Tuổi trẻ Cụm Sản xuất ra quân hưởng ứng chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng lần thứ 17 năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ ra qu&acirc;n hưởng ứng chiến dịch, C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Cụm Sản xuất đ&atilde; triển khai đồng loạt nhiều tuyến nội dung hoạt động thiết thực với phương ch&acirc;m <em>&ldquo;Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n để phục vụ cộng đồng&rdquo;</em> cụ thể như: Hỗ trợ&nbsp;kinh ph&iacute; sửa chữa 01 căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn; Thực hiện b&oacute; gọn c&aacute;p th&ocirc;ng tin, lắp c&aacute;c bộ đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng d&acirc;n lập tại 02 tuyến hẻm; Thực hiện cải tạo, lắp đặt hệ thống điện miễn ph&iacute; cho 50 hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn; Trao tặng qu&agrave; cho 05 mẹ VNAH, 20 gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch; Trao tặng c&aacute;c suất học bổng, qu&agrave; tặng cặp v&agrave; dụng cụ học tập cho 20 em học sinh vượt kh&oacute; học giỏi&hellip;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị trong Cụm đ&atilde; hỗ trợ thực hiện kh&aacute;m bệnh v&agrave; ph&aacute;t thuốc cho 300 người d&acirc;n, tập huấn nu&ocirc;i trồng thủy sản v&agrave; trồng nấm cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện Nh&agrave; B&egrave;, trao tặng 02 phương tiện sinh kế cho hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp nối chương tr&igrave;nh trong Th&aacute;ng 07&nbsp;n&agrave;y, Cụm Sản xuất sẽ triển khai c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện hỗ trợ cho người d&acirc;n v&ugrave;ng s&acirc;u kh&oacute; khăn tại</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;địa b&agrave;n x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh, huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n, tỉnh T&acirc;y Ninh v&agrave;o 02 ng&agrave;y 21, 22/07/2018.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_4853.JPG" style="height:394px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_4857.JPG" style="height:394px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_4861.JPG" style="height:394px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_8157.jpg" style="height:393px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_4808.jpg" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>TẤN&nbsp;KHƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;