Mang Tết Trung Thu về nơi vùng xa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động diễn ra đồng loạt từ ng&agrave;y 17/09 đến ng&agrave;y 22/09/2018 tại c&aacute;c địa b&agrave;n như huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, huyện Mang Th&iacute;t &ndash; Tỉnh Vĩnh Long, huyện L&acirc;m H&agrave; &ndash; Tỉnh L&acirc;m Đồng, huyện Giồng Tr&ocirc;m, Ba Tri, Thạnh Ph&uacute;&hellip;thuộc tỉnh Bến Tre với hơn 1.400 phần qu&agrave; gồm B&aacute;nh Trung Thu v&agrave; lồng đ&egrave;n đ&atilde; được trao đến c&aacute;c em thiếu nhi, học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&aacute;c địa b&agrave;n tr&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc cũng đ&atilde; chủ động tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi nh&acirc;n dịp Tết Trung thu tại c&aacute;c địa b&agrave;n kh&oacute; khăn như Trường chuy&ecirc;n biệt Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ, Trường chuy&ecirc;n biệt Quận B&igrave;nh T&acirc;n, M&aacute;i ấm ch&ugrave;a Thi&ecirc;n Phước &ndash; Huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh Tiền Giang&hellip;Mong rằng th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động n&agrave;y sẽ mang đến cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&aacute;c v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa được đ&oacute;n một c&aacute;i Tết thiếu nhi vui tươi, ấm &aacute;p qua đ&oacute; g&oacute;p phần động vi&ecirc;n c&aacute;c em c&oacute; th&ecirc;m nghị lực vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31418/Trung%20Thu%20tai%20Ben%20Tre%20ngay%2017-9-2018.jpg" style="height:393px; width:590px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31418/10762391968__MG_1249.JPG" style="height:443px; width:590px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TẤN KHƯƠNG</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;