Hè này, con vui lắm!

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><img alt="Anh rõ vào chiều rộng 600 tự động cái chiều cao nó hiển thị. " src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30894/7bb1b44f0301e25fbb10.jpg" style="height:292px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong buổi chiều hối hả sau giờ tan ca l&agrave;m việc, b&igrave;nh thường như mọi khi, rất nhiều bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n vội mua nhanh b&oacute; rau, con c&aacute; để kịp về khu lưu tr&uacute; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng để kịp chuẩn bị buổi cơm chiều tại gia đ&igrave;nh như một niềm vui mỗi ng&agrave;y của c&aacute;c bạn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhưng trong chiều ng&agrave;y 14-6 những b&oacute; rau, con c&aacute; ấy đ&atilde; được xếp gọn v&agrave;o trong bếp, bởi v&igrave; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; một niềm vui lớn hơn, đ&oacute; l&agrave; c&ugrave;ng con của m&igrave;nh tham dự chương tr&igrave;nh khai giảng Lớp học năng khiếu d&agrave;nh cho con, em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30894/60ca97ce2180c0de9991.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo nhận x&eacute;t từ nhiều&nbsp;phụ huynh, lớp học g&acirc;y sự th&iacute;ch th&uacute; cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi tại khu lưu tr&uacute;, đ&oacute; l&agrave; việc &quot;mang lớp học đến tận nh&agrave;&quot; cho c&aacute;c em, với việc kết hợp l&agrave; điểm sinh hoạt H&egrave; &quot;đặc biệt&quot;. Trong m&ugrave;a H&egrave; năm 2018, Ban chỉ đạo Sinh hoạt H&egrave; Quận 7, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; Nh&agrave; Thiếu nhi Quận đ&atilde; tổ chức Lớp năng khiếu d&agrave;nh cho con em, thanh ni&ecirc;n tại 02 khu lưu tr&uacute; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, khu nh&agrave; trọ c&ocirc;ng nh&acirc;n&nbsp;tại phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng v&agrave; phường T&acirc;n Hưng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30894/864b36e481aa60f439bb.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lớp học với 10 tiết dạy v&otilde; cố định hằng tuần, 10 tiết c&ograve;n lại c&aacute;c em sẽ được trang bị c&aacute;c năng khiếu kh&aacute;c như vẽ, viết chữ đẹp, &ocirc;n tập H&egrave;, đương nhi&ecirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng thiếu c&aacute;c tr&ograve; chơi, sinh hoạt hấp dẫn do c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch H&egrave; tại khu phố tổ chức.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Lớp học miễn ph&iacute; ho&agrave;n to&agrave;n nh&eacute;, đến lớp c&aacute;c em được tặng qu&agrave;, b&aacute;nh, tặng đồng phục học v&otilde; v&agrave; nhiều qu&agrave; kh&aacute;c hấp dẫn nữa nh&eacute;. N&ocirc; nức đến lớp, c&aacute;c em kh&ocirc;ng quấy v&agrave; kh&oacute; chịu, v&igrave; biết rằng ba mẹ đang ở cạnh b&ecirc;n, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&igrave; an t&acirc;m, v&igrave; m&ugrave;a H&egrave; năm 2018, đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c lớp năng khiếu rồi, con sẽ trưởng th&agrave;nh hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với đ&ocirc;i mắt s&aacute;ng v&agrave; l&agrave;n t&oacute;c gợn xoăn, khi được hỏi nghĩ g&igrave; khi tham gia Pớp, b&eacute; Tr&acirc;m trả lời với c&aacute;i răng s&uacute;n hết sức dễ thương <em>&quot;Con th&iacute;ch lắm, hồi đ&oacute; con c&oacute; n&oacute;i mẹ cho đi học, nhưng mẹ v&agrave; ba đi l&agrave;m suốt &agrave; ch&uacute; ơi, m&agrave; giờ được học rồi, H&egrave; n&agrave;y, con vui lắm!&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NGHIỆP TRƯƠNG</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;