Thêm 3 chiến sĩ Hoa phượng đỏ được kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>S&aacute;ng 14/6, buổi lễ kết nạp Đảng </em><em>d&agrave;nh cho </em><em>3 </em><em>quần ch&uacute;ng ưu t&uacute;</em><em> l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh đ&atilde; diễn ra</em> <em>tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai</em><em> (Quận 3). </em><em>Đ&acirc;y cũng l&agrave; những đồng ch&iacute; tham gia t&iacute;ch cực, nhiệt huyết c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n Trường</em><em>, chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, c&aacute;c Đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp l&agrave;: </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trần Minh Gia Mẫn (học sinh lớp 12A10),&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ugrave;i Thị Ngọc Linh (gi&aacute;o vi&ecirc;n tổ Tin), Nguyễn Thị Hồng (gi&aacute;o vi&ecirc;n tổ Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30895/IMG_5328.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30895/IMG_5339.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30895/IMG_5349.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c đồng ch&iacute; Trần Minh Gia Mẫn (học sinh lớp 12A10),&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ugrave;i Thị Ngọc Linh (gi&aacute;o vi&ecirc;n tổ Tin), </span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Hồng (gi&aacute;o vi&ecirc;n tổ Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n) trong lễ kết nạp Đảng trang trọng, &yacute; nghĩa.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Minh Gia Mẫn với th&agrave;nh t&iacute;ch 12 năm liền l&agrave; học sinh giỏi, từng đạt danh hiệu học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp quận, cấp th&agrave;nh phố; L&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n xuất sắc, Học sinh t&iacute;ch cực 3 năm liền. Với vai tr&ograve; l&agrave; B&iacute; thư chi đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức v&agrave; tham gia nhiều hoạt động, phong tr&agrave;o. Từ khi v&agrave;o lớp 10 Gia Mẫn đ&atilde; 3 năm l&agrave; chiến sĩ Hoa phượng đỏ, đạt giấy khen của Quận đo&agrave;n 3 v&igrave; l&agrave; đội trưởng xuất sắc trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ; phối hợp tốt với Ban Chỉ huy c&aacute;c phường v&agrave; tổ chức tốt c&aacute;c buổi sinh hoạt thiếu nhi định kỳ h&agrave;ng tuần, l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực của Đội h&igrave;nh &ldquo;Khoa học vui&rdquo; trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; Tham gia tổ chức tốt c&aacute;c hoạt động tại mặt tr&acirc;̣n ngoại th&agrave;nh tại huyện Củ Chi v&agrave; huyện Cần Giờ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với vai tr&ograve; l&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, hai đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Ngọc Linh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, Nguyễn Thị Hồng &ndash; Đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; những gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n tốt, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, chiến dịch Hoa phượng đỏ 3 năm liền, hai đồng ch&iacute; đ&atilde; hỗ trợ với gi&aacute;o vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i, kiểm tra, đ&ocirc;n đốc, hỗ trợ thực hiện tất cả c&aacute;c hoạt động trong suốt chiến dịch cho c&aacute;c em học sinh. Hỗ trợ th&agrave;nh lập c&aacute;c đội h&igrave;nh theo nh&oacute;m c&aacute;c chuy&ecirc;n đề, cụ th&ecirc;̉ như chuy&ecirc;n đề &ldquo;Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Hoa phượng đỏ&rdquo;, chuy&ecirc;n đề &ldquo;Phổ cập bơi, ph&ograve;ng chống đuối nước&rdquo;, chuy&ecirc;n đề &ldquo;T&ocirc;i th&aacute;o v&aacute;t&rdquo;, Chuy&ecirc;n đề &ldquo;G&oacute;c trường xanh&rdquo;,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hồng Chương, B&iacute; thư Chi Bộ, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: &ldquo;C&aacute;c đồng ch&iacute; h&ocirc;m nay được kết nạp đ&atilde; c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện trong học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy. Ngo&agrave;i hai đồng ch&iacute; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n th&igrave; em Trần Minh Gia Mẫn tuy tuổi đời c&ograve;n trẻ, nhưng đ&atilde; ki&ecirc;n tr&igrave; phấn đấu để được kết nạp v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đ&acirc;y l&agrave; niềm vinh dự v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm m&agrave; đồng ch&iacute; phải lu&ocirc;n ghi nhớ v&agrave; thực hiện để xứng đ&aacute;ng với vị tr&iacute; đ&oacute;. C&aacute;c đồng ch&iacute; cần phải lu&ocirc;n phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ v&agrave; quyền hạn của Đảng vi&ecirc;n. Đồng thời, cũng phải nhanh ch&oacute;ng nghi&ecirc;n cứu, nắm bắt Nghị quyết v&agrave; y&ecirc;u cầu của Chi Bộ h&agrave;ng th&aacute;ng để c&ugrave;ng thực hiện tốt nhiệm vụ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong lễ kết nạp đảng, đồng ch&iacute; Trần Minh Gia Mẫn đại diện c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới đ&atilde; b&agrave;y tỏ niềm vinh dự, tự h&agrave;o khi được đứng trong h&agrave;ng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Gia Mẫn cũng cho biết: &ldquo;Tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ từ năm lớp 10, em đ&atilde; r&egrave;n luyện khả năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, tổ chức c&aacute;c hoạt động vui chơi v&agrave; tinh thần gắn kết với th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c... Qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia chiến dịch gi&uacute;p em ph&aacute;t hiện ra những khả năng của bản th&acirc;n, khắc phục những hạn chế vốn c&oacute; như nỗi sợ n&oacute;i chuyện trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng. Đặc biệt chiến dịch Hoa phượng đỏ cũng l&agrave; m&ocirc;i trường gi&uacute;p em ph&aacute;t triển to&agrave;n diện bản th&acirc;n, được thử th&aacute;ch v&agrave; c&oacute; th&ecirc;m cơ hội r&egrave;n luyện khi được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Như vậy, t&iacute;nh từ đầu chiến dịch Hoa phượng đỏ đến nay, đ&atilde; c&oacute; 6 đồng ch&iacute; được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong> <strong>&ndash; CTV Q.Đ3</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;