Quận 9: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với khẩu hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Quận 9 lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng&rdquo;, s&aacute;ng ng&agrave;y 8/7/2018 BCH Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng Quận 9 năm 2018 đ&atilde; ph&aacute;t động thực hiện những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh, việc l&agrave;m thiết thực.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">BCH chiến dịch cấp quận đ&atilde; tiến h&agrave;nh thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh lắp đặt 01 hệ thống đường chiếu s&aacute;ng trị gi&aacute; 60 triệu đồng tại đường số 2, khu phố Long Đại, phường Long Phước, Quận 9.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/3.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời tổ chức chương tr&igrave;nh đăng k&yacute; x&acirc;y dựng &ldquo;Khu chung cư văn minh &ndash; sạch đẹp &ndash; an to&agrave;n&rdquo; , tổ chức tuy&ecirc;n truyền, tập huấn ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y cho người d&acirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; trao tặng 10 b&igrave;nh ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y cho ban quản l&yacute; khu chung cư Phước B&igrave;nh, Quận 9.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong ng&agrave;y 8/7/2018, BCH chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng Quận 9 năm 2018 đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Tư vấn v&agrave; giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Phước B&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/51.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i những c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc cấp quận, đồng loạt c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc thiết thực hưởng ứng lễ ra qu&acirc;n chiến dịch t&igrave;nh nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2018, cụ thể: Đo&agrave;n cơ sở Khối ch&iacute;nh quyền ra mắt bộ sản phẩm hướng dẫn người d&acirc;n đăng k&yacute; kinh doanh qua mạng v&agrave; trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả Quận 9; Chi đo&agrave;n Chi cục thuế với bộ sản phẩm&nbsp;inforgraphich quy tr&igrave;nh thủ tục d&agrave;nh cho người nộp thuế sử dụng đất phi n&ocirc;ng ngiệp; BCH Chiến dịch phường Ph&uacute; Hữu với chương tr&igrave;nh th&agrave;nh lập v&agrave; ra mắt Chi đo&agrave;n ngo&agrave;i nh&agrave; nước; Phường T&acirc;n Ph&uacute; ra mắt chi Hội ngo&agrave;i nh&agrave; nước v&agrave; trao 2 căn ph&ograve;ng mơ ước cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; phường Long Thạnh Mỹ trao 1 căn ph&ograve;ng mơ ước;&nbsp; Phường Tăng Nhơn Ph&uacute; B với chương tr&igrave;nh kh&aacute;m chữa bệnh, đo mắt, tặng k&iacute;nh v&agrave; nấu bữa ăn dinh dưỡng cho người cao tuổi; phường Hiệp Ph&uacute; trao 2 căn ph&ograve;ng mơ ước v&agrave; 5 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; phường Tăng Nhơn Ph&uacute; A trao 5 phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; trao qu&agrave; cho hộ gia đ&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; phường Long Trường trao 2 căn ph&ograve;ng mơ ước v&agrave; tặng 20 bộ đồng phục đến trường cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&hellip;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/5.jpg" style="height:469px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31063/6.jpg" style="height:469px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>LAN ANH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;