Trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 24/6, đồng loạt c&aacute;c đơn vị cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y cao điểm Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh thiếu nhi trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại c&aacute;c s&acirc;n chơi kỹ năng, c&aacute;c lớp tập huấn, nhiều kiến thức bổ &iacute;ch, trải nghiệm &yacute; nghĩa trong m&ugrave;a hoa phượng đỏ đ&atilde; được mang đến cho c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ. Sau đ&acirc;y l&agrave; ghi nhanh về hoạt động của c&aacute;c bạn:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/7.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/6.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y cho c&aacute;c em.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/5.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu ph&aacute;p luật gi&uacute;p c&aacute;c em chiến sĩ t&igrave;m hiểu&nbsp;kiến thức ph&aacute;p luật mới.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/IMG_3166.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tập huấn kỹ năng tự vệ cho c&aacute;c em.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/f1ed6e2db14f5011095e.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải nghiệm một ng&agrave;y l&agrave;m n&ocirc;ng d&acirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/IMG_2104.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết nạp Đo&agrave;n cho c&aacute;c em chiến sĩ Hoa phượng đỏ.</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C.T.V</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;