Thêm 3 chiến sĩ Hoa phượng đỏ được kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>S&aacute;ng 14/6, buổi lễ kết nạp Đảng </em><em>d&agrave;nh cho </em><em>3 </em><em>quần ch&uacute;ng ưu t&uacute;</em><em> l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh đ&atilde; diễn ra</em> <em>tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai</em><em> (Quận 3). </em><em>Đ&acirc;y cũng l&agrave; những đồng ch&iacute; tham gia t&iacute;ch cực, nhiệt huyết c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n Trường</em><em>, chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, c&aacute;c Đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp l&agrave;: </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trần Minh Gia Mẫn (học sinh lớp 12A10),&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ugrave;i Thị Ngọc Linh (gi&aacute;o vi&ecirc;n tổ Tin), Nguyễn Thị Hồng (gi&aacute;o vi&ecirc;n tổ Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30895/IMG_5328.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30895/IMG_5339.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30895/IMG_5349.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c đồng ch&iacute; Trần Minh Gia Mẫn (học sinh lớp 12A10),&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ugrave;i Thị Ngọc Linh (gi&aacute;o vi&ecirc;n tổ Tin), </span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Hồng (gi&aacute;o vi&ecirc;n tổ Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n) trong lễ kết nạp Đảng trang trọng, &yacute; nghĩa.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Minh Gia Mẫn với th&agrave;nh t&iacute;ch 12 năm liền l&agrave; học sinh giỏi, từng đạt danh hiệu học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp quận, cấp th&agrave;nh phố; L&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n xuất sắc, Học sinh t&iacute;ch cực 3 năm liền. Với vai tr&ograve; l&agrave; B&iacute; thư chi đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức v&agrave; tham gia nhiều hoạt động, phong tr&agrave;o. Từ khi v&agrave;o lớp 10 Gia Mẫn đ&atilde; 3 năm l&agrave; chiến sĩ Hoa phượng đỏ, đạt giấy khen của Quận đo&agrave;n 3 v&igrave; l&agrave; đội trưởng xuất sắc trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ; phối hợp tốt với Ban Chỉ huy c&aacute;c phường v&agrave; tổ chức tốt c&aacute;c buổi sinh hoạt thiếu nhi định kỳ h&agrave;ng tuần, l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực của Đội h&igrave;nh &ldquo;Khoa học vui&rdquo; trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; Tham gia tổ chức tốt c&aacute;c hoạt động tại mặt tr&acirc;̣n ngoại th&agrave;nh tại huyện Củ Chi v&agrave; huyện Cần Giờ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với vai tr&ograve; l&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, hai đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Ngọc Linh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, Nguyễn Thị Hồng &ndash; Đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; những gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n tốt, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, chiến dịch Hoa phượng đỏ 3 năm liền, hai đồng ch&iacute; đ&atilde; hỗ trợ với gi&aacute;o vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i, kiểm tra, đ&ocirc;n đốc, hỗ trợ thực hiện tất cả c&aacute;c hoạt động trong suốt chiến dịch cho c&aacute;c em học sinh. Hỗ trợ th&agrave;nh lập c&aacute;c đội h&igrave;nh theo nh&oacute;m c&aacute;c chuy&ecirc;n đề, cụ th&ecirc;̉ như chuy&ecirc;n đề &ldquo;Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Hoa phượng đỏ&rdquo;, chuy&ecirc;n đề &ldquo;Phổ cập bơi, ph&ograve;ng chống đuối nước&rdquo;, chuy&ecirc;n đề &ldquo;T&ocirc;i th&aacute;o v&aacute;t&rdquo;, Chuy&ecirc;n đề &ldquo;G&oacute;c trường xanh&rdquo;,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hồng Chương, B&iacute; thư Chi Bộ, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: &ldquo;C&aacute;c đồng ch&iacute; h&ocirc;m nay được kết nạp đ&atilde; c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện trong học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy. Ngo&agrave;i hai đồng ch&iacute; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n th&igrave; em Trần Minh Gia Mẫn tuy tuổi đời c&ograve;n trẻ, nhưng đ&atilde; ki&ecirc;n tr&igrave; phấn đấu để được kết nạp v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đ&acirc;y l&agrave; niềm vinh dự v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm m&agrave; đồng ch&iacute; phải lu&ocirc;n ghi nhớ v&agrave; thực hiện để xứng đ&aacute;ng với vị tr&iacute; đ&oacute;. C&aacute;c đồng ch&iacute; cần phải lu&ocirc;n phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ v&agrave; quyền hạn của Đảng vi&ecirc;n. Đồng thời, cũng phải nhanh ch&oacute;ng nghi&ecirc;n cứu, nắm bắt Nghị quyết v&agrave; y&ecirc;u cầu của Chi Bộ h&agrave;ng th&aacute;ng để c&ugrave;ng thực hiện tốt nhiệm vụ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong lễ kết nạp đảng, đồng ch&iacute; Trần Minh Gia Mẫn đại diện c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới đ&atilde; b&agrave;y tỏ niềm vinh dự, tự h&agrave;o khi được đứng trong h&agrave;ng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Gia Mẫn cũng cho biết: &ldquo;Tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ từ năm lớp 10, em đ&atilde; r&egrave;n luyện khả năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, tổ chức c&aacute;c hoạt động vui chơi v&agrave; tinh thần gắn kết với th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c... Qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia chiến dịch gi&uacute;p em ph&aacute;t hiện ra những khả năng của bản th&acirc;n, khắc phục những hạn chế vốn c&oacute; như nỗi sợ n&oacute;i chuyện trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng. Đặc biệt chiến dịch Hoa phượng đỏ cũng l&agrave; m&ocirc;i trường gi&uacute;p em ph&aacute;t triển to&agrave;n diện bản th&acirc;n, được thử th&aacute;ch v&agrave; c&oacute; th&ecirc;m cơ hội r&egrave;n luyện khi được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Như vậy, t&iacute;nh từ đầu chiến dịch Hoa phượng đỏ đến nay, đ&atilde; c&oacute; 6 đồng ch&iacute; được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong> <strong>&ndash; CTV Q.Đ3</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;