Chung kết Cuộc thi Robotacon lần 1 năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 16.6, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với C&ocirc;ng ty Cổ phần Gi&aacute;o dục v&agrave; Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức v&ograve;ng chung kết Cuộc thi Robotacon d&agrave;nh cho học sinh khối Tiểu học v&agrave; Trung học Cơ sở - C&uacute;p ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An B&igrave;nh &ndash; Quận 2.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02478.JPG" style="height:463px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cuộc thi d&agrave;nh cho đối tượng học sinh Tiểu học v&agrave; Trung học cơ sở nhằm ph&aacute;t huy khả năng s&aacute;ng tạo, tạo s&acirc;n chơi khoa học, vui tươi v&agrave; bổ &iacute;ch cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh trao dồi n&acirc;ng cao kiến thức được học tại Nh&agrave; trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời ứng dụng phương ph&aacute;p gi&aacute;o dục STEM, STEAM v&agrave;o nh&agrave; trường v&agrave; tuyển chọn đội tuyển tham gia Cuộc thi Robotacon thế giới 2018-2019 tại H&agrave;n Quốc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau thời gian triển khai, 111 th&iacute; sinh đăng k&yacute; tham gia dự thi theo c&aacute; nh&acirc;n hoặc theo đội. &nbsp;C&aacute;c đội tham gia dự thi sử dụng c&aacute;c bộ Robotron do C&ocirc;ng ty Cổ phần Gi&aacute;o dục v&agrave; Khoa học Ứng dụng Robot Việt cung cấp, vận dụng kiến thức để s&aacute;ng tạo, lập tr&igrave;nh, điều khiển v&agrave; thi đấu Robot theo y&ecirc;u cầu của Ban tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&igrave;nh thức thi được chia l&agrave;m c&aacute;c bảng thi: Bảng A1 (Học sinh lớp 1, 2, 3), Bảng A2 &ndash; Sumo 1 (Học sinh lớp 1, 2, 3) v&agrave; Sumo 2 (Học sinh 4, 5), Bảng A3: Đ&aacute; b&oacute;ng, Bảng A4 &ndash; B&ograve; cạp ch&iacute;ch b&oacute;ng (Học sinh THCS) Bảng A5: Lập tr&igrave;nh, Bảng A6: S&aacute;ng tạo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ugrave;y theo từng bảng thi, nội dung thi đấu bao gồm lắp r&aacute;p theo m&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; sẵn hoặc lắp r&aacute;p s&aacute;ng tạo theo chủ đề &ldquo;Bảo vệ m&ocirc;i trường&rdquo;, lập tr&igrave;nh điều khiển robot tham gia c&aacute;c game như Robot Sumo, Robot đ&aacute; b&oacute;ng, B&ograve; cạp ch&iacute;ch b&oacute;ng, Robot d&ograve; đường tốc độ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chung cuộc Ban tổ chức đ&atilde; trao 08 Giải nhất, 08 Giải Nh&igrave;, 08 Giải Ba, 16 Giải Khuyến kh&iacute;ch cho 08 bảng thi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;C&aacute;c bạn th&iacute; sinh đạt giải sẽ nhận được Giấy chứng nhận giải thưởng v&agrave; qu&agrave; tặng của Ban tổ chức. Ngo&agrave;i ra, tất cả th&iacute; sinh tham gia đều được nhận Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi của Ban tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ nhận được qu&agrave; tặng từ Ban tổ chức, cụ thể: mỗi Giải Khuyến kh&iacute;ch sẽ nhận được 01 sản phẩm Animal trị gi&aacute; 755.000 đồng, Giải Ba sẽ nhận được 01 sản phẩm Junior trị gi&aacute; 2.590.000 đồng, Giải Nh&igrave; sẽ nhận được 01 sản phẩm Ace Lab 2 trị gi&aacute; 2.750.000 đồng. Đặc biệt, Giải Nhất sẽ nhận được 01 sản phẩm Intelligent trị gi&aacute; 4.950.000 đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cuộc thi l&agrave; một hoạt động trọng t&acirc;m v&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa của Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ trong việc th&uacute;c đẩy v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o học tập, s&aacute;ng tạo v&agrave; ứng dụng của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02488.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02496.JPG" style="height:468px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02522.JPG" style="height:478px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02555.JPG" style="height:486px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02562.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02608.JPG" style="height:461px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30899/QNU02623.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>AN T&Acirc;M</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;