Cô gái “đạo diễn” các trò chơi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những người truyền cảm hứng trong m&ugrave;a Hoa phượng đỏ</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc; g&aacute;i &ldquo;đạo diễn&rdquo; c&aacute;c tr&ograve; chơi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&Iacute;t ai nghĩ một c&ocirc; g&aacute;i nhỏ nhắn như thế lại &ldquo;dẫn đầu&rdquo; đội h&igrave;nh 30 chiến sĩ Hoa phượng đỏ. Cũng kh&ocirc;ng ai nghĩ c&ocirc; g&aacute;i ấy ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;đạo diễn&rdquo; của c&aacute;c tr&ograve; chơi v&agrave; cũng l&agrave; người gắn kết c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ c&aacute;c trường, c&aacute;c phường lại th&agrave;nh một gia đ&igrave;nh. C&ocirc; g&aacute;i ấy l&agrave; Thi Đỗ Nhật Ho&agrave;n, cựu chiến sĩ Hoa phượng đỏ năm 2009 tại Quận 5, hiện đang l&agrave;m Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng Ty Thi Ni&ecirc;n Ph&aacute;t.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31075/IMG_0348.JPG" style="height:95%; width:95%" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Thi Đỗ Nhật Ho&agrave;n, cựu chiến sĩ Hoa phượng đỏ năm 2009 </em></p> <p style="text-align:center"><em>kể về kỷ niệm những m&ugrave;a chiến dịch trước.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2009, chị Ho&agrave;n được ph&acirc;n c&ocirc;ng phụ tr&aacute;ch Mặt trận phường 7. Cũng năm ấy, chị c&oacute; biệt danh &ldquo;H&ograve;n&rdquo;. &ldquo;Năm đ&oacute;, c&oacute; một anh c&ugrave;ng t&ecirc;n Ho&agrave;n n&ecirc;n c&aacute;c anh chị bỏ chữ &ldquo;a&rdquo; đi, gọi chị l&agrave; &ldquo;H&ograve;n&rdquo;. C&aacute;i t&ecirc;n &ldquo;H&ograve;n&rdquo; theo chị suốt những m&ugrave;a Hoa phượng đỏ đến tận b&acirc;y giờ, ai cũng nhớ t&ecirc;n chị l&agrave; &ldquo;H&ograve;n&rdquo; chứ kh&ocirc;ng phải &ldquo;Ho&agrave;n&rdquo;&rdquo;, chị Ho&agrave;n vừa cười vừa kể lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một đội trưởng, chị lu&ocirc;n t&igrave;m c&aacute;ch để c&aacute;c bạn tham gia t&iacute;ch cực hoạt động. Năm chị học lớp 10, chiến dịch cần lực lượng Hoa phượng đỏ cầm cờ. Nhiều bạn sợ cầm cờ cực nhọc, mỏi ch&acirc;n, chị nhẹ nh&agrave;ng khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c bạn bằng những lời động vi&ecirc;n, phần qu&agrave; nho nhỏ hay những buổi đi ăn c&ugrave;ng nhau t&acirc;m sự, kể cho nhau nghe những c&acirc;u chuyện. Nhờ thế, c&aacute;c bạn c&agrave;ng c&oacute; động lực hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi m&ugrave;a chiến dịch đi qua cũng l&agrave; khi chị trở th&agrave;nh &ldquo;đạo diễn&rdquo; những tr&ograve; chơi. Khi mọi người nghĩ ra tr&ograve; &ldquo;giăng d&acirc;y chui địa đạo&rdquo;, chị &ldquo;b&agrave;y&rdquo; th&ecirc;m tr&ograve; &ldquo;n&eacute;m bột m&agrave;u&rdquo;. Khi c&aacute;c bạn nghĩ tr&ograve; &ldquo;ăn tr&aacute;i c&acirc;y&rdquo;, chị s&aacute;ng tạo th&ecirc;m tr&ograve; &ldquo;vừa c&otilde;ng bạn vừa ăn tr&aacute;i c&acirc;y&rdquo;. &ldquo;Từ sở th&iacute;ch l&ecirc;n &yacute; tưởng c&aacute;c tr&ograve; chơi, chị thường b&agrave;y nhiều tr&ograve; mới lạ để c&aacute;c bạn vừa chơi vừa gi&uacute;p đỡ, giao lưu gắn kết với nhau&rdquo;, chị Ho&agrave;n bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bằng t&igrave;nh y&ecirc;u với việc l&ecirc;n &yacute; tưởng c&aacute;c tr&ograve; chơi, chị Ho&agrave;n đ&atilde; truyền niềm vui, sự th&iacute;ch th&uacute; tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ cho c&aacute;c bạn trẻ. C&ugrave;ng tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ với chị Ho&agrave;n, anh Quan Quốc Minh (Tổng phụ tr&aacute;ch Đội trường THCS Mạch Kiếm H&ugrave;ng, quận 5) l&agrave; một trong số đ&oacute;. Nhiều lần &ldquo;b&iacute;&rdquo; &yacute; tưởng tr&ograve; chơi, anh đều nhờ chị hỗ trợ l&ecirc;n &yacute; tưởng. Khi đội h&igrave;nh chưa đủ lực lượng, chị l&agrave; người ph&iacute;a sau &ldquo;chi&ecirc;u mộ&rdquo; c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ t&iacute;ch cực tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng nhờ những lời động vi&ecirc;n, cổ vũ của chị, bạn V&otilde; Ph&ugrave;ng Diễm Bằng (hiện đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm tư, trường Đại học C&ocirc;ng Nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh) dần l&agrave;m quen với c&aacute;c hoạt động chiến dịch Hoa phượng đỏ trước đ&acirc;y. &ldquo;Mặc d&ugrave; bận rộn với c&ocirc;ng việc nhưng khi m&igrave;nh gặp kh&oacute; khăn, chị Ho&agrave;n đều hỗ trợ rất nhiệt t&igrave;nh, hăng h&aacute;i. Trong c&ocirc;ng việc, tụi m&igrave;nh học được c&aacute;ch l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, khoa học của chị&rdquo;, Diễm Bằng t&acirc;m sự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về b&iacute; quyết giữ &ldquo;lửa&rdquo; qua c&aacute;c m&ugrave;a Hoa phượng đỏ, chị cho biết, ch&iacute;nh sự t&iacute;ch cực, năng nổ của c&aacute;c anh chị đi trước ở Quận Đo&agrave;n 5 đ&atilde; tiếp động lực cho chị. &ldquo;Nh&igrave;n c&aacute;c anh chị hướng dẫn, tổ chức tr&ograve; chơi, kết nối c&aacute;c bạn chiến sĩ với nhau, chị lu&ocirc;n tự nhủ bản th&acirc;n phải cố gắng để đạt được như anh chị. Cũng nhờ tinh thần &ldquo;lửa&rdquo; ấy của c&aacute;c anh chị đi trước m&agrave; chị c&agrave;ng &ldquo;ch&aacute;y&rdquo; hết m&igrave;nh hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;