Hè này, con vui lắm!

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><img alt="Anh rõ vào chiều rộng 600 tự động cái chiều cao nó hiển thị. " src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30894/7bb1b44f0301e25fbb10.jpg" style="height:292px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong buổi chiều hối hả sau giờ tan ca l&agrave;m việc, b&igrave;nh thường như mọi khi, rất nhiều bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n vội mua nhanh b&oacute; rau, con c&aacute; để kịp về khu lưu tr&uacute; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng để kịp chuẩn bị buổi cơm chiều tại gia đ&igrave;nh như một niềm vui mỗi ng&agrave;y của c&aacute;c bạn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhưng trong chiều ng&agrave;y 14-6 những b&oacute; rau, con c&aacute; ấy đ&atilde; được xếp gọn v&agrave;o trong bếp, bởi v&igrave; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; một niềm vui lớn hơn, đ&oacute; l&agrave; c&ugrave;ng con của m&igrave;nh tham dự chương tr&igrave;nh khai giảng Lớp học năng khiếu d&agrave;nh cho con, em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30894/60ca97ce2180c0de9991.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo nhận x&eacute;t từ nhiều&nbsp;phụ huynh, lớp học g&acirc;y sự th&iacute;ch th&uacute; cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi tại khu lưu tr&uacute;, đ&oacute; l&agrave; việc &quot;mang lớp học đến tận nh&agrave;&quot; cho c&aacute;c em, với việc kết hợp l&agrave; điểm sinh hoạt H&egrave; &quot;đặc biệt&quot;. Trong m&ugrave;a H&egrave; năm 2018, Ban chỉ đạo Sinh hoạt H&egrave; Quận 7, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; Nh&agrave; Thiếu nhi Quận đ&atilde; tổ chức Lớp năng khiếu d&agrave;nh cho con em, thanh ni&ecirc;n tại 02 khu lưu tr&uacute; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, khu nh&agrave; trọ c&ocirc;ng nh&acirc;n&nbsp;tại phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng v&agrave; phường T&acirc;n Hưng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30894/864b36e481aa60f439bb.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lớp học với 10 tiết dạy v&otilde; cố định hằng tuần, 10 tiết c&ograve;n lại c&aacute;c em sẽ được trang bị c&aacute;c năng khiếu kh&aacute;c như vẽ, viết chữ đẹp, &ocirc;n tập H&egrave;, đương nhi&ecirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng thiếu c&aacute;c tr&ograve; chơi, sinh hoạt hấp dẫn do c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch H&egrave; tại khu phố tổ chức.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Lớp học miễn ph&iacute; ho&agrave;n to&agrave;n nh&eacute;, đến lớp c&aacute;c em được tặng qu&agrave;, b&aacute;nh, tặng đồng phục học v&otilde; v&agrave; nhiều qu&agrave; kh&aacute;c hấp dẫn nữa nh&eacute;. N&ocirc; nức đến lớp, c&aacute;c em kh&ocirc;ng quấy v&agrave; kh&oacute; chịu, v&igrave; biết rằng ba mẹ đang ở cạnh b&ecirc;n, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&igrave; an t&acirc;m, v&igrave; m&ugrave;a H&egrave; năm 2018, đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c lớp năng khiếu rồi, con sẽ trưởng th&agrave;nh hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với đ&ocirc;i mắt s&aacute;ng v&agrave; l&agrave;n t&oacute;c gợn xoăn, khi được hỏi nghĩ g&igrave; khi tham gia Pớp, b&eacute; Tr&acirc;m trả lời với c&aacute;i răng s&uacute;n hết sức dễ thương <em>&quot;Con th&iacute;ch lắm, hồi đ&oacute; con c&oacute; n&oacute;i mẹ cho đi học, nhưng mẹ v&agrave; ba đi l&agrave;m suốt &agrave; ch&uacute; ơi, m&agrave; giờ được học rồi, H&egrave; n&agrave;y, con vui lắm!&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NGHIỆP TRƯƠNG</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;