Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Nhằm thắt chặt t&igrave;nh đo&agrave;n kết giữa c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n khu vực CNLĐ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với c&aacute;n bộ chiến sĩ tại Bộ Tư lệnh V&ugrave;ng 4 hải qu&acirc;n; th&ocirc;ng qua hoạt động giao lưu l&agrave;m cơ sở gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, tr&aacute;ch nhiệm của c&ocirc;ng d&acirc;n trong nhiệm vụ x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc; Đo&agrave;n Saigon Co.op phối hợp Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; GTVT S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Địa ốc S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Khối Ng&acirc;n h&agrave;ng, Đo&agrave;n Sở Văn h&oacute;a Thể thao TP v&agrave; Đo&agrave;n Bệnh viện Ung bướu tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ v&igrave; biển, đảo qu&ecirc; hương&rdquo; năm 2018.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30912/IMG_5511.JPG" style="height:800px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:justify">H&agrave;nh tr&igrave;nh diễn ra từ ng&agrave;y 15 đến ng&agrave;y 17 th&aacute;ng 6 năm 2018 với sự tham gia của gần 190 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: Triển l&atilde;m h&igrave;nh ảnh về B&aacute;c Hồ với biển, đảo qu&ecirc; hương; viếng v&agrave; d&acirc;ng hương Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; tham quan v&agrave; t&igrave;m hiểu Lữ đo&agrave;n 146 v&agrave; t&agrave;u kiểm ngư 491; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Bảng tuy&ecirc;n truyền truyền thống Lữ đo&agrave;n 101; trao 20 phần qu&agrave; tặng c&aacute;n bộ, chiến sĩ Hải qu&acirc;n ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; 10 phần qu&agrave; cho con em chiến sĩ; trao tặng c&aacute;c dụng cụ thể dục thể thao cho chiến sĩ; tổ chức kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; v&agrave; tặng qu&agrave; cho 300 cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn x&atilde; Sơn T&acirc;n, tặng bộ ghế chờ cho UBND x&atilde; Sơn T&acirc;n&hellip;</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30912/IMG_5644.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30912/IMG_5655.JPG" /></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia đ&atilde; được trải nghiệm&nbsp;chương tr&igrave;nh &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m chiến sĩ Hải qu&acirc;n&rdquo; để hiểu hơn cuộc sống, nhiệm vụ của những người l&iacute;nh hải qu&acirc;n; đồng thời đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&aacute;c đơn vị c&ograve;n được nghe tuy&ecirc;n truyền về truyền thống Lữ đo&agrave;n 101, t&igrave;nh h&igrave;nh biển, đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30912/IMG_5755.JPG" /></p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i những hoạt động trải nghiệm th&uacute; vị đ&oacute;, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ograve;n tham gia nhiệt t&igrave;nh c&aacute;c hoạt động thi đấu thể dục thể thao, giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ v&agrave; sinh hoạt lửa trại c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ hải qu&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30912/IMG_5764.JPG" /></p> <p style="text-align:justify">Chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; đem lại sự gần gũi, thắm t&igrave;nh qu&acirc;n d&acirc;n, l&agrave; kỷ niệm đẹp cho mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia v&agrave; l&agrave; động lực lớn lao cho mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n phấn đấu v&agrave; cống hiến - giống như lời bạn Thanh T&ugrave;ng (Đo&agrave;n Saigon Co.op) chia sẻ sau chuyến đi <em>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i quay trở lại với những c&ocirc;ng việc h&agrave;ng ng&agrave;y, cũng như c&aacute;c chiến sĩ lu&ocirc;n ng&agrave;y đ&ecirc;m mang trong m&igrave;nh trọng tr&aacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn v&agrave; thử th&aacute;ch, ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn chung tay g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức c&ugrave;ng c&aacute;c anh để x&acirc;y dựng th&ecirc;m Đất nước Việt Nam gi&agrave;u đẹp! Trong th&acirc;m t&acirc;m của ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cầu ch&uacute;c cho c&aacute;c anh được nhiều sức khoẻ để c&oacute; thể đứng vững chắc nơi đầu s&oacute;ng ngọn gi&oacute; để giữ vững biển đảo qu&ecirc; hương!</em><em>&rdquo;</em></p> <p style="text-align:right"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30912/IMG_5746.JPG" style="height:800px; width:1200px" /></em>TỐ NHƯ.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;