Quận Bình Thạnh: Tập huấn chuyên đề thiết kế dàn phóng tên lửa nước năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 23/6/2018, Nh&agrave; Thiếu</strong></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;Nhi Quận B&igrave;nh Thạnh tổ chức lớp tập huấn thiết kế d&agrave;n ph&oacute;ng t&ecirc;n lửa nước năm 2018</strong>. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30991/quang%20c%E1%BA%A3nh%20l%E1%BB%9Bp%20t%E1%BA%ADp%20hu%E1%BA%A5n%20t%C3%AAn%20l%E1%BB%ADa%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:333px; text-align:justify; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi cơ sở phường mỗi đơn vị cử 04 em thiếu nhi v&agrave; 2 phụ tr&aacute;ch tham gia lớp tập huấn.&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nhằm tạo s&acirc;n chơi cho giao lưu, trao đổi kiến thức về ứng dụng vật l&yacute;, khoa học, s&aacute;ng tạo v&agrave; giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh cho thiếu nhi v&agrave; tạo sự đo&agrave;n kết, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo khoa học, cụ thể l&agrave; phong tr&agrave;o chơi t&ecirc;n lửa nước cho c&aacute;c em thiếu nhi. Qua đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh n&acirc;ng cao t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, khơi gợi l&ograve;ng y&ecirc;u th&iacute;ch khoa học kỹ thuật v&agrave; tạo n&ecirc;n một s&acirc;n chơi khoa học kỹ thuật ph&ugrave; hợp với lứa tuổi của c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi tập huấn c&aacute;c em sẽ thiết kế lại d&agrave;n ph&oacute;ng t&ecirc;n lửa của đơn vị m&igrave;nh v&agrave; sẽ tham gia hội thi bắn t&ecirc;n lửa nước h&egrave; năm 2018 tại Nh&agrave; Thiếu Nhi Quận B&igrave;nh Thạnh v&agrave;o ng&agrave;y 14/7/2018.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>QUỐC KHANH</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;