Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Nhằm thắt chặt t&igrave;nh đo&agrave;n kết giữa c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n khu vực CNLĐ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với c&aacute;n bộ chiến sĩ tại Bộ Tư lệnh V&ugrave;ng 4 hải qu&acirc;n; th&ocirc;ng qua hoạt động giao lưu l&agrave;m cơ sở gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, tr&aacute;ch nhiệm của c&ocirc;ng d&acirc;n trong nhiệm vụ x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc; Đo&agrave;n Saigon Co.op phối hợp Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; GTVT S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Địa ốc S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Khối Ng&acirc;n h&agrave;ng, Đo&agrave;n Sở Văn h&oacute;a Thể thao TP v&agrave; Đo&agrave;n Bệnh viện Ung bướu tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ v&igrave; biển, đảo qu&ecirc; hương&rdquo; năm 2018.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30912/IMG_5511.JPG" style="height:800px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:justify">H&agrave;nh tr&igrave;nh diễn ra từ ng&agrave;y 15 đến ng&agrave;y 17 th&aacute;ng 6 năm 2018 với sự tham gia của gần 190 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: Triển l&atilde;m h&igrave;nh ảnh về B&aacute;c Hồ với biển, đảo qu&ecirc; hương; viếng v&agrave; d&acirc;ng hương Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; tham quan v&agrave; t&igrave;m hiểu Lữ đo&agrave;n 146 v&agrave; t&agrave;u kiểm ngư 491; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Bảng tuy&ecirc;n truyền truyền thống Lữ đo&agrave;n 101; trao 20 phần qu&agrave; tặng c&aacute;n bộ, chiến sĩ Hải qu&acirc;n ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; 10 phần qu&agrave; cho con em chiến sĩ; trao tặng c&aacute;c dụng cụ thể dục thể thao cho chiến sĩ; tổ chức kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; v&agrave; tặng qu&agrave; cho 300 cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn x&atilde; Sơn T&acirc;n, tặng bộ ghế chờ cho UBND x&atilde; Sơn T&acirc;n&hellip;</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30912/IMG_5644.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30912/IMG_5655.JPG" /></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia đ&atilde; được trải nghiệm&nbsp;chương tr&igrave;nh &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m chiến sĩ Hải qu&acirc;n&rdquo; để hiểu hơn cuộc sống, nhiệm vụ của những người l&iacute;nh hải qu&acirc;n; đồng thời đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&aacute;c đơn vị c&ograve;n được nghe tuy&ecirc;n truyền về truyền thống Lữ đo&agrave;n 101, t&igrave;nh h&igrave;nh biển, đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30912/IMG_5755.JPG" /></p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i những hoạt động trải nghiệm th&uacute; vị đ&oacute;, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ograve;n tham gia nhiệt t&igrave;nh c&aacute;c hoạt động thi đấu thể dục thể thao, giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ v&agrave; sinh hoạt lửa trại c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ hải qu&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30912/IMG_5764.JPG" /></p> <p style="text-align:justify">Chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; đem lại sự gần gũi, thắm t&igrave;nh qu&acirc;n d&acirc;n, l&agrave; kỷ niệm đẹp cho mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia v&agrave; l&agrave; động lực lớn lao cho mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n phấn đấu v&agrave; cống hiến - giống như lời bạn Thanh T&ugrave;ng (Đo&agrave;n Saigon Co.op) chia sẻ sau chuyến đi <em>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i quay trở lại với những c&ocirc;ng việc h&agrave;ng ng&agrave;y, cũng như c&aacute;c chiến sĩ lu&ocirc;n ng&agrave;y đ&ecirc;m mang trong m&igrave;nh trọng tr&aacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn v&agrave; thử th&aacute;ch, ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn chung tay g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức c&ugrave;ng c&aacute;c anh để x&acirc;y dựng th&ecirc;m Đất nước Việt Nam gi&agrave;u đẹp! Trong th&acirc;m t&acirc;m của ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cầu ch&uacute;c cho c&aacute;c anh được nhiều sức khoẻ để c&oacute; thể đứng vững chắc nơi đầu s&oacute;ng ngọn gi&oacute; để giữ vững biển đảo qu&ecirc; hương!</em><em>&rdquo;</em></p> <p style="text-align:right"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30912/IMG_5746.JPG" style="height:800px; width:1200px" /></em>TỐ NHƯ.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;