Chung kết Cuộc thi Robotacon lần 1 năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 16.6, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với C&ocirc;ng ty Cổ phần Gi&aacute;o dục v&agrave; Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức v&ograve;ng chung kết Cuộc thi Robotacon d&agrave;nh cho học sinh khối Tiểu học v&agrave; Trung học Cơ sở - C&uacute;p ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An B&igrave;nh &ndash; Quận 2.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02478.JPG" style="height:463px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cuộc thi d&agrave;nh cho đối tượng học sinh Tiểu học v&agrave; Trung học cơ sở nhằm ph&aacute;t huy khả năng s&aacute;ng tạo, tạo s&acirc;n chơi khoa học, vui tươi v&agrave; bổ &iacute;ch cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh trao dồi n&acirc;ng cao kiến thức được học tại Nh&agrave; trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời ứng dụng phương ph&aacute;p gi&aacute;o dục STEM, STEAM v&agrave;o nh&agrave; trường v&agrave; tuyển chọn đội tuyển tham gia Cuộc thi Robotacon thế giới 2018-2019 tại H&agrave;n Quốc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau thời gian triển khai, 111 th&iacute; sinh đăng k&yacute; tham gia dự thi theo c&aacute; nh&acirc;n hoặc theo đội. &nbsp;C&aacute;c đội tham gia dự thi sử dụng c&aacute;c bộ Robotron do C&ocirc;ng ty Cổ phần Gi&aacute;o dục v&agrave; Khoa học Ứng dụng Robot Việt cung cấp, vận dụng kiến thức để s&aacute;ng tạo, lập tr&igrave;nh, điều khiển v&agrave; thi đấu Robot theo y&ecirc;u cầu của Ban tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&igrave;nh thức thi được chia l&agrave;m c&aacute;c bảng thi: Bảng A1 (Học sinh lớp 1, 2, 3), Bảng A2 &ndash; Sumo 1 (Học sinh lớp 1, 2, 3) v&agrave; Sumo 2 (Học sinh 4, 5), Bảng A3: Đ&aacute; b&oacute;ng, Bảng A4 &ndash; B&ograve; cạp ch&iacute;ch b&oacute;ng (Học sinh THCS) Bảng A5: Lập tr&igrave;nh, Bảng A6: S&aacute;ng tạo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ugrave;y theo từng bảng thi, nội dung thi đấu bao gồm lắp r&aacute;p theo m&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; sẵn hoặc lắp r&aacute;p s&aacute;ng tạo theo chủ đề &ldquo;Bảo vệ m&ocirc;i trường&rdquo;, lập tr&igrave;nh điều khiển robot tham gia c&aacute;c game như Robot Sumo, Robot đ&aacute; b&oacute;ng, B&ograve; cạp ch&iacute;ch b&oacute;ng, Robot d&ograve; đường tốc độ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chung cuộc Ban tổ chức đ&atilde; trao 08 Giải nhất, 08 Giải Nh&igrave;, 08 Giải Ba, 16 Giải Khuyến kh&iacute;ch cho 08 bảng thi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;C&aacute;c bạn th&iacute; sinh đạt giải sẽ nhận được Giấy chứng nhận giải thưởng v&agrave; qu&agrave; tặng của Ban tổ chức. Ngo&agrave;i ra, tất cả th&iacute; sinh tham gia đều được nhận Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi của Ban tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ nhận được qu&agrave; tặng từ Ban tổ chức, cụ thể: mỗi Giải Khuyến kh&iacute;ch sẽ nhận được 01 sản phẩm Animal trị gi&aacute; 755.000 đồng, Giải Ba sẽ nhận được 01 sản phẩm Junior trị gi&aacute; 2.590.000 đồng, Giải Nh&igrave; sẽ nhận được 01 sản phẩm Ace Lab 2 trị gi&aacute; 2.750.000 đồng. Đặc biệt, Giải Nhất sẽ nhận được 01 sản phẩm Intelligent trị gi&aacute; 4.950.000 đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cuộc thi l&agrave; một hoạt động trọng t&acirc;m v&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa của Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ trong việc th&uacute;c đẩy v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o học tập, s&aacute;ng tạo v&agrave; ứng dụng của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02488.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02496.JPG" style="height:468px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02522.JPG" style="height:478px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02555.JPG" style="height:486px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02562.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02608.JPG" style="height:461px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02623.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>AN T&Acirc;M</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;