Áo xanh tình nguyện khơi thông dòng kênh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc;ng việc dọn sạch k&ecirc;nh rạch kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; cơ hội gi&uacute;p c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&nbsp;trải nghiệm, giao lưu, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau m&agrave; c&ograve;n &ldquo;bồi đắp&rdquo; th&ecirc;m kỉ niệm m&ugrave;a chiến dịch cho c&aacute;c bạn.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31094/1 (2).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn chiến sĩ c&ugrave;ng hỗ trợ nhau mang cỏ, lục b&igrave;nh ra điểm tập kết.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh cầu Đ&uacute;c Nhỏ, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh quận Thủ Đức c&ograve;n khơi th&ocirc;ng rạch Kinh Đ&ocirc;. Buổi s&aacute;ng, c&aacute;c bạn c&ugrave;ng nhau dọn sạch r&aacute;c hai b&ecirc;n lề đường, dọn cỏ c&aacute;c lối đi, vớt lục b&igrave;nh, r&aacute;c tr&ecirc;n k&ecirc;nh tập trung th&agrave;nh từng đống r&aacute;c lớn, di chuyển ra điểm tập kết r&aacute;c. Mỗi bạn l&agrave;m một việc, c&aacute;c bạn nam chọn những việc nặng, cầm cuốc tập trung r&aacute;c lại, c&aacute;c bạn nữ l&agrave;m việc nhỏ hơn, gom r&aacute;c di chuyển ra đường. Vừa l&agrave;m, c&aacute;c bạn vừa tr&ograve; chuyện, hỗ trợ lẫn nhau, đ&ocirc;i khi c&ograve;n h&aacute;t vang b&agrave;i M&ugrave;a h&egrave; xanh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia chiến dịch m&ugrave;a h&egrave; xanh từ năm 2011, đến nay l&agrave; lần thứ bảy, nhưng anh Nguyễn Cao Thạch (26 tuổi, Đo&agrave;n phường Trường Thọ) vẫn cảm thấy như l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n tham gia trải nghiệm. Dọn sạch k&ecirc;nh kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&ocirc;ng việc bảo vệ m&ocirc;i trường m&agrave; c&ograve;n để lại nhiều kỉ niệm vui trong l&ograve;ng c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Lửa của nhiệt huyết năm n&agrave;o vẫn ch&aacute;y trong tim m&igrave;nh như lần đầu ti&ecirc;n vậy. Chiều nay, m&igrave;nh được trải nghiệm &ldquo;tắm b&ugrave;n nguy&ecirc;n chất&rdquo; khi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn di chuyển r&aacute;c, l&aacute; dừa từ dưới l&ograve;ng k&ecirc;nh l&ecirc;n bờ. Với vị tr&iacute; đ&agrave;n anh, m&igrave;nh lu&ocirc;n tự nhủ phải cố gắng l&agrave;m hết sức, vừa l&agrave;m vừa tạo tiếng cười cho c&aacute;c bạn để qu&ecirc;n c&aacute;i n&oacute;ng oi bức v&agrave; mệt nhọc&rdquo;, anh Thạch kể.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31094/2.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những ng&agrave;y t&igrave;nh nguyện mang đến cho c&aacute;c&nbsp;bạn nhiều kỷ niệm.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n bạn Khưu Mạnh Cường (21 tuổi, trường Đại Học Luật&nbsp;th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; tham gia l&agrave;m sạch k&ecirc;nh rạch lần thứ 9. Mỗi năm lại để lại cho Cường nhiều kỉ niệm m&agrave; đến b&acirc;y giờ bạn vẫn kh&ocirc;ng nhớ hết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Điều m&igrave;nh nhớ nhất l&agrave; năm n&agrave;o l&agrave;m k&ecirc;nh rạch trời cũng đổ mưa. Tuy trời mưa nhưng c&aacute;c chiến sĩ vẫn l&agrave;m việc hăng h&aacute;i, nhiệt huyết. Vừa &ldquo;đội mưa&rdquo;, c&aacute;c bạn vừa l&agrave;m việc. C&oacute; bạn che &ocirc; cho bạn kh&aacute;c l&agrave;m, c&oacute; bạn bị ướt hết cả người nhưng vẫn tươi cười l&agrave;m việc. C&oacute; năm, người d&acirc;n c&aacute;c tuyến hẻm thương tụi m&igrave;nh cực nhọc n&ecirc;n gom tiền mua nước ngọt, tr&aacute;i c&acirc;y. C&oacute; hộ d&acirc;n mặc d&ugrave; kh&oacute; khăn nhưng vẫn cho ở nhờ, lo bữa cơm tận t&igrave;nh khi tụi m&igrave;nh chẳng may ướt mưa&rdquo;, Cường nhớ lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh kỉ niệm vui, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện cũng gặp kh&ocirc;ng &iacute;t những kh&oacute; khăn. Bạn Trần Đ&ocirc;ng Qu&acirc;n l&uacute;c k&eacute;o lục b&igrave;nh hăng h&aacute;i, sơ &yacute; &ldquo;để qu&ecirc;n&rdquo; chiếc d&eacute;p dưới k&ecirc;nh. C&oacute; bạn chiến sĩ kh&aacute;c dị ứng với bao tay, nổi mẩn đỏ. C&oacute; bạn lần đầu ti&ecirc;n cầm cuốc n&ecirc;n cứ l&oacute;ng nga l&oacute;ng ng&oacute;ng... Nhưng sau tất cả, c&aacute;c bạn vẫn c&ugrave;ng hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau vượt qua kh&oacute; khăn, ho&agrave;n th&agrave;nh xong c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kể về những thuận lợi của c&ocirc;ng việc, anh Nguyễn Trung T&uacute; (Ph&oacute; Ban Mặt Trận - An ninh Quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Quận Đo&agrave;n Thủ Đức) cho biết, nhờ c&oacute; được sự hỗ trợ của m&aacute;y m&oacute;c, dụng cụ qu&aacute; tr&igrave;nh dọn k&ecirc;nh tiến triển kh&aacute; thuận lợi. Ngay từ buổi s&aacute;ng, c&aacute;c bạn chiến sĩ đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh gần 80 - 90 % c&ocirc;ng việc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&oacute; sự hỗ trợ của c&aacute;c anh chiến sĩ d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ n&ecirc;n c&aacute;c bạn c&agrave;ng thoải m&aacute;i, vui vẻ l&agrave;m việc hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO - YẾN THANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;