"Hạt giống đỏ" đâm chồi từ chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay khi vừa tr&ograve;n 18 tuổi, Nguyễn Thị Yến Nhi v&agrave; Tạ Tiến Hưng đ&atilde; trở th&agrave;nh những Đảng vi&ecirc;n trẻ tuổi của Đảng Cộng sản Việt Nam, l&agrave; tấm gương s&aacute;ng v&agrave; nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bạn b&egrave; đồng trang lứa về việc kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n.<br /> S&aacute;ng 16 - 6, trong khu&ocirc;n khổ ng&agrave;y cao điểm trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2024, Chi bộ trường THPT T&acirc;n T&uacute;c đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp Đảng cho hai quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; Nguyễn Thị Yến Nhi v&agrave; Tạ Tiến Hưng cả hai bạn đều l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2023 - 2024.<br /> Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Quang Tuấn - Huyện ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh; thầy Nguyễn Thanh T&ograve;ng - B&iacute; thư Chi bộ Hiệu trưởng trường THPT T&acirc;n T&uacute;c,...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37068/NBT07443.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng qu&agrave; cho hai Đảng vi&ecirc;n trẻ</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Qua qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện v&agrave; học tập kh&ocirc;ng ngừng, năm học 2021 - 2022 Tạ Tiến Hưng đ&atilde; vinh dự được Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trao danh hiệu Học sinh ti&ecirc;u biểu &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c&rdquo; năm học 2021 - 2022, Giấy khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh &ldquo;Đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh&rdquo; năm 2023,... Đồng thời với vai tr&ograve; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường Tiến Hưng lu&ocirc;n đi đầu trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại cơ sở như:&nbsp; biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao, trồng c&acirc;y xanh&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37068/NBT07410.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Quần&nbsp;ch&uacute;ng ưu t&uacute; Tạ Tiến Hưng tuy&ecirc;n thệ tại buổi lễ.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ duy tr&igrave; th&agrave;nh t&iacute;ch học sinh giỏi xuất sắc trong nhiều năm nhờ tinh thần ham học hỏi, Nguyễn Thị Yến Nhi c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o tại cơ sở, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện như Hoa phượng đỏ, Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện. Sự nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng nghỉ n&agrave;y đ&atilde; mang về cho Yến Nhi giấy khen của Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh về th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ v&agrave; giấy khen &quot;Th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n&quot; năm 2022.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37068/NBT07418.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Quần&nbsp;ch&uacute;ng ưu t&uacute; Nguyễn Thị Yến Nhi tuy&ecirc;n thệ tại buổi lễ</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sự phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng v&agrave; những th&agrave;nh quả m&agrave; Tiến Hưng v&agrave; Yến Nhi đạt được h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm vinh dự của ri&ecirc;ng hai bạn, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm tự h&agrave;o chung của gia đ&igrave;nh, thầy c&ocirc; v&agrave; bạn b&egrave;. Hai bạn đ&atilde; chứng minh rằng với nỗ lực v&agrave; quyết t&acirc;m, mỗi học sinh đều c&oacute; thể đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng vượt bậc, trở th&agrave;nh tấm gương s&aacute;ng cho mọi người noi theo.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37068/NBT07456.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center">Đại diện Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh trao tặng qu&agrave; cho Đảng vi&ecirc;n trẻ</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;