Kết nạp Đảng cho 2 chiến sĩ Hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 21/6/2018, Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho 2 học sinh, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Nguyễn Ho&agrave;ng Tr&uacute;c Mai v&agrave; Phạm Hiếu Nghĩa đ&atilde; diễn ra tại trường THPT T&acirc;n T&uacute;c, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh trong kh&ocirc;ng kh&iacute; những ng&agrave;y s&ocirc;i nổi của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh T&ograve;ng &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nh&agrave; trường thể hiện sự tr&acirc;n trọng v&agrave; b&agrave;y tỏ niềm vinh dự to lớn khi c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave;o Đảng với tuổi đời c&ograve;n rất trẻ, 18 tuổi, song đ&oacute; cũng l&agrave; một nhiệm vụ hết sức cao cả. Chi bộ nh&agrave; trường mong rằng hai đồng ch&iacute; l&agrave; Đảng vi&ecirc;n mới phải nhanh ch&oacute;ng nghi&ecirc;n cứu, nắm bắt v&agrave; x&aacute;c định r&otilde; nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của chi bộ, nỗ lực học tập, r&egrave;n luyện để n&acirc;ng cao hiểu biết về Đảng, r&egrave;n luyện khả năng vận động quần ch&uacute;ng; thường xuy&ecirc;n gi&uacute;p đỡ v&agrave; l&agrave; tấm gương cho thế hệ kế thừa.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30933/2.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện Ban chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ </span></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>ch&uacute;c mừng hai bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&nbsp;được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam.</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ từ năm lớp 10, Tr&uacute;c Mai v&agrave; Hiếu Nghĩa đ&atilde; r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh từ những ng&agrave;y chiến dịch. Đồng thời, Tr&uacute;c Mai l&agrave; thủ khoa đầu v&agrave;o trường THPT T&acirc;n T&uacute;c. L&agrave; học sinh giỏi của trường năm lớp 10 v&agrave; học sinh giỏi nhất khối lớp 11, lớp 12. Hiếu Nghĩa l&agrave; học sinh giỏi, l&agrave; c&acirc;y văn nghệ của trường, từng tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền Hoa phượng đỏ của trường v&agrave; c&oacute; biệt t&agrave;i chụp ảnh.&nbsp;</span></span></span><br /> <span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về cảm x&uacute;c khi được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng, hai đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n mới Tr&uacute;c Mai v&agrave; Hiếu Nghĩa đều c&oacute; chung suy nghĩ: Chiến dịch Hoa phượng đỏ l&agrave; một m&ocirc;i trường rất bổ &iacute;ch. Tham gia c&aacute;c hoạt động của chiến dịch gi&uacute;p cho bản th&acirc;n được r&egrave;n luyện rất nhiều. Trải qua 3 m&ugrave;a Hoa phượng đỏ, hai em đều cảm nhận được sự trưởng th&agrave;nh của bản th&acirc;n rất lớn, mỗi m&ugrave;a Hoa phượng đỏ l&agrave; mỗi sự trải nghiệm tuyệt vời. V&igrave; thế h&ocirc;m nay hai em đều rất vinh dự được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng để tiếp tục ph&aacute;t huy nội lực sẵn c&oacute; v&agrave; học hỏi nhiều hơn, trưởng th&agrave;nh hơn. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; hai em mong rằng c&aacute;c bạn học sinh n&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động h&egrave;, v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc;i trường tốt để học tập, r&egrave;n luyện, l&agrave; nơi để giao lưu, gặp gỡ v&agrave; kết bạn.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;