Hơn 300 em thiếu nhi Quận 10 phấn khởi tham dự “Ngày hội cùng em tìm hiểu an toàn giao thông”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 10/7/2018, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10, Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, Hệ thống Head Honda Ph&aacute;t Tiến tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y hội c&ugrave;ng em t&igrave;m hiểu an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; cho hơn 300 em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31064/DSC_0026.JPG" style="height:479px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mở đầu ng&agrave;y hội l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng bạn an to&agrave;n tr&ecirc;n đường&rdquo;, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được chỉ dẫn c&aacute;ch nhận biết t&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng dụng của một số biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng cơ bản. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh c&ograve;n chuẩn bị một tiết mục kịch t&igrave;nh huống về những h&agrave;nh vi vi phạm luật giao th&ocirc;ng thường gặp như: vượt đ&egrave;n đỏ, kh&ocirc;ng đội mũ, chạy xe lạng l&aacute;ch đ&aacute;nh v&otilde;ng... để c&aacute;c em nhận diện v&agrave; th&ocirc;ng qua đ&oacute; gi&aacute;o dục c&aacute;c em n&acirc;ng cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm thực hiện tốt luật an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31064/DSC_0035.JPG" style="height:479px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiếp đ&oacute; đến với phần hai của&nbsp; ng&agrave;y hội, c&aacute;c em đ&atilde; được tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng bạn trải nghiệm biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng&rdquo; với đơn vị đồng h&agrave;nh l&agrave; Head Honda Ph&aacute;t Tiến. C&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; tập huấn cho c&aacute;c em thiếu nhi c&aacute;ch đội mũ bảo hiểm đ&uacute;ng chuẩn v&agrave; ngồi xe an to&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em cũng được giới thiệu v&agrave; t&igrave;m hiểu kĩ về quy định an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ để c&oacute; thể thực hiện đ&uacute;ng v&agrave; tuy&ecirc;n truyền cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31064/DSC_0037.JPG" style="height:479px; width:720px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với mong muốn mang lại niềm vui cho c&aacute;c em thiếu nhi, trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban tổ chức đ&atilde; thực hiện trao tặng 100 n&oacute;n bảo hiểm đạt chất lượng cao v&agrave; hơn 300 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi tham dự ng&agrave;y hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC BẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;