Kết nạp Đảng cho 2 chiến sĩ Hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 21/6/2018, Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho 2 học sinh, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Nguyễn Ho&agrave;ng Tr&uacute;c Mai v&agrave; Phạm Hiếu Nghĩa đ&atilde; diễn ra tại trường THPT T&acirc;n T&uacute;c, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh trong kh&ocirc;ng kh&iacute; những ng&agrave;y s&ocirc;i nổi của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh T&ograve;ng &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nh&agrave; trường thể hiện sự tr&acirc;n trọng v&agrave; b&agrave;y tỏ niềm vinh dự to lớn khi c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave;o Đảng với tuổi đời c&ograve;n rất trẻ, 18 tuổi, song đ&oacute; cũng l&agrave; một nhiệm vụ hết sức cao cả. Chi bộ nh&agrave; trường mong rằng hai đồng ch&iacute; l&agrave; Đảng vi&ecirc;n mới phải nhanh ch&oacute;ng nghi&ecirc;n cứu, nắm bắt v&agrave; x&aacute;c định r&otilde; nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của chi bộ, nỗ lực học tập, r&egrave;n luyện để n&acirc;ng cao hiểu biết về Đảng, r&egrave;n luyện khả năng vận động quần ch&uacute;ng; thường xuy&ecirc;n gi&uacute;p đỡ v&agrave; l&agrave; tấm gương cho thế hệ kế thừa.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30933/2.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện Ban chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ </span></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>ch&uacute;c mừng hai bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&nbsp;được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam.</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ từ năm lớp 10, Tr&uacute;c Mai v&agrave; Hiếu Nghĩa đ&atilde; r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh từ những ng&agrave;y chiến dịch. Đồng thời, Tr&uacute;c Mai l&agrave; thủ khoa đầu v&agrave;o trường THPT T&acirc;n T&uacute;c. L&agrave; học sinh giỏi của trường năm lớp 10 v&agrave; học sinh giỏi nhất khối lớp 11, lớp 12. Hiếu Nghĩa l&agrave; học sinh giỏi, l&agrave; c&acirc;y văn nghệ của trường, từng tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền Hoa phượng đỏ của trường v&agrave; c&oacute; biệt t&agrave;i chụp ảnh.&nbsp;</span></span></span><br /> <span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về cảm x&uacute;c khi được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng, hai đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n mới Tr&uacute;c Mai v&agrave; Hiếu Nghĩa đều c&oacute; chung suy nghĩ: Chiến dịch Hoa phượng đỏ l&agrave; một m&ocirc;i trường rất bổ &iacute;ch. Tham gia c&aacute;c hoạt động của chiến dịch gi&uacute;p cho bản th&acirc;n được r&egrave;n luyện rất nhiều. Trải qua 3 m&ugrave;a Hoa phượng đỏ, hai em đều cảm nhận được sự trưởng th&agrave;nh của bản th&acirc;n rất lớn, mỗi m&ugrave;a Hoa phượng đỏ l&agrave; mỗi sự trải nghiệm tuyệt vời. V&igrave; thế h&ocirc;m nay hai em đều rất vinh dự được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng để tiếp tục ph&aacute;t huy nội lực sẵn c&oacute; v&agrave; học hỏi nhiều hơn, trưởng th&agrave;nh hơn. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; hai em mong rằng c&aacute;c bạn học sinh n&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động h&egrave;, v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc;i trường tốt để học tập, r&egrave;n luyện, l&agrave; nơi để giao lưu, gặp gỡ v&agrave; kết bạn.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;