Trau dồi kỹ năng qua những thử thách

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt d&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố (huyện Cần Giờ), Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ Đăng quang Trại r&egrave;n luyện bậc II &ndash; Trại &ldquo;Phạm Ngọc Thạch&rdquo; lần 8 năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 3 ng&agrave;y tranh t&agrave;i, 118 trại sinh đ&atilde; xuất sắc trải qua 20 m&ocirc;n thi. Năm nay, đối tượng trại sinh dự thi đa phần l&agrave; c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ Hội đến từ khắp c&aacute;c quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Với khẩu hiệu &ldquo;Tường lịch sử - Vững kiến thức &ndash; Thạo kỹ năng. Chinh phục thử th&aacute;ch &ndash; Vượt l&ecirc;n ch&iacute;nh m&igrave;nh &ndash; Đến đỉnh vinh quang&rdquo;, c&aacute;c bạn trại sinh c&ugrave;ng nhau vượt qua c&aacute;c thử th&aacute;ch, b&agrave;i thi do ban tổ chức chuẩn bị c&oacute; kiến thức về lịch sử, địa l&yacute;, văn h&oacute;a, kinh tế, x&atilde; hội; c&aacute;c kỹ năng truyền tin, trại, sinh hoạt tập thể,&hellip;. Ngo&agrave;i việc phải thực hiện những phần thi theo y&ecirc;u cầu, c&aacute;c trại sinh c&ograve;n tham gia c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội, giao lưu lửa trại, chơi tr&ograve; chơi lớn,&hellip; Khi tham gia trại c&aacute;c bạn trại sinh kh&ocirc;ng chỉ được t&iacute;ch lũy kiến thức m&agrave; c&ograve;n được trải nghiệm thực tế qua c&aacute;c b&agrave;i thi được thiết kế c&ocirc;ng phu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để lựa chọn những gương mặt xuất sắc thật sự l&agrave; c&ocirc;ng việc kh&oacute; khăn, Ban gi&aacute;m khảo đ&atilde; l&agrave;m việc rất c&ocirc;ng t&acirc;m, kh&aacute;ch quan để c&oacute; những điểm số ch&iacute;nh x&aacute;c nhất. Trại r&egrave;n luyện năm nay t&ocirc;n vinh 01 Thủ khoa, 02 &Aacute; khoa v&agrave; 02 Khuyến kh&iacute;ch. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đ&ecirc;m đăng quang c&ograve;n vinh danh c&aacute;c trại sinh l&agrave; thủ khoa c&aacute;c m&ocirc;n, đ&atilde; c&oacute; 15 trại sinh được trao giải trong đ&oacute; c&oacute; nhiều m&ocirc;n thi lần đầu ti&ecirc;n được đưa v&agrave;o thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31361/IMG_0138.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn sẽ vững v&agrave;ng kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c Hội qua Trại r&egrave;n luyện.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gi&acirc;y ph&uacute;t x&uacute;c động nhất của Lễ Đăng quang Trại r&egrave;n luyện ch&iacute;nh l&agrave; l&uacute;c xướng t&ecirc;n 95/118 trại sinh được c&ocirc;ng nhận đạt chuẩn r&egrave;n luyện bậc II. Rất nhiều trại sinh đ&atilde; x&uacute;c động với khoảnh khắc n&agrave;y. Trại sinh Hoắc Anh Thư &ndash; Đơn vị Quận 12 x&uacute;c động chia sẻ: &ldquo;Thật sự em rất l&agrave; hồi hộp, v&igrave; c&oacute; v&agrave;i h&ocirc;m em l&agrave;m b&agrave;i kh&ocirc;ng ổn, t&igrave;nh h&igrave;nh t&acirc;m trạng của em kh&ocirc;ng được tốt nữa, c&oacute; l&uacute;c em muốn bỏ thi lu&ocirc;n nhưng m&agrave; cũng mừng v&igrave; em đ&atilde; cố gắng hết sức, hồi n&atilde;y em run lắm, em hồi hộp lắm em muốn kh&oacute;c lu&ocirc;n, em được c&ocirc;ng nhận đạt chuẩn r&egrave;n luyện bậc II n&ecirc;n b&acirc;y giờ em cảm thấy vui lắm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi kết quả thủ khoa được c&ocirc;ng bố, niềm hạnh ph&uacute;c nhất l&uacute;c b&acirc;y giờ c&oacute; lẽ thuộc về Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; khi Thủ khoa Trại r&egrave;n luyện năm nay l&agrave; bạn Vũ Trần Bảo Ng&acirc;n thuộc đơn vị Quận T&acirc;n Ph&uacute;, một c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; v&oacute;c d&aacute;ng nhỏ nhắn. Kết quả c&aacute;c giải c&ograve;n lại, &Aacute; kh&oacute;a 1 thuộc về Trần Thị Thanh Tiền &ndash; đơn vị huyện Củ Chi; &Aacute; khoa 2 thuộc về Đỗ Hồng Qu&acirc;n &ndash; đơn vị Quận 2; Giải khuyến kh&iacute;ch thuộc về Lưu Quốc Kh&aacute;nh &ndash; đơn vị Quận 10, Lục Thị Ngọc Nữ - đơn vị huyện Củ Chi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh hiệu Thủ khoa Trại r&egrave;n luyện l&agrave; một th&agrave;nh quả cho sự cố gắng vượt bậc của mỗi c&aacute; nh&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam. V&igrave; thế kh&ocirc;ng bất ngờ g&igrave; khi c&aacute;c bạn được vinh danh trong Lễ Đăng quang cảm thấy rất x&uacute;c động khi được vinh danh. Thủ khoa Vũ Trần Bảo Ng&acirc;n x&uacute;c động chia sẻ: &ldquo;Em cảm thấy rất l&agrave; vui v&agrave; hạnh ph&uacute;c v&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; nhận được thủ khoa v&agrave; em cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng bất ngờ với kết quả n&agrave;y. Bởi v&igrave; h&ocirc;m nay em nghĩ l&agrave; kết quả của m&igrave;nh chưa thật sự tốt, em rất bất ngờ khi được c&ocirc;ng bố kết quả l&agrave; thủ khoa của Trại r&egrave;n luyện năm nay. Em c&aacute;m ơn c&aacute;c anh chị trong ban huấn luyện của T&acirc;n Ph&uacute;, em c&aacute;m ơn c&aacute;c anh chị trong c&acirc;u lạc bộ kỹ năng đ&atilde; gi&uacute;p cho em c&oacute; đủ những kiến thức để em c&oacute; thể đi hết con đường của trại r&egrave;n luyện th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trại r&egrave;n luyện Bậc II &ndash; Trại &ldquo;Phạm Ngọc Thạch&rdquo; lần 8 năm 2018 tiếp tục đ&aacute;nh dấu những điểm nhấn mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh quả. Trại r&egrave;n luyện sẽ l&agrave; m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng chỉ r&egrave;n luyện về chuy&ecirc;n m&ocirc;n cho c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi để giao lưu, kết t&igrave;nh bạn b&egrave;, chia sẻ kinh nghiệm.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">YẾN THANH &ndash; MINH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;