễ Th&agrave;nh Hầu - Nguyễn Hữu Cảnh</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/3.jpg" style="height:399px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/1.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/4.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/5.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tham quan Nh&agrave; m&aacute;y thủy điện Trị An (Ngay từ những ng&agrave;y đầu thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh, Thanh ni&ecirc;n Xung phong Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xung k&iacute;ch tham gia vệ sinh 1.200ha l&ograve;ng hồ thủy điện Trị An, g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của Nh&agrave; m&aacute;y Thủy điện Trị An)</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>D&acirc;ng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ M&atilde;&nbsp;Đ&agrave;</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến giao lưu với c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vương Thanh Liễu chủ tr&igrave; hội nghị giao ban dư luận x&atilde; hội</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/dai%20bieu%20gop%20y%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/dai%20bieu%20gop%20y.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu &yacute; kiến</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31428/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm&nbsp;</em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;