Áo xanh tình nguyện khơi thông dòng kênh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc;ng việc dọn sạch k&ecirc;nh rạch kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; cơ hội gi&uacute;p c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&nbsp;trải nghiệm, giao lưu, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau m&agrave; c&ograve;n &ldquo;bồi đắp&rdquo; th&ecirc;m kỉ niệm m&ugrave;a chiến dịch cho c&aacute;c bạn.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31094/1 (2).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn chiến sĩ c&ugrave;ng hỗ trợ nhau mang cỏ, lục b&igrave;nh ra điểm tập kết.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh cầu Đ&uacute;c Nhỏ, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh quận Thủ Đức c&ograve;n khơi th&ocirc;ng rạch Kinh Đ&ocirc;. Buổi s&aacute;ng, c&aacute;c bạn c&ugrave;ng nhau dọn sạch r&aacute;c hai b&ecirc;n lề đường, dọn cỏ c&aacute;c lối đi, vớt lục b&igrave;nh, r&aacute;c tr&ecirc;n k&ecirc;nh tập trung th&agrave;nh từng đống r&aacute;c lớn, di chuyển ra điểm tập kết r&aacute;c. Mỗi bạn l&agrave;m một việc, c&aacute;c bạn nam chọn những việc nặng, cầm cuốc tập trung r&aacute;c lại, c&aacute;c bạn nữ l&agrave;m việc nhỏ hơn, gom r&aacute;c di chuyển ra đường. Vừa l&agrave;m, c&aacute;c bạn vừa tr&ograve; chuyện, hỗ trợ lẫn nhau, đ&ocirc;i khi c&ograve;n h&aacute;t vang b&agrave;i M&ugrave;a h&egrave; xanh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia chiến dịch m&ugrave;a h&egrave; xanh từ năm 2011, đến nay l&agrave; lần thứ bảy, nhưng anh Nguyễn Cao Thạch (26 tuổi, Đo&agrave;n phường Trường Thọ) vẫn cảm thấy như l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n tham gia trải nghiệm. Dọn sạch k&ecirc;nh kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&ocirc;ng việc bảo vệ m&ocirc;i trường m&agrave; c&ograve;n để lại nhiều kỉ niệm vui trong l&ograve;ng c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Lửa của nhiệt huyết năm n&agrave;o vẫn ch&aacute;y trong tim m&igrave;nh như lần đầu ti&ecirc;n vậy. Chiều nay, m&igrave;nh được trải nghiệm &ldquo;tắm b&ugrave;n nguy&ecirc;n chất&rdquo; khi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn di chuyển r&aacute;c, l&aacute; dừa từ dưới l&ograve;ng k&ecirc;nh l&ecirc;n bờ. Với vị tr&iacute; đ&agrave;n anh, m&igrave;nh lu&ocirc;n tự nhủ phải cố gắng l&agrave;m hết sức, vừa l&agrave;m vừa tạo tiếng cười cho c&aacute;c bạn để qu&ecirc;n c&aacute;i n&oacute;ng oi bức v&agrave; mệt nhọc&rdquo;, anh Thạch kể.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31094/2.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những ng&agrave;y t&igrave;nh nguyện mang đến cho c&aacute;c&nbsp;bạn nhiều kỷ niệm.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n bạn Khưu Mạnh Cường (21 tuổi, trường Đại Học Luật&nbsp;th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; tham gia l&agrave;m sạch k&ecirc;nh rạch lần thứ 9. Mỗi năm lại để lại cho Cường nhiều kỉ niệm m&agrave; đến b&acirc;y giờ bạn vẫn kh&ocirc;ng nhớ hết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Điều m&igrave;nh nhớ nhất l&agrave; năm n&agrave;o l&agrave;m k&ecirc;nh rạch trời cũng đổ mưa. Tuy trời mưa nhưng c&aacute;c chiến sĩ vẫn l&agrave;m việc hăng h&aacute;i, nhiệt huyết. Vừa &ldquo;đội mưa&rdquo;, c&aacute;c bạn vừa l&agrave;m việc. C&oacute; bạn che &ocirc; cho bạn kh&aacute;c l&agrave;m, c&oacute; bạn bị ướt hết cả người nhưng vẫn tươi cười l&agrave;m việc. C&oacute; năm, người d&acirc;n c&aacute;c tuyến hẻm thương tụi m&igrave;nh cực nhọc n&ecirc;n gom tiền mua nước ngọt, tr&aacute;i c&acirc;y. C&oacute; hộ d&acirc;n mặc d&ugrave; kh&oacute; khăn nhưng vẫn cho ở nhờ, lo bữa cơm tận t&igrave;nh khi tụi m&igrave;nh chẳng may ướt mưa&rdquo;, Cường nhớ lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh kỉ niệm vui, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện cũng gặp kh&ocirc;ng &iacute;t những kh&oacute; khăn. Bạn Trần Đ&ocirc;ng Qu&acirc;n l&uacute;c k&eacute;o lục b&igrave;nh hăng h&aacute;i, sơ &yacute; &ldquo;để qu&ecirc;n&rdquo; chiếc d&eacute;p dưới k&ecirc;nh. C&oacute; bạn chiến sĩ kh&aacute;c dị ứng với bao tay, nổi mẩn đỏ. C&oacute; bạn lần đầu ti&ecirc;n cầm cuốc n&ecirc;n cứ l&oacute;ng nga l&oacute;ng ng&oacute;ng... Nhưng sau tất cả, c&aacute;c bạn vẫn c&ugrave;ng hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau vượt qua kh&oacute; khăn, ho&agrave;n th&agrave;nh xong c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kể về những thuận lợi của c&ocirc;ng việc, anh Nguyễn Trung T&uacute; (Ph&oacute; Ban Mặt Trận - An ninh Quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Quận Đo&agrave;n Thủ Đức) cho biết, nhờ c&oacute; được sự hỗ trợ của m&aacute;y m&oacute;c, dụng cụ qu&aacute; tr&igrave;nh dọn k&ecirc;nh tiến triển kh&aacute; thuận lợi. Ngay từ buổi s&aacute;ng, c&aacute;c bạn chiến sĩ đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh gần 80 - 90 % c&ocirc;ng việc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&oacute; sự hỗ trợ của c&aacute;c anh chiến sĩ d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ n&ecirc;n c&aacute;c bạn c&agrave;ng thoải m&aacute;i, vui vẻ l&agrave;m việc hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO - YẾN THANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;