Bình Tân: Tưng bừng Hội trại "Học Kỳ Hồng" năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 14/7, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ban Thường vụ LĐLĐ quận tưng bừng tổ chức Hội trại &ldquo;Học Kỳ hồng&rdquo; năm 2018. Đến dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận uỷ; B&ugrave;i Thị Kim Loan, Quận uỷ vi&ecirc;n, Chủ tịch Hội LHPN quận; Huỳnh Trần Thanh Phong, Ph&oacute; Chủ tịch UBMTTQVN quận c&ugrave;ng đại diện ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quận; Ban Chỉ đạo h&egrave; quận, phường, c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với hội trại, c&aacute;c em được tham gia c&aacute;c hoạt động bổ &iacute;ch v&agrave; vui tươi như: Tr&ograve; chơi vận động: nhảy bao bố, tiếp sức, ch&acirc;n s&uacute;t nguy hiểm, chuyền nước, cướp đu&ocirc;i rồng, X&eacute; giấy d&aacute;n tranh, Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng, Xem phim 3D, Tr&ograve; chơi lớn&hellip;&nbsp;qua hội trại Học kỳ hồng nhằm tổ chức nhiều loại h&igrave;nh hoạt động vui chơi, ph&aacute;t huy tinh thần học hỏi, giao lưu, đo&agrave;n kết giữa c&aacute;c em thiếu nhi. Tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch để c&aacute;c em sinh hoạt, giao lưu v&agrave; trao đổi kinh nghiệm với nhau, gi&uacute;p c&aacute;c em hiểu biết về kiến thức, thể hiện bản lĩnh năng lực, r&egrave;n luyện kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động cộng đồng v&agrave; ứng xử trong sinh hoạt d&agrave;nh cho thiếu nhi l&agrave; con c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động v&agrave; thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n 10 phường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31106/IMG_3532.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ảnh: C&aacute;c em tham gia thi Nhảy bao bố</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c một ng&agrave;y trại s&ocirc;i động, Ban tổ chức đ&atilde; trao giải nhất cho tiểu trại Đo&agrave;n kết ( phường An Lạc, An Lạc A), giải nh&igrave; cho tiểu trại Tr&aacute;ch nhiệm (phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng A, B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng B), giải ba cho tiểu trại S&aacute;ng tạo (phường B&igrave;nh Hưng H&ograve;a, B&igrave;nh Hưng Ho&agrave; A) v&agrave; hai giải khuyến kh&iacute;ch đ&atilde; thuộc về tiểu trại Kỷ Luật (phường T&acirc;n Tạo, T&acirc;n Tạo A) v&agrave; tiểu trại Trung Thực (phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng, B&igrave;nh Hưng Ho&agrave;).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31106/IMG_3605.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh:&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c trại sinh tham gia tr&ograve; chơi vận động</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ANH KIỆT</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;