“Bác sĩ Kỳ nghỉ hồng” khám sức khoẻ miễn phí cho hàng trăm đồng bào Khmer

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(55).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện của Cụm Dịch vụ khu vực&nbsp;C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; về tỉnh Tr&agrave; Vinh thực hiện nhiều hoạt động chăm lo an sinh x&atilde; hội cho đồng b&agrave;o Khmer.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại x&atilde; T&acirc;n Hiệp - x&atilde; ngh&egrave;o nhất của huyện Tr&agrave; C&uacute;, tập trung đ&ocirc;ng d&acirc;n cư l&agrave; đồng b&agrave;o Khmer, c&aacute;c y b&aacute;c sĩ t&igrave;nh nguyện của bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n Gia Định đ&atilde; lập một &ldquo;ph&ograve;ng kh&aacute;m&rdquo; ngay tại trụ sở UBND x&atilde; để kh&aacute;m sức khoẻ v&agrave; cấp thuốc điều trị bệnh cho hơn h&agrave;ng trăm lượt người d&acirc;n trong chiều 28/7. Kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; kh&aacute;m v&agrave; k&ecirc; đơn ph&aacute;t thuốc, những b&aacute;c sĩ trẻ phải vừa kh&aacute;m vừa nghe phi&ecirc;n dịch v&igrave; đa phần người d&acirc;n đến đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c cụ gi&agrave; người Khmer kh&ocirc;ng thể n&oacute;i tiếng Việt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(17).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy c&oacute; đ&ocirc;i ch&uacute;t kh&oacute; khăn nhưng nhờ sự hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh của địa phương, c&aacute;c b&aacute;c sĩ đ&atilde; tận t&igrave;nh kh&aacute;m bệnh v&agrave; hướng dẫn cho từng người d&acirc;n c&aacute;ch chăm s&oacute;c sức khoẻ đ&uacute;ng đắn. Nhiều cụ gi&agrave; sau khi được c&aacute;c y b&aacute;c sĩ ph&aacute;t thuốc v&agrave; dặn d&ograve; tỉ mỉ c&aacute;ch d&ugrave;ng đ&atilde; rất vui v&agrave; x&uacute;c động trước t&igrave;nh cảm của b&aacute;c sĩ trẻ t&igrave;nh nguyện, vừa kh&aacute;m bệnh rất &ldquo;m&aacute;t tay&rdquo; vừa tận t&igrave;nh chia sẻ những đau bệnh của từng người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(18).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(23).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c y b&aacute;c sĩ t&igrave;nh nguyện &acirc;n cần kh&aacute;m v&agrave; hướng dẫn tỉ mỉ c&aacute;ch sử dụng thuốc cho người d&acirc;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng kh&iacute; tại đ&acirc;y cũng trở n&ecirc;n rất s&ocirc;i động khi c&aacute;c bạn chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng đ&atilde; tổ chức nhiều s&acirc;n chơi với c&aacute;c tr&ograve; chơi hấp dẫn v&agrave; l&ocirc;i cuốn đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c em thiếu nhi tham gia. Vừa được vui chơi v&agrave; thi t&agrave;i, c&aacute;c bạn nhỏ c&ograve;n được tặng những chiếc bong b&oacute;ng tạo h&igrave;nh cực k&igrave; ngộ nghĩnh, được tự tay chọn những bức tượng y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; t&ocirc; m&agrave;u cho th&ecirc;m sặc sỡ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(11).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(15).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(53).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi hấp dẫn l&ocirc;i cuốn c&aacute;c bạn nhỏ h&agrave;o hứng tham gia.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y c&aacute;c đơn vị của cụm Dịch vụ cũng trao tặng 50 phần qu&agrave; cho những hộ ngh&egrave;o, đồng b&agrave;o Khmer c&oacute; đời sống c&ograve;n kh&oacute; khăn thiếu thốn tại x&atilde; T&acirc;n Hiệp, đồng thời tặng 5 m&aacute;y bơm xịt nước hỗ trợ sinh kế cho c&aacute;c thanh ni&ecirc;n địa phương v&agrave; tặng 2 m&aacute;y t&iacute;nh cho ủy ban x&atilde; l&agrave;m phương tiện phục vụ người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ chăm lo cho đời sống người d&acirc;n, c&aacute;c đơn vị cũng hết sức quan t&acirc;m đến c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của x&atilde; T&acirc;n Hiệp của huyện Tr&agrave; C&uacute; v&agrave; x&atilde; Long Thới của huyện Tiểu Cần. 100 chiếc ba l&ocirc; học sinh v&agrave; 100 th&ugrave;ng sữa dinh dưỡng được c&aacute;c bạn &ldquo;chiến sĩ &aacute;o hồng t&igrave;nh nguyện&rdquo; trao tận tay c&aacute;c em học sinh, hỗ trợ một phần dụng cụ học tập cho c&aacute;c em trước khi bước v&agrave;o năm học mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(43).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(61).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những phần qu&agrave; được c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng gửi tặng người d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c em học sinh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 2 s&acirc;n chơi thiếu nhi với kinh ph&iacute; đầu tư do c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện t&iacute;ch cực vận động đ&atilde; được kh&aacute;nh th&agrave;nh, đặt tại trường tiểu học Long Thới A v&agrave; Trung t&acirc;m y tế x&atilde; T&acirc;n Hiệp. Tổng gi&aacute; trị c&aacute;c hoạt động chăm lo an sinh x&atilde; hội cho người d&acirc;n tại Tr&agrave; Vinh dịp n&agrave;y l&agrave; gần 200 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(93).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(71).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vinh dự hơn khi c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng tại mặt trận Tr&agrave; Vinh được đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM đến thăm, động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c bạn tặng những phần qu&agrave; cho học sinh v&agrave; người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(99).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM - đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn đến dự buổi kh&aacute;nh th&agrave;nh s&acirc;n chơi thiếu nhi c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng cụm Dịch vụ.</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;