Trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 24/6, đồng loạt c&aacute;c đơn vị cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y cao điểm Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh thiếu nhi trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại c&aacute;c s&acirc;n chơi kỹ năng, c&aacute;c lớp tập huấn, nhiều kiến thức bổ &iacute;ch, trải nghiệm &yacute; nghĩa trong m&ugrave;a hoa phượng đỏ đ&atilde; được mang đến cho c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ. Sau đ&acirc;y l&agrave; ghi nhanh về hoạt động của c&aacute;c bạn:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/7.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/6.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y cho c&aacute;c em.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/5.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu ph&aacute;p luật gi&uacute;p c&aacute;c em chiến sĩ t&igrave;m hiểu&nbsp;kiến thức ph&aacute;p luật mới.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/IMG_3166.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tập huấn kỹ năng tự vệ cho c&aacute;c em.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/f1ed6e2db14f5011095e.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải nghiệm một ng&agrave;y l&agrave;m n&ocirc;ng d&acirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/IMG_2104.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết nạp Đo&agrave;n cho c&aacute;c em chiến sĩ Hoa phượng đỏ.</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C.T.V</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;