Hành trình khám phá “Thành phố tôi yêu”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 24/6/2018, Ban chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Quận 2 tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; &ldquo;Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo; thu h&uacute;t được 40 chiến sĩ Hoa phượng đỏ l&agrave; học sinh, l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ đang tham gia chiến dịch. H&agrave;nh tr&igrave;nh xuất ph&aacute;t từ Nh&agrave; thiếu nhi Quận 2 đưa c&aacute;c chiến sĩ đến tham quan một số điểm tr&ecirc;n th&agrave;nh phố như: Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh (chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), Trung t&acirc;m điều khiển Hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. Tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh, ngo&agrave;i việc tham quan c&aacute;c địa điểm n&oacute;i tr&ecirc;n, c&aacute;c bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ c&ograve;n được trang bị c&aacute;c kỹ năng v&agrave; thực hiện những y&ecirc;u cầu, t&igrave;nh huống do Ban chỉ huy đưa ra dựa tr&ecirc;n những kỹ năng m&agrave; c&aacute;c bạn vừa được học.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30970/IMG_3218.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ được giới thiệu về t</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">rung t&acirc;m điều khiển&nbsp;hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi d&acirc;ng hương tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh (chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), c&aacute;c chiến sĩ được nghe thuyết minh về con đường v&agrave; sự nghiệp cứu nước của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Ngo&agrave;i ra, mỗi chiến sĩ đều được hướng dẫn kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m v&agrave; được chia th&agrave;nh những nh&oacute;m nhỏ c&ugrave;ng nhau vận dụng những kiến thức vừa học được để thực hiện hoạt động thuyết tr&igrave;nh về &yacute; nghĩa của &ldquo;Cần&rdquo; v&agrave; &ldquo;Kiệm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với Trung t&acirc;m hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, đo&agrave;n h&agrave;nh tr&igrave;nh được tham quan v&agrave; nghe giới thiệu về hệ thống thiết bị, quy tr&igrave;nh vận h&agrave;nh, c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; của trung t&acirc;m điều khiển. Từ đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c bạn chiến sĩ hiểu hơn về quy chế vận h&agrave;nh, tầm quan trọng của Hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n trong vấn đề giảm bớt &aacute;p lực giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ rất th&iacute;ch th&uacute; khi được hướng dẫn kỹ năng l&agrave;m bong b&oacute;ng nghệ thuật một c&aacute;ch đơn giản nhất, đ&oacute; cũng l&agrave; với hoạt động cuối c&ugrave;ng của chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh. Sau khi được hướng dẫn c&aacute;ch l&agrave;m, mỗi chiến sĩ đều c&oacute; thể tự tay l&agrave;m những chiếc bong b&oacute;ng với nhiều h&igrave;nh dạng ngộ nghĩnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh, bạn Nguyễn B&ugrave;i Gia H&acirc;n &ndash; chiến sĩ Hoa phượng đỏ chia sẻ: &ldquo;Em cảm thấy h&agrave;nh tr&igrave;nh thật &yacute; nghĩa v&agrave; bổ &iacute;ch, đồng thời em cũng rất vui khi được học những kiến thức về lịch sử. Tham gia c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh c&ograve;n trang bị h&agrave;nh trang gi&uacute;p em trong cuộc sống&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; YẾN THANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;