Chiến sĩ Hành quân xanh cấp thẻ căn cước công dân tận nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px">V</span><span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">ừa qua, C&aacute;c chiến sĩ trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh quận 2 thuộc Đội Cảnh s&aacute;t Quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh về trật tự x&atilde; hội C&ocirc;ng an quận 2 đ&atilde; phối hợp với ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh về trật tự x&atilde; hội (PC64) đ&atilde; xuống tận nh&agrave; để cấp thẻ căn cước cho c&aacute;c mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng đang sinh sống tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 2, kết hợp với c&ocirc;ng t&aacute;c thăm hỏi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng.</span></span></strong><br /> <span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa, uống nước nhớ nguồn hướng đến kỷ niệm 71 năm ng&agrave;y Thương binh - liệt sĩ Việt Nam (27/7/19477 - 27/7/2018), c&aacute;c chiến sĩ&nbsp;đến l&agrave; nh&agrave; mẹ Nguyễn Thị Y&ecirc;m (Sinh năm 1920, cư tr&uacute; tại số 43/1 đường số 9, khu phố 4, phường An Ph&uacute;). Trong kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, chồng v&agrave; 3 con trai đều tham gia kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, mẹ b&aacute;m trụ v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng cho đến </span><a class="_fcj" href="https://www.facebook.com/#" style="color: rgb(75, 79, 86); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(241, 240, 240);">ng&agrave;y </a><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">miền Nam ho&agrave;n to&agrave;n thống nhất. Trong những năm th&aacute;ng &aacute;c liệt nhất của cuộc kh&aacute;ng chiến chống đế quốc Mỹ x&acirc;m lược, chồng b&agrave; l&agrave; &ocirc;ng Phạm Ngọc Duy hi sinh năm 1967, con trai lớn l&agrave; &ocirc;ng Phạm An hy sinh năm 1968, c&ograve;n 2 con trai l&agrave; &ocirc;ng Phạm Tấn Đức v&agrave; Phạm Hồng Ch&acirc;u đều l&agrave; thương binh. </span><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Điểm đến tiếp theo của đo&agrave;n l&agrave; nh&agrave; Mẹ Nguyễn Thị Ớt ( Sinh năm 1930, cư tr&uacute; tại số 449, khu phố 3, phường An Ph&uacute;). Trong những năm 1967 &ndash; 1968, trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, lần lượt chồng ( &ocirc;ng Ng&ocirc; Văn M&acirc;y, hi sinh năm 1967) v&agrave; con trai cả ( &ocirc;ng Ng&ocirc; Văn Mưa, hy sinh năm 1968) m&atilde;i m&atilde;i nằm lại nơi đất mẹ An Ph&uacute; anh h&ugrave;ng.</span><br /> <span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ h&agrave;nh qu&acirc;n xanh Đo&agrave;n c&ocirc;ng an quận 2 tiếp tục thực hiện cấp căn cước tại nh&agrave; cho c&aacute;c mẹ:&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Mẹ Nguyễn Thị Trong, sinh năm 1927; cư tr&uacute; tại số 119 khu phố 3, phường An Ph&uacute;;&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Mẹ Phạm Thị Cục, sinh năm 1922; cư tr&uacute; tại số 146 đường 38, phường B&igrave;nh Trưng T&acirc;y;&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Mẹ Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1937; cư tr&uacute; tại số 59 L&ecirc; Văn Thịnh,phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng. B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng t&aacute;c cấp căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ C&ocirc;ng an đ&atilde; thăm hỏi, tặng qu&agrave; c&aacute;c mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, c&ugrave;ng c&aacute;c mẹ &ocirc;n lại truyền thống kh&aacute;ng chiến chống ngoại x&acirc;m h&agrave;o h&ugrave;ng của lực lượng vũ trang bưng 6 x&atilde; năm xưa.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31065/IMG_20180710_143557.jpg" style="height:900px; width:1200px" /><em>(C&aacute;c chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh thực hiện nhập liệu th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n v&agrave;o hệ thống quản l&yacute; d&acirc;n cư)</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(241, 240, 240)">Đ/c Nguyễn Thế Phương B&igrave;nh - B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Quận, Th&agrave;nh vi&ecirc;n BCH Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Quận 2 chia sẻ: đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng an Quận 2 mong muốn với những h&agrave;nh động nhỏ n&agrave;y, sẽ g&oacute;p phần đền đ&aacute;p sự hy sinh của c&aacute;c mẹ trong 02 cuộc kh&aacute;ng chiến.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); font-size:12px">H.T.</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;