Lớp học tình thương trong mùa hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&acirc;u trong con hẻm của Khu phố 2, phường Hiệp B&igrave;nh Ch&aacute;nh, quận Thủ Đức c&oacute; một kh&ocirc;ng gian nho nhỏ. Đ&oacute; l&agrave; ng&ocirc;i trường với những thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ l&agrave; c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ. Lớp học n&agrave;y chỉ 22 học sinh nhưng c&oacute; đến hơn 20 thầy c&ocirc; gi&aacute;o. Cứ mỗi chiến sĩ&nbsp;sẽ dạy học cho một em nhỏ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31017/IMG_5755.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ tận t&igrave;nh hướng dẫn cho c&aacute;c em nhỏ.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lớp học một c&ocirc; một tr&ograve;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em học sinh ở đ&acirc;y nằm trong khoảng từ 6 đến 14 tuổi. D&ugrave; mỗi người một ho&agrave;n cảnh, song tất cả họ đều c&oacute; một điểm chung l&agrave; kh&ocirc;ng được đến trường. C&aacute;c em ngay cả đọc chữ, đếm số đều kh&ocirc;ng biết. Lớp học t&igrave;nh thương l&agrave; nơi chắp c&aacute;nh để c&aacute;c bạn nhỏ c&oacute; thể tự m&igrave;nh t&iacute;nh to&aacute;n, đọc s&aacute;ch, đọc b&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi tuần lớp tổ chức học ba buổi v&agrave;o thứ 4, 5, 6 từ 18h đến 19h30. L&iacute; do phải học giờ n&agrave;y l&agrave; bởi tất cả c&aacute;c em đều bận rộn v&agrave;o ban ng&agrave;y. C&aacute;c em, người th&igrave; b&aacute;n v&eacute; số, người th&igrave; đ&aacute;nh gi&agrave;y, c&oacute; em lại phụ bố mẹ b&aacute;n h&agrave;ng ở chợ đầu mối. Thế n&ecirc;n buổi tối l&agrave; thời gian th&iacute;ch hợp để dạy học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y mới bắt đầu, lớp học c&ograve;n đơn sơ, chỉ l&agrave; một m&aacute;i t&ocirc;n che nắng che mưa cho c&aacute;c em. B&agrave;n ghế bảng đen cũng thiếu thốn. Thế nhưng đến nay, lớp học đ&atilde; khang trang hơn với đầy đủ b&agrave;n ghế, điện đ&agrave;i, m&aacute;y quạt, gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; một m&ocirc;i trường học tập thoải m&aacute;i. Mọi chi ph&iacute; từ x&acirc;y dựng nơi học tập, điện nước, s&aacute;ch vở, b&uacute;t thước c&aacute;c em đều được ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; mạnh thường qu&acirc;n hỗ trợ. Gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; những chiến sĩ d&ugrave; chưa qua cấp bậc sư phạm n&agrave;o nhưng hết l&ograve;ng chỉ bảo c&aacute;c em từng ch&uacute;t một.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở đ&acirc;y, c&aacute;c em được học to&aacute;n, tiếng Việt, c&aacute;c m&ocirc;n khoa học tự nhi&ecirc;n, x&atilde; hội, học h&aacute;t, học vẽ theo như chương tr&igrave;nh của bậc Tiểu học. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ c&ograve;n tranh thủ giờ giải lao hay sau giờ học tổ chức c&aacute;c buổi sinh hoạt vui chơi, ca h&aacute;t cho c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trưởng th&agrave;nh l&ecirc;n từng ng&agrave;y</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&oacute; khăn nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy cho c&aacute;c bạn ch&iacute;nh l&agrave; m&ocirc;i trường sống.&nbsp; Do phần lớn c&aacute;c em đều sống nơi gần chợ đầu mối, do đ&oacute; đời sống chợ b&uacute;a cũng phần n&agrave;o ảnh hưởng đến nhận thức trẻ. Phần lớn bố mẹ c&aacute;c em l&agrave; d&acirc;n bu&ocirc;n b&aacute;n v&agrave; cũng kh&ocirc;ng được đi học, v&igrave; vậy c&aacute;c em đ&atilde; quen với kiểu sống kh&ocirc;ng nề nếp. Để r&egrave;n luyện c&aacute;c em phải cần một qu&aacute; tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31017/IMG_5748.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng gian lớp học t&igrave;nh thương trong m&ugrave;a Hoa phượng đỏ.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Huy M&acirc;n (B&iacute; thư Đo&agrave;n phường) cho hay: &ldquo;Hồi c&aacute;c em mới đến, rất nhiều em kh&ocirc;ng chịu nghe lời. Nhưng b&acirc;y giờ, qua qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, c&aacute;c em ngoan hơn rất nhiều, ra v&agrave;o đều xếp gi&agrave;y d&eacute;p gọn g&agrave;ng, ch&agrave;o thưa c&aacute;c anh chị, quy củ v&agrave; nề nếp hơn rất nhiều&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn nhất m&agrave; c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ ao ước. Lớp học mở ra, ngo&agrave;i việc mong muốn cho c&aacute;c em được đi học, biết th&ecirc;m mặt chữ th&igrave; việc r&egrave;n luyện đạo đức cho c&aacute;c em, để c&aacute;c bạn trưởng th&agrave;nh l&ecirc;n từng ng&agrave;y l&agrave; mong muốn của những người đứng lớp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Văn Mạnh (học sinh lớp 10, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n Gia Định) l&agrave; người trực tiếp giảng dạy cho c&aacute;c em chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh thấy vui v&agrave; hạnh ph&uacute;c khi gi&uacute;p đỡ được cho c&aacute;c em. Bản th&acirc;n c&aacute;c em sinh ra trong điều kiện thiếu thốn, kh&ocirc;ng được như bao bạn nhỏ kh&aacute;c. Lớp học t&igrave;nh thương ch&iacute;nh l&agrave; nơi chắp c&aacute;nh tương lai cho c&aacute;c em&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay giữa th&agrave;nh phố n&agrave;y vẫn c&ograve;n đ&acirc;u đ&oacute; những mảnh đời k&eacute;m may mắn. Họ cũng c&oacute; ước mơ, cũng muốn được đến trường. Những chiến sĩ Hoa phương đỏ, bằng ch&iacute;nh khả năng của m&igrave;nh đ&atilde; c&ugrave;ng thắp l&ecirc;n ngọn lửa ham học cho những mảnh đời ấy.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;