Hơn 300 em thiếu nhi Quận 10 phấn khởi tham dự “Ngày hội cùng em tìm hiểu an toàn giao thông”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 10/7/2018, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10, Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, Hệ thống Head Honda Ph&aacute;t Tiến tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y hội c&ugrave;ng em t&igrave;m hiểu an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; cho hơn 300 em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31064/DSC_0026.JPG" style="height:479px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mở đầu ng&agrave;y hội l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng bạn an to&agrave;n tr&ecirc;n đường&rdquo;, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được chỉ dẫn c&aacute;ch nhận biết t&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng dụng của một số biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng cơ bản. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh c&ograve;n chuẩn bị một tiết mục kịch t&igrave;nh huống về những h&agrave;nh vi vi phạm luật giao th&ocirc;ng thường gặp như: vượt đ&egrave;n đỏ, kh&ocirc;ng đội mũ, chạy xe lạng l&aacute;ch đ&aacute;nh v&otilde;ng... để c&aacute;c em nhận diện v&agrave; th&ocirc;ng qua đ&oacute; gi&aacute;o dục c&aacute;c em n&acirc;ng cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm thực hiện tốt luật an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31064/DSC_0035.JPG" style="height:479px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiếp đ&oacute; đến với phần hai của&nbsp; ng&agrave;y hội, c&aacute;c em đ&atilde; được tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng bạn trải nghiệm biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng&rdquo; với đơn vị đồng h&agrave;nh l&agrave; Head Honda Ph&aacute;t Tiến. C&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; tập huấn cho c&aacute;c em thiếu nhi c&aacute;ch đội mũ bảo hiểm đ&uacute;ng chuẩn v&agrave; ngồi xe an to&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em cũng được giới thiệu v&agrave; t&igrave;m hiểu kĩ về quy định an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ để c&oacute; thể thực hiện đ&uacute;ng v&agrave; tuy&ecirc;n truyền cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31064/DSC_0037.JPG" style="height:479px; width:720px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với mong muốn mang lại niềm vui cho c&aacute;c em thiếu nhi, trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban tổ chức đ&atilde; thực hiện trao tặng 100 n&oacute;n bảo hiểm đạt chất lượng cao v&agrave; hơn 300 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi tham dự ng&agrave;y hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC BẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 17.03.2019, Quận Đoàn 1 phối hợp với Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã tổ chức lắp đặt và bàn giao sân chơi thiếu nhi cho trẻ em tại phường Cầu Kho, Quận 1.

Agile Việt Nam
;