Cô gái “đạo diễn” các trò chơi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những người truyền cảm hứng trong m&ugrave;a Hoa phượng đỏ</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc; g&aacute;i &ldquo;đạo diễn&rdquo; c&aacute;c tr&ograve; chơi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&Iacute;t ai nghĩ một c&ocirc; g&aacute;i nhỏ nhắn như thế lại &ldquo;dẫn đầu&rdquo; đội h&igrave;nh 30 chiến sĩ Hoa phượng đỏ. Cũng kh&ocirc;ng ai nghĩ c&ocirc; g&aacute;i ấy ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;đạo diễn&rdquo; của c&aacute;c tr&ograve; chơi v&agrave; cũng l&agrave; người gắn kết c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ c&aacute;c trường, c&aacute;c phường lại th&agrave;nh một gia đ&igrave;nh. C&ocirc; g&aacute;i ấy l&agrave; Thi Đỗ Nhật Ho&agrave;n, cựu chiến sĩ Hoa phượng đỏ năm 2009 tại Quận 5, hiện đang l&agrave;m Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng Ty Thi Ni&ecirc;n Ph&aacute;t.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31075/IMG_0348.JPG" style="height:95%; width:95%" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Thi Đỗ Nhật Ho&agrave;n, cựu chiến sĩ Hoa phượng đỏ năm 2009 </em></p> <p style="text-align:center"><em>kể về kỷ niệm những m&ugrave;a chiến dịch trước.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2009, chị Ho&agrave;n được ph&acirc;n c&ocirc;ng phụ tr&aacute;ch Mặt trận phường 7. Cũng năm ấy, chị c&oacute; biệt danh &ldquo;H&ograve;n&rdquo;. &ldquo;Năm đ&oacute;, c&oacute; một anh c&ugrave;ng t&ecirc;n Ho&agrave;n n&ecirc;n c&aacute;c anh chị bỏ chữ &ldquo;a&rdquo; đi, gọi chị l&agrave; &ldquo;H&ograve;n&rdquo;. C&aacute;i t&ecirc;n &ldquo;H&ograve;n&rdquo; theo chị suốt những m&ugrave;a Hoa phượng đỏ đến tận b&acirc;y giờ, ai cũng nhớ t&ecirc;n chị l&agrave; &ldquo;H&ograve;n&rdquo; chứ kh&ocirc;ng phải &ldquo;Ho&agrave;n&rdquo;&rdquo;, chị Ho&agrave;n vừa cười vừa kể lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một đội trưởng, chị lu&ocirc;n t&igrave;m c&aacute;ch để c&aacute;c bạn tham gia t&iacute;ch cực hoạt động. Năm chị học lớp 10, chiến dịch cần lực lượng Hoa phượng đỏ cầm cờ. Nhiều bạn sợ cầm cờ cực nhọc, mỏi ch&acirc;n, chị nhẹ nh&agrave;ng khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c bạn bằng những lời động vi&ecirc;n, phần qu&agrave; nho nhỏ hay những buổi đi ăn c&ugrave;ng nhau t&acirc;m sự, kể cho nhau nghe những c&acirc;u chuyện. Nhờ thế, c&aacute;c bạn c&agrave;ng c&oacute; động lực hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi m&ugrave;a chiến dịch đi qua cũng l&agrave; khi chị trở th&agrave;nh &ldquo;đạo diễn&rdquo; những tr&ograve; chơi. Khi mọi người nghĩ ra tr&ograve; &ldquo;giăng d&acirc;y chui địa đạo&rdquo;, chị &ldquo;b&agrave;y&rdquo; th&ecirc;m tr&ograve; &ldquo;n&eacute;m bột m&agrave;u&rdquo;. Khi c&aacute;c bạn nghĩ tr&ograve; &ldquo;ăn tr&aacute;i c&acirc;y&rdquo;, chị s&aacute;ng tạo th&ecirc;m tr&ograve; &ldquo;vừa c&otilde;ng bạn vừa ăn tr&aacute;i c&acirc;y&rdquo;. &ldquo;Từ sở th&iacute;ch l&ecirc;n &yacute; tưởng c&aacute;c tr&ograve; chơi, chị thường b&agrave;y nhiều tr&ograve; mới lạ để c&aacute;c bạn vừa chơi vừa gi&uacute;p đỡ, giao lưu gắn kết với nhau&rdquo;, chị Ho&agrave;n bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bằng t&igrave;nh y&ecirc;u với việc l&ecirc;n &yacute; tưởng c&aacute;c tr&ograve; chơi, chị Ho&agrave;n đ&atilde; truyền niềm vui, sự th&iacute;ch th&uacute; tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ cho c&aacute;c bạn trẻ. C&ugrave;ng tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ với chị Ho&agrave;n, anh Quan Quốc Minh (Tổng phụ tr&aacute;ch Đội trường THCS Mạch Kiếm H&ugrave;ng, quận 5) l&agrave; một trong số đ&oacute;. Nhiều lần &ldquo;b&iacute;&rdquo; &yacute; tưởng tr&ograve; chơi, anh đều nhờ chị hỗ trợ l&ecirc;n &yacute; tưởng. Khi đội h&igrave;nh chưa đủ lực lượng, chị l&agrave; người ph&iacute;a sau &ldquo;chi&ecirc;u mộ&rdquo; c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ t&iacute;ch cực tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng nhờ những lời động vi&ecirc;n, cổ vũ của chị, bạn V&otilde; Ph&ugrave;ng Diễm Bằng (hiện đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm tư, trường Đại học C&ocirc;ng Nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh) dần l&agrave;m quen với c&aacute;c hoạt động chiến dịch Hoa phượng đỏ trước đ&acirc;y. &ldquo;Mặc d&ugrave; bận rộn với c&ocirc;ng việc nhưng khi m&igrave;nh gặp kh&oacute; khăn, chị Ho&agrave;n đều hỗ trợ rất nhiệt t&igrave;nh, hăng h&aacute;i. Trong c&ocirc;ng việc, tụi m&igrave;nh học được c&aacute;ch l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, khoa học của chị&rdquo;, Diễm Bằng t&acirc;m sự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về b&iacute; quyết giữ &ldquo;lửa&rdquo; qua c&aacute;c m&ugrave;a Hoa phượng đỏ, chị cho biết, ch&iacute;nh sự t&iacute;ch cực, năng nổ của c&aacute;c anh chị đi trước ở Quận Đo&agrave;n 5 đ&atilde; tiếp động lực cho chị. &ldquo;Nh&igrave;n c&aacute;c anh chị hướng dẫn, tổ chức tr&ograve; chơi, kết nối c&aacute;c bạn chiến sĩ với nhau, chị lu&ocirc;n tự nhủ bản th&acirc;n phải cố gắng để đạt được như anh chị. Cũng nhờ tinh thần &ldquo;lửa&rdquo; ấy của c&aacute;c anh chị đi trước m&agrave; chị c&agrave;ng &ldquo;ch&aacute;y&rdquo; hết m&igrave;nh hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;