Lớp học tình thương trong mùa hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&acirc;u trong con hẻm của Khu phố 2, phường Hiệp B&igrave;nh Ch&aacute;nh, quận Thủ Đức c&oacute; một kh&ocirc;ng gian nho nhỏ. Đ&oacute; l&agrave; ng&ocirc;i trường với những thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ l&agrave; c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ. Lớp học n&agrave;y chỉ 22 học sinh nhưng c&oacute; đến hơn 20 thầy c&ocirc; gi&aacute;o. Cứ mỗi chiến sĩ&nbsp;sẽ dạy học cho một em nhỏ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31017/IMG_5755.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ tận t&igrave;nh hướng dẫn cho c&aacute;c em nhỏ.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lớp học một c&ocirc; một tr&ograve;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em học sinh ở đ&acirc;y nằm trong khoảng từ 6 đến 14 tuổi. D&ugrave; mỗi người một ho&agrave;n cảnh, song tất cả họ đều c&oacute; một điểm chung l&agrave; kh&ocirc;ng được đến trường. C&aacute;c em ngay cả đọc chữ, đếm số đều kh&ocirc;ng biết. Lớp học t&igrave;nh thương l&agrave; nơi chắp c&aacute;nh để c&aacute;c bạn nhỏ c&oacute; thể tự m&igrave;nh t&iacute;nh to&aacute;n, đọc s&aacute;ch, đọc b&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi tuần lớp tổ chức học ba buổi v&agrave;o thứ 4, 5, 6 từ 18h đến 19h30. L&iacute; do phải học giờ n&agrave;y l&agrave; bởi tất cả c&aacute;c em đều bận rộn v&agrave;o ban ng&agrave;y. C&aacute;c em, người th&igrave; b&aacute;n v&eacute; số, người th&igrave; đ&aacute;nh gi&agrave;y, c&oacute; em lại phụ bố mẹ b&aacute;n h&agrave;ng ở chợ đầu mối. Thế n&ecirc;n buổi tối l&agrave; thời gian th&iacute;ch hợp để dạy học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y mới bắt đầu, lớp học c&ograve;n đơn sơ, chỉ l&agrave; một m&aacute;i t&ocirc;n che nắng che mưa cho c&aacute;c em. B&agrave;n ghế bảng đen cũng thiếu thốn. Thế nhưng đến nay, lớp học đ&atilde; khang trang hơn với đầy đủ b&agrave;n ghế, điện đ&agrave;i, m&aacute;y quạt, gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; một m&ocirc;i trường học tập thoải m&aacute;i. Mọi chi ph&iacute; từ x&acirc;y dựng nơi học tập, điện nước, s&aacute;ch vở, b&uacute;t thước c&aacute;c em đều được ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; mạnh thường qu&acirc;n hỗ trợ. Gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; những chiến sĩ d&ugrave; chưa qua cấp bậc sư phạm n&agrave;o nhưng hết l&ograve;ng chỉ bảo c&aacute;c em từng ch&uacute;t một.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở đ&acirc;y, c&aacute;c em được học to&aacute;n, tiếng Việt, c&aacute;c m&ocirc;n khoa học tự nhi&ecirc;n, x&atilde; hội, học h&aacute;t, học vẽ theo như chương tr&igrave;nh của bậc Tiểu học. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ c&ograve;n tranh thủ giờ giải lao hay sau giờ học tổ chức c&aacute;c buổi sinh hoạt vui chơi, ca h&aacute;t cho c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trưởng th&agrave;nh l&ecirc;n từng ng&agrave;y</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&oacute; khăn nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy cho c&aacute;c bạn ch&iacute;nh l&agrave; m&ocirc;i trường sống.&nbsp; Do phần lớn c&aacute;c em đều sống nơi gần chợ đầu mối, do đ&oacute; đời sống chợ b&uacute;a cũng phần n&agrave;o ảnh hưởng đến nhận thức trẻ. Phần lớn bố mẹ c&aacute;c em l&agrave; d&acirc;n bu&ocirc;n b&aacute;n v&agrave; cũng kh&ocirc;ng được đi học, v&igrave; vậy c&aacute;c em đ&atilde; quen với kiểu sống kh&ocirc;ng nề nếp. Để r&egrave;n luyện c&aacute;c em phải cần một qu&aacute; tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31017/IMG_5748.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng gian lớp học t&igrave;nh thương trong m&ugrave;a Hoa phượng đỏ.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Huy M&acirc;n (B&iacute; thư Đo&agrave;n phường) cho hay: &ldquo;Hồi c&aacute;c em mới đến, rất nhiều em kh&ocirc;ng chịu nghe lời. Nhưng b&acirc;y giờ, qua qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, c&aacute;c em ngoan hơn rất nhiều, ra v&agrave;o đều xếp gi&agrave;y d&eacute;p gọn g&agrave;ng, ch&agrave;o thưa c&aacute;c anh chị, quy củ v&agrave; nề nếp hơn rất nhiều&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn nhất m&agrave; c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ ao ước. Lớp học mở ra, ngo&agrave;i việc mong muốn cho c&aacute;c em được đi học, biết th&ecirc;m mặt chữ th&igrave; việc r&egrave;n luyện đạo đức cho c&aacute;c em, để c&aacute;c bạn trưởng th&agrave;nh l&ecirc;n từng ng&agrave;y l&agrave; mong muốn của những người đứng lớp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Văn Mạnh (học sinh lớp 10, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n Gia Định) l&agrave; người trực tiếp giảng dạy cho c&aacute;c em chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh thấy vui v&agrave; hạnh ph&uacute;c khi gi&uacute;p đỡ được cho c&aacute;c em. Bản th&acirc;n c&aacute;c em sinh ra trong điều kiện thiếu thốn, kh&ocirc;ng được như bao bạn nhỏ kh&aacute;c. Lớp học t&igrave;nh thương ch&iacute;nh l&agrave; nơi chắp c&aacute;nh tương lai cho c&aacute;c em&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay giữa th&agrave;nh phố n&agrave;y vẫn c&ograve;n đ&acirc;u đ&oacute; những mảnh đời k&eacute;m may mắn. Họ cũng c&oacute; ước mơ, cũng muốn được đến trường. Những chiến sĩ Hoa phương đỏ, bằng ch&iacute;nh khả năng của m&igrave;nh đ&atilde; c&ugrave;ng thắp l&ecirc;n ngọn lửa ham học cho những mảnh đời ấy.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;