Hơn 300 em thiếu nhi Quận 10 phấn khởi tham dự “Ngày hội cùng em tìm hiểu an toàn giao thông”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 10/7/2018, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10, Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, Hệ thống Head Honda Ph&aacute;t Tiến tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y hội c&ugrave;ng em t&igrave;m hiểu an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; cho hơn 300 em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31064/DSC_0026.JPG" style="height:479px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mở đầu ng&agrave;y hội l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng bạn an to&agrave;n tr&ecirc;n đường&rdquo;, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được chỉ dẫn c&aacute;ch nhận biết t&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng dụng của một số biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng cơ bản. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh c&ograve;n chuẩn bị một tiết mục kịch t&igrave;nh huống về những h&agrave;nh vi vi phạm luật giao th&ocirc;ng thường gặp như: vượt đ&egrave;n đỏ, kh&ocirc;ng đội mũ, chạy xe lạng l&aacute;ch đ&aacute;nh v&otilde;ng... để c&aacute;c em nhận diện v&agrave; th&ocirc;ng qua đ&oacute; gi&aacute;o dục c&aacute;c em n&acirc;ng cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm thực hiện tốt luật an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31064/DSC_0035.JPG" style="height:479px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiếp đ&oacute; đến với phần hai của&nbsp; ng&agrave;y hội, c&aacute;c em đ&atilde; được tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng bạn trải nghiệm biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng&rdquo; với đơn vị đồng h&agrave;nh l&agrave; Head Honda Ph&aacute;t Tiến. C&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; tập huấn cho c&aacute;c em thiếu nhi c&aacute;ch đội mũ bảo hiểm đ&uacute;ng chuẩn v&agrave; ngồi xe an to&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em cũng được giới thiệu v&agrave; t&igrave;m hiểu kĩ về quy định an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ để c&oacute; thể thực hiện đ&uacute;ng v&agrave; tuy&ecirc;n truyền cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31064/DSC_0037.JPG" style="height:479px; width:720px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với mong muốn mang lại niềm vui cho c&aacute;c em thiếu nhi, trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban tổ chức đ&atilde; thực hiện trao tặng 100 n&oacute;n bảo hiểm đạt chất lượng cao v&agrave; hơn 300 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi tham dự ng&agrave;y hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC BẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;